Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Võimalikud tegevused

Noorte osalusprojektid võivad olla väga erinäolised, sest nii aruteluteemad kui ka tegevuste tüübid on iga taotleja eelistuse küsimus.

Noorte osalusprojektide raames toetatavad tegevused on näiteks:

  • kohalikud või rahvusvahelised tegevused, mis toetavad noorte aktiivset osalust ühiskonnas;
  • seminarid, debatid, väitlused jm üritused, mis pakuvad võimalust dialoogiks noorte ja otsustajate ning osalusdemokraatia ekspertide vahel;
  • tegevused, mis aitavad kaasa Euroopa Liidu eesistujariigi poolt korraldatavate noortekonverentside toimumisele struktureeritud dialoogi* raames;
  • konsultatsioonid ja küsitlused, mille eesmärgiks on välja selgitada noorte arvamused ja vajadused demokraatlikus elus osalemiseks;
  • Demokraatlike institutsioonide simulatsioonid, et noored saaksid proovida poliitikute rolli ja mängida läbi erinevad otsustusprotsessid (nt Riigikogu, Euroopa Parlament, NATO jne).

Ühenduslülid erinevate osalusprojektide vahel on:

  • noorte osalus – noored on kõikidesse projekti etappidesse aktiivselt kaasatud ja neil on konkreetne vastutus projekti elluviimise eest,
  • mitteformaalsed õppemeetodid – tegevused leiavad aset väljaspool traditsioonilist koolitundi ja on selgelt eesmärgistatud,
  • õpikogemuse analüüs ja tunnustamine – projekti tuumikgrupp ja tegevustes osalevad noored mõistavad, milliseid uusi oskusi, teadmisi ja hoiakuid projektis osalemine neile annab;
  • noorte ja otsustajate vaheline dialoog – noortel ja otsustajatel on võimalus suhelda võrdne-võrdsega printsiibil, et teineteise seisukohti paremini mõista ja nendega edaspidi arvestada.

* Struktureeritud dialoog tähendab avaliku võimu esindajate, sh ka Euroopa Liidu institutsioonide poolset konsulteerimist noortega valitud teemadel selleks, et saada noortelt tagasisidet ja arvamusi poliitikate kujundamiseks. Euroopa tasandil toimuva struktuurse dialoogi kohalikuks eestvedajaks on Eesti Noorteühenduste Liit ja täpsemini saad selle kohta lugeda nende kodulehelt.