Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Õpetajatele “Rahvusvaheline projektijuhtimine valikainena”

Jelena Lohmatova, mitteformaalse õppe keskuse VitaTiim juhataja

Selle käsiraamatu eesmärk on tuua projektiõpe koolidesse ning pakkuda tuge õpetajatele, kes soovivad julgustada oma õpilasi rahvusvahelisi projekte algatama ja ellu viima.

7 põhjust, miks õpilased võiks rahvusvahelisi projekte teha:

 1. Projektide ettevalmistamise, läbiviimise ja aruandluse käigus arendavad õpilased järgmisi võtmepädevusi: suhtlus emakeeles (kõigepealt võime väljendada suuliselt ja kirjalikult oma mõtteid, tundeid ja fakte), suhtlus võõrkeeltes, matemaatikapädevus ning teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest (nt eelarve jälgimine), infotehnoloogiline pädevus (taotluse täitmine e-keskkonnas, levitamistegevuste korraldamine), õppimisoskus (oskus oma õppimist korraldada, selle eest vastutada ja sellega seotud takistustest üle saada, oma õpitulemusi analüüsida ja hinnata), isiklik, kultuuridevaheline, sotsiaalne ja kodanikupädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus, kultuuriteadlikkus ja kultuuriline eneseväljendus.
 2. Projektide tegemine toetab ka gümnaasiumi riiklikus õppekavas esitatud üldpädevusi: enesemääratluspädevus (suutlikkus mõista ja hinnata adekvaatselt oma nõrku ja tugevaid külgi, arvestada oma võimeid ja võimalusi; analüüsida oma käitumist eri olukordades; käituda ohutult ja järgida tervislikke eluviise; lahendada oma vaimse ja füüsilise tervisega seonduvaid probleeme; käituda inimsuhetes sõltumatult; hankida teavet edasiõppimise ja
  töö leidmise võimaluste kohta, kavandada oma karjääri) ja teised, mis olid juba mainitud, ning universaalseid tulevikutöö oskusi. kõigepealt transdistsiplinaarsus, disainmõtlemine, virtuaalne koostöö.
 3. „Tänapäeva kooli roll on süstida õpilasse uudishimu, kriitilist mõtlemist, tehnoloogiate kasutamise julgust, kombineerimisoskust – nutikust, koostöövaimu, liidrivõimeid ja eestvedamise tahet, vastutuse võtmise ja sõnapidamise olulisust, ambitsioonikust, hoolivust ja sallivust, väärikust, otsustavust, rahvusvahelisust, riigimehelikkust, riskijulgust jne.“ Aktiivne töö projektides soodustab kõike seda suurepäraselt.
 4. „Projektipõhise ja vabakutselise töö osakaal kasvab maailmas oluliselt. See tähendab, et inimese karjäär moodustub tulevikus paljudest osaajaga ülesannetest, mille leidmiseks ja millega edukaks toimetulemiseks on vaja ettevõtlikkust, enesemüügioskust, enesejuhtimisoskust, iseseisva projektileidmise ja -juhtimise ning lepingusõlmimise võimekust, mitmiktegevustega (i.k. multitasking ehk nn rööprähklemine) harjumist ja
  sobilike seda laadi töö leidmise platvormide tundmist.“
 5. Projektitöö annab õpilasele võimaluse olla uurija, avastaja, meeskonnaliige, eestvedaja,
  otsustaja.
 6. Projektitöö võimaldab õppetöö individualiseerimist.
 7. Rahvusvahelised projektid laiendavad kooli koostööpartnerite võrgustikku ning toetavad kooli, õpetajaid ja õpilasi nende arenguteel.

Loodame, et valikaines osalemine avab noortele uksi täiesti uude maailma.

LOE KÄSIRAAMATUT:https://euroopanoored.eu/wp-content/uploads/2018/06/Kasiraamat_rahvusvaheline-projektijuhtimine_final.pdf