Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Eesti noorte teadlikkus rahvusvahelistest võimalustest ja valmisolek neid kasutada

2015. aasta lõpus valmis SaarPollilt tellitud uuring, millega uuriti  noorte seas  kasutatavaid infokanaleid ja noorte teadlikkust rahvusvahelistest võimalustest, samuti valmisolekut neid kasutada. Küsitlusele vastas 300 noort vanuses 13 -21 üle Eesti.

Vaba aja veetmine

Kõige levinumad vaba aja veetmise võimalused noorte seas on huviringides käimine (62%) ning huvialadega iseseisvalt tegelemine (55%). Maa-asulates elavad noored osalevad oluliselt rohkem noorteühingutes, õpilasesinduse töös ning käivad rohkem noortekeskuses ja huviringides.

Huvi pakkuvad teemad

Kõige enam huvi pakkuvad teemad noorte seas on reisimine (33%), muusika (33%) ja sport (29%). Reisimisteemast  on rohkem huvitatud naissoost vastajad ja vanem sihtrühm. Huvi reisimise vastu vanusega kasvab, samas langeb spordi, muusika ja huviringide vastu.

Kasutatavad infokanalid

Infokanalitest kasutavad noored kõige enam Facebooki, Youtube, Instagrammi ja uudisteportaale. Samuti saadakse infot vanematelt ja sõpradelt, mõnevõrra vähem õpetajalt. Üpris palju kasutatakse siiski ka kooli stendi.

Kõige harvemini kasutatav infokanal noortele on maakondlik noorteportaal. Info saamiseks ei kasutata veel: Delfi Noorte Häält, noortekeskusi ja noorteorganisatsioone, Pinteresti, Twitterit.

Mehed kasutavad rohkem Youtube, naised Facebooki. Üldiselt kasutavad kõiki kanaleid siiski veidi rohkem naised.

Teadlikkus rahvusvahelistest võimalustest

Enamik (88%) noortest on kuulnud vähemalt ühest neile suunatud rahvusvahelisest võimalusest. Kõige enam on noored teadlikud vahetusõpilasena õppimisest välismaal (76%), töötamisest välismaal (65%) ja vahetusüliõpilasena õppimisest välismaal (64%). Nende kohta soovitakse ka kõige rohkem teada (ca 45% vastajatest)

Teadlikkus on kõrgem vanema sihtrühma seas. Naissoost noored on keskmisest veidi enam teadlikumad kõikidest rahvusvahelistest võimalustest, samuti on nad noortele suunatud rahvusvahelistest võimalustest rohkem huvitatud. Rahvusvahelistest võimalustest on vähem teadlikud Tallinna noored ning mitte – eestlased.

47% vastajatest on kuulnud rahvusvahelistest noortevahetustest, 37% Euroopa vabatahtlikust teenistusest ja 35% rahvusvahelistest noortealgatustest. Rohkem infot nende kohta sooviks iga kolmas noor.

Soov osa võtta  rahvusvahelistest võimalustest

Küsitlusele vastanutest 73% sooviks osaleda vähemalt ühes rahvusvahelises projektis. Kõige rohkem soovivad noored neile suunatud rahvusvahelistest võimalustest kasutada töötamist välismaal (37%), seejärel vahetusõpilasena õppimist välismaal (36%) ja praktika sooritamist välismaal (35%).

Umbes veerand vastanutest sooviks osa võtta noortevahetustest või Euroopa vabatahtlikust teenistusest. Mõnevõrra vähem soovitakse osa võtta RV noortelgatustest.

Rahvusvaheliste võimaluste kasutamine

Kõikidest küsitlusele vastanud noortest on 18% ise kasutanud mõnda noortele suunatud rahvusvahelist võimalust. Rahvusvaheliste võimaluste kasutamine vanusega kasvab. Samuti ilmneb, et naissoost noorte seas on oluliselt rohkem rahvusvahelisi võimalusi kasutanuid kui meessoost noorte seas.

Kõige sagedamini on osaletud mõnes noortevahetuses, Euroscola, õpilasvahetuse või Leonardo da Vinci programmides. Sageli on RV võimalustest osa võtnud noor osalenud mitmes eri projektis.

Iga kolmas noor, kes ei ole rahvusvahelist võimalust kasutanud, toob põhjenduseks selle, et ei oma selleks piisavalt raha. Ligi neljanik vastanutest ei ole huvitatud rahvusvahelistes võimalustest osalemisest. Viiendiku jaoks on probleemiks aja -ja infopuudus – ei teata ühtegi projekti või ei teata, kuidas RV võimalustesse kandideerida,

Info rahvusvaheliste võimaluste kohta

Kõige enam on noored saanud infot rahvusvaheliste võimaluste kohta Facebooki vahendusel (80%), samuti on olulisemateks infoallikateks sõbrad, tuttavad (67%) ning õpetajad (63%). Populaarsed on ka Rajaleidja portaal, ajakirjad -ajalehed ning vanemad. 19 – 21 aastaste seas on oluliseks infokanaliks ka blogid.