Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kaasatus

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmid edendavad võrdsust, kaasatust ja mitmekesisust ühiskonnas, võimaldades programmist osa saada kõigil noortel ja noorsootöötajatel. Vähemate võimalustega noorte kaasamine (ingl inclusion) on üks olulisemaid prioriteete, millega iga noortevaldkonna organisatsioon peaks oma töös arvestama. 

Vähemate võimalustega noored ja noorsootöötajad on võrreldes oma eakaaslaste ja kolleegidega ebasoodsamas olukorras, sest nad kogevad oma elus teatud takistusi, mis raskendavad nende osalemist (mitteformaalses) hariduses ja ühiskondlikus elus laiemalt.

Võimalikud takistused on Euroopa kaasatuse ja mitmekesisuse strateegias defineeritud, et ühtlustada sihtgrupi mõistmist ja kaasamist rahvusvahelisel tasandil. Sellegipoolest peab üldistuste tegemisel olema ettevaatlik: paljud noored on hoolimata takistustest teiste eakaaslastega võrdses olukorras ega vaja projektides osalemisel eraldi vähemate võimalustega noorena määratlemist ja lisatuge.


Takistused, millega noored või noorsootöötajad silmitsi võivad seista, on väga erinevad

 • erivajadustega seotud takistused: puuetest tingitud füüsilised või vaimsed takistused;
 • tervislikud takistused: kroonilised füüsilise või vaimse tervise probleemid;
 • sotsiaalsed takistused: vähesed sotsiaalsed oskused või antisotsiaalsed ilmingud – nn riskinoored, (endised) õigusrikkujad, (endised) sõltuvusainete tarbijad, noored vanemad ja üksikvanemad, orvud jne;
 • majanduslikud takistused: pere madal sissetulek, sõltumine sotsiaaltoetustest, kodutus, raskused laenude tagasimaksmisega, vaesuses elamine jm;
 • hariduslikud takistused: õpiraskused, kooli katkestamine ja madal haridustase, NEET-staatuses noored jne;
 • kultuurilised takistused: kuulumine sisserännanud kogukondadesse (rahvusvähemustesse), kultuurilised kohanemisraskused ja vähene keelteoskus jm;
 • geograafilised takistused: elamine maapiirkondades või piirkondades, mis on madala sotsiaalse staatusega, väikesaartel ja äärealadel, probleemsetes linnapiirkondades või vähese infrastruktuuriga piirkondades jne;
 • diskrimineeritud sihtgrupid: noored, kes puutuvad kokku diskrimineerimisega soolistel, etnilistel, religioossetel põhjustel, oma seksuaalse orientatsiooni või puude tõttu, või nimetatud tunnuste koosmõjul.

Soovitused, et vähemate võimalustega noorte kaasamine oleks mõtestatud ja hästi tehtud.

 • Kaasa neid sihtgruppe, kelle kaasamist pead oma organisatsiooni, kodukoha või Eesti kontekstis oluliseks – selgita ja põhjenda oma valikuid.
 • Selgita välja, kas osaleja määratlemine vähemate võimalustega sihtgrupiks on päriselt põhjendatud (kas osalemisvõimalused on eakaaslaste või kolleegidega võrreldes väiksemad).
 • Mõtle läbi, kuidas soovitud sihtgrupini jõuda ja tee koostööd sihtgruppi tundvate organisatsioonidega.
 • Selgitada välja kaasatavate sihtgruppide vajadused ja hinda, kas ja millist lisatoetust nad vajavad.
 • Taotle lisatoetust vaid juhul, kui see on vajaduspõhine.
 • Kaasamine tähendab koostööd sihtgrupiga – kaasa kõiki noori või noorsootöötajaid projekti erinevatesse etappidesse võrdsetel alustel, olenemata takistustest.
 • Töövõtted ja tegevusprogramm peavad olema kohandatud vastavalt kaasatud sihtgrupile.
 • Loe kaasamise kohta lähemalt Erasmus+ kaasatuse ja mitmekesisuse strateegiast ja “Kaasava noorsootöö käsiraamatust”.

Rahaline toetus vähemate võimalustega noorte ja noorsootöötajate kaasamiseks Erasmus+ programmis

Kaasatuse toetus (ingl inclusion support):

 • Kaasamisega tekkivate organisatsiooni üldiste lisakulude katmiseks (ühikupõhine toetus 100€/osaleja ühe tegevuse kohta)*
 • Kaasamisega seotud individuaalsete lisakulude katmiseks (reaalsetel kuludel põhinev toetus 100% ulatuses, vastavalt konkreetse osaleja lisavajadustele)

* KA2 puhul on kitsendus, et kaasamisega seotud üldiseid lisakulusid saab taotleda vaid nende osalejate kohta, kellele taotletakse ka reaalsetel kuludel põhinevat individuaalset lisatoetust.

NB! Mõlema toetusliigi puhul on oluline vajaduspõhisus ja põhjendatus. Üldiste lisakulude puhul eeldatakse organisatsioonilt lisaks tavapärastele toetavatele tegevustele lisatööd kõigis projekti etappides vastavalt konkreetse sihtgrupi vajadustele (tugevam eeltöö, järjepidev tugi, põhjalikumad järeltegevused jne). Individuaalsete lisakulude puhul sõltub toetuse andmine konkreetse osaleja takistustest ja vajadustest (erivahendid või -transport, tugiisiku kaasamine jms).

Kui ei ole vaja, siis ära taotle toetust. Kui on vaja, siis mõtle enne läbi, kas toetuse suurus on projekti üldise eelarve suhtes proportsionaalne. Näiteks kui ühepäevasel seminaril osaleja päevatoetus on 33€, siis 100€ kaasamise lisatoetuse vajadus ja proportsionaalsus on küsitav.

Selleks, et toetuse vajaduspõhisust ja põhjendatust hinnata, tuleb taotluses põhjalikult kirjeldada

 • kaasatavate noorte / noorsootöötajate profiili ja konkreetseid takistusi,
 • nende kaasamise toetamiseks tehtavaid pingutusi terve projekti vältel, mis erinevad ülejäänud osalejate toetamisest

Järgnev tabel annab ülevaate ja mõned näited tegevustest, mida tuleks teha vähemate võimalustega osalejate kaasamiseks lisaks tavapärasele osalejate toetamisele.

Sisu Moodul

Tegevus Näide
 • Pane paika täpne vähemate võimalustega noorte sihtgrupp: nende profiil ja vajadused
 • Ole strateegiline sihtgrupi kaasamisel (kasuta eri kanaleid, sidusrühmi ja lähenemisi, et soovitud osalejateni jõuda
 • Muud erimeetmed vähemate võimalustega osalejate kaasamiseks projekti

 

 

 • Ole konkreetne sihtgrupi määratlemisel: näiteks geograafiliste takistuste puhul pane paika täpne piirkond ja tee noorte olukorra ja võimaluste analüüs – nt kui palju jõuab piirkonda rahvusvahelise noorsootöö võimalusi?
 • Algata koostööd oluliste sidusorganisatsioonidega: näiteks pagulasnoorte kaasamiseks võta ühendust MTÜ Pagulasabiga
 • Tõlgi projekti info eri keeltesse, kui soovid kaasata eesti keelt mitte kõnelevaid osalejaid
Tegevus Näide
 • Uuri välja projektis osalejate konkreetsed takistused ja mõtle, kuidas neid ületada
 • Korralda eelkohtumised noortega ja valmistu tegevusteks üheskoos
 • Kasuta läbivalt personaalset lähenemist – paku abi, tuleta meelde, küsi 2x üle, ole kättesaadav 24/7
 • Paku grupijuhtide/ koolitajatele/moderaatoritele spetsiifilist ettevalmistust vastavalt sihtgrupi profiilile
 • Juhenda ka partnereid – iga riigi sihtgrupid on erinevad ja vajavad eri lähenemist
 • Kaasa osalejaid tegevuskava loomisesse ja veendu, et vähemate võimalustega osalejate vajadustega on seejuures arvestatud

 

 • Paku välja võimalikke lahendusi: nt keeleline ja kultuuriline lisaettevalmistus, rahaliste takistuste ületamine, digitaalsete oskuste toetamine jms
 • Esmakordsed osalejad vii kokku varem projektides osalenutega, et vähendada võimalikke hirme
 • Kui kaasad erivajadustega või terviseprobleemidega noori, on eriti oluline veenduda võtmeisikute valmisolekus sihtgrupi toetamisel
 • Juba taotluses kirjeldage sihtgruppe ja tugitegevusi partnerite lõikes eraldi
 • Mõtle, milliste tegevuste kaudu saab luua sallivat õhkkonda ja vältida diskrimineerimist, eriti kui osalejad on hästi mitmekesise taustaga ja varem diskrimineerimisega kokku puutunud

 

Tegevus Näide
 • Paku osalejatele jooksvat tuge vastavalt nende vajadustele
 • Paku personaalseid, üks-ühele reflektsioone, mis toetavad ausat ja usalduslikku analüüsi
 • Suuna noori oma hirme ja takistusi tegevuse käigus ületama
 • Ole valmis konfliktide jms esile kerkivate probleemide operatiivseks lahendamiseks
 • Väldi osalejate sildistamist: mõtle läbi, kuidas käsitlete vähemate võimaluste ja kaasamise temaatikat kõigi projektis osalejatega
 • Valmistu koos osalejatega järeltegevuste elluviimiseks pärast kojunaasmist
 • Määra konkreetsed vastutajad vähemate võimalustega osalejate toetamiseks ja mentori rolli täitmiseks, veendudes, et neid on selleks eelnevalt ettevalmistatud
 • “Raske treeningul, lihtne lahingus” põhimõte kehtib ka projekti tegemise puhul – mida põhjalikumalt oled ette valmistanud oma sihtgrupi toetamiseks, seda vähem pead tegevuste käigus ootamatustega tegelema (näiteks kui islami usku noorsootöötaja keeldub ettenähtud toitu söömast või maapiirkonnast pärit noor ei julge inglise keeles sõnagi öelda)

 

Tegevus Näide
 • Tee kokkuvõtted projektist koos osalejatega, kaasa neid analüüsi ja lõpparuande kirjutamise protsessi
 • Toeta osalejaid järeltegevuste ja teavitustegevuste elluviimisel
 • Mida paremini on planeeritud järeltegevused, seda suurem on projekti mõju nii osalejatele kui ka laiemalt ühiskonnas
 • Aita osalejatel analüüsida projekti pikaajalist mõju neile, sh kuidas nad saavad oma kogemust ka teistes eluvaldkondades edaspidi kasutada
 • Paku uusi osalusvõimalusi ja kindlasti väldi „ära kadumist“ kohe pärast põhitegevuse lõppu, et mitte kaotada loodud usaldust

 

 • Vähemate võimalustega noorte sisend projekti analüüsi on hindamatu ressurss, millest edaspidi õppida (nt tulevad esile kitsaskohad, millega ei osanud sihtgrupi puhul enne arvestada)
 • Mõtle läbi, millised järeltegevused on kaasatud sihtgrupile jõukohased (nt arvesta ligipääsu digimeediale, kirjatöö või avaliku esinemise sobivusele konkreetse osaleja profiiliga) ja mida pead tegema lisatoe pakkumiseks
 • Pöördu taaskord kaasatud sidusgruppide poole projekti tulemuste levitamiseks ja uute kohalike või rahvusvaheliste osalusvõimaluste pakkumiseks