Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorteagentuur alustab peatselt hoolivate väärtuste kampaaniaga

Eestis, nagu mujalgi Euroopas, on viimase aja ühiskondlikud sündmused toonud esile hirmu ja vastandumist – seda nii kõnes, kirjas kui ka käitumises.

SA Archimedese Noorteagentuur soovib sügisel algava noortevaldkonnale suunatud kampaaniaga juhtida rohkem tähelepanu positiivsetele väärtustele nagu mitmekesisus, avatus, austus, hoolivus ja sõbralikkus ning aidata noorsootöö kaudu kaasa nende väärtuste mõistmisele ja süvenemisele Eesti noorte seas ja ühiskonnas laiemalt. Peame seejuures väga oluliseks noorte kaasamist kampaania elluviimisesse ning kampaania eesmärgiga seotud noorte algatuste toetamist.

Kampaania on tihedalt seotud Noorteagentuuri pikemaajalise tegevusega EL programmide Euroopa Noored ja Erasmus+: Euroopa Noored ning programmi Noortekohtumised elluviimisel.

Kampaania eesmärgiks on:

  • Noorte seas hooliva, sõbraliku ja mõistva mõtteviisi edendamine.
  • Noorsootöötajate teadlikkuse kasvatamine noorsootöö väärtustest ja rollist ning aktiivse hoiaku kujundamine hoolivama ühiskonna loomisel.
  • Noorsootöötaja pädevuste arengu toetamine inimõiguste ja kultuuritundlikkuse käsitlemiseks töös noortega.
  • Noortelt-noortele temaatiliste algatuste tekke ja arengu soodustamine.

Peamised tegevused 2016. ja 2017. aastal on:

  • Hoolivate väärtuste baaskoolituse läbi viimine noorsootöötajatele Tallinnas ja Tartus. Baaskoolitusega pakume laiapõhjalist täiendõpet inimõiguste alasest haridusest, kultuurilisest mitmekesisusest, tõrjutud gruppidega töötamisest, vaenu õhutamise ennetusest ning väärtuspõhisest noorsootööst. Registreerimisvorm peagi saadaval!
  • Noorte väärtuskampaania, mis jaguneb eriilmelisteks teadlikkust tõstvateks ettevõtmisteks ning hõlmab endas noorte konkursse, ühist kokkamisaktsiooni “Kultuur purki!”, sotsiaalmeedia(kriitilist) kampaaniat ning palju muud head ja paremat. Lähem info hakkab ilmuma siinsamas ja meie Facebooki lehel.
  • Inimõiguste ja kultuuridevahelise õppimise alaste õppematerjale kaardistamine

Hoolivate väärtuste kampaania on No Hate Speech (NHS) kampaania sõnumikandja Eestis. NHS kampaania on vaenu õhutamise vastane kampaania. Hoolivate väärtuste kampaania toetab NHS kampaania põhimõtteid, oleme selle kampaania laiema eesmärgi kandjad Eestis ja levitajad noortevaldkonnas. Hoolivate väärtuste kampaania ei keskendu siiski üksnes vaenu õhutamise ennetusele, vaid adresseerib eesti noortevaldkonna kontektis avatud ühiskonna väärtusi laiemalt.

Hoolivate väärtuste kampaania on välja kasvanud novembris 2015 toimunud SA Archimedes noorteagentuuri ja Eesti Noorsootöö Keskuse mõttekojast “Noorsootöö roll sõbraliku Eesti kujundamisel”. Mõttekoda toimus noorsootöö nädala 2015 „Kõik erinevad. Mõned võrdsed?“ raames, soovides seeläbi pöörata tähelepanu noorte ja kogukonna sallivuse suurendamisele nende teemade suhtes, mis on esile toonud vaenu õhutamist ning äärmuslikke hoiakuid. Mõttekoja lähteideeks oli, et Eestis on viimastel aastatel aset leidnud mitmeid selliseid ühiskondlikke arenguid, mis on esile toonud palju polariseeruvaid arvamusi, murettekitavana eeskätt aga ka agressioone, teadmatusele ja hirmule tuginevaid hoiakuid, võimetust pidada dialoogi.

Käesolev kampaania kaudu soovitakse viia ellu:

  • Hoiakulisi muutusi:

– Et noored tajuksid muutust enda mõtlemises ja teadlikkuses ja võtaksid aktiivse hoiaku hoolivama ühiskonna kujundamisel
– Et noorsootöötajad tajuksid muutust iseenda mõtlemises ja teadlikkuses, samuti noorsootöö väärtust ja rolli hooliva mõtteviisi edendamises, ja võtaksid aktiivse hoiaku hoolivama ühiskonna kujundamisel

  • Õpivõimalustega seotud muutusi:

– Et noorsootöötajad initsieeriksid senisest enam tegevusi inimõiguste hariduse ja kultuuritundlikkuse käsitlemiseks noortega
– Et täiendõppevõimaluste ja teemafookusega projektitaotluste arv kasvaks

  • Ressursside ligipääsetavust:

– Et inimõiguste hariduse alaseid tõlkematerjale kohandataks eesti keelde senisest enam
– Et vaenu õhutamine saaks märgatud, adresseeritud ja ennetatud

Hoolivate väärtuste kampaaniat rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Pöördu julgesti:

Maari Põim
Projektijuht / Project Manager
Kirjuta: maari.poim@archimedes.ee
Helista: 56708150
Ole meie sõber: https://www.facebook.com/noorteagentuur/