Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahastusreeglid

Kui mängus on rahad, tuleb olla täpne ja aus.

Kõikide projektide rahastamise puhul kehtivad mõned üldised põhimõtted, mida taotleja arvestama peab:

  • mittekasumlikkus – antava toetuse eesmärgiks ega tulemuseks ei tohi olla toetusesaajale kasumi tootmine;
  • ei topeltrahastamisele – igal toetusesaajal on õigus saada ühele ja samale projektile ELi eelarvest ainult üks toetus;
  • toetus ei ole tagasiulatuv – Erasmus+ programmist ei saa tagasiulatuvalt rahastada juba toimunud projekte ega projektitegevusi;
  • kaasfinantseering – projektil peab olema ka muid tuluallikaid lisaks Euroopa Liidu toetusele (osaline omafinantseering, sponsorlus vms).

Toetuste puhul, mis põhinevad ühikkuludel (unit cost) või kus on ära määratud konkreetsed toetussummad (lump sum), on Euroopa Komisjon kaasrahastuse juba n-ö sisse kirjutanud toetuse suuruse ja/või protsendimäärade abil. Taotlejad ei pea sel juhul kaasfinantseeringut eraldi tõestama.

Reisikulude planeerimine

Eelarve koostamisel peab teekonna mõõtmiseks kasutama Euroopa Komisjoni loodud vahemaa kalkulaatorit. Vahemaa tuleb arvutada linnulennult reisi alguspunktist (milleks vaikimisi on saatva/vastuvõtva organisatsiooni asukoht) projekti toimumiskohta (ühes suunas, nt Kuressaare–Rooma), kuid selle eest ette nähtud summat tuleb kasutada edasi-tagasi sõiduks. Erandina võib käsitleda vaid juhtumeid, kus reisi alustamise transpordisõlm (nt Tallinna lennujaam) asub kaugemal kui reisi alguspunkt (nt Kuressaare), sel juhul võib reisi alguspunktiks panna antud transpordisõlme.

Näide: Kuressaare–Rooma 1948 km vs Tallinn–Rooma 2125 km. Viimane on sobiv vaid juhul, kui reisitakse Tallinna lennujaamast.

 

Sisu Moodul

Pärast toetamisotsuse teadustamist sõlmitakse teiega leping. Ühtegi projektiga seotud kulutust (nt lennupiletite ostmine) ei tohi teha enne, kui olete rahastuslepingu kätte saanud ning teate, mis tingimustel ja millal võite hakata toetust kasutama.

Aruandlus- ja tšekimajandus Erasmus+ projektides on suhteliselt lihtne. Erasmus+: Euroopa Noored programmist rahastatud projektide kuludokumente (sh reisidokumentide koopiad) ei pea büroosse esitama koos aruandega, aga iga toetuse saaja peab projekti raamatupidamise dokumentatsiooni alles hoidma 3 aastat (või 5 aastat, kui toetuse summa ületab 60 000 eurot). Võib juhtuda, et just teie projekt sattub kontrollvalimisse.

Ärge unustage, et lisaks Euroopa Komisjoni reeglitele on olemas ka Eesti seadusandlusest tulenevad raamatupidamise reeglid ja kohustused.

Vastavalt SA Archimedese noorteagentuuri ja taotleja vahel sõlmitud rahastuslepingule on toetusesaajatel kohustus kõikidel projekti raames loodud trükistel, materjalidel, veebilehtedel jm näidata, kust projektitoetus pärineb.

Selleks soovitame kasutada lauset “Projekti toetab SA Archimedese noorteagentuur Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist”.

Meie soov on, et ka teised huvilised jõuaksid tänu inspireerivatele näidetele Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi võimaluste juurde.

Kõikidel puhkudel tuleb kasutada Noorteagentuuri ja SA Archimedese kaksiklogo (logo värv ning tüüp on taotleja enda valida; logo proportsioone muuta ei tohi!) ning Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud programmi Euroopa Solidaarsuskorpus logo.

Vastavad failid:

1. Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi logod.jpg.png.pdf.
2. Noorteagentuuri logod

Palume lisada Noorteagentuuri logo juurde võimalusel ka viide meie kodulehele (www.noored.ee) eraldi URLina või tehes logo klikitavaks.

Juhul kui tegemist on projekti raames toodetud trükise, filmi või mõne muu materjaliga, milles saab ära tuua lepingus toodud klausli, tuleks seda teha. See sõnastatakse järgmiselt:

„Projekti toetab rahaliselt Euroopa Komisjon Euroopa Solidaarsuskorpuse programmist. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.” (Ingl: „This project has been funded with support from the European Commission European Solidarity Corps programme. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”) Lauset tuleb kasutada fondiga Tahoma.

Ka projektide meediakajastustes tuleb viidata programmi Euroopa Solidaarsuskorpus toetusele. Programmile tasub viidata pigem teksti või jutu sees, nt: “Oma projektis, mida rahastas programm Euroopa Solidaarsuskorpus, korraldasime…” kui eraldi lausena teksti lõpus. See suurendab tõenäosust, et viide programmile kajastusse alles jääb.