Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorte Osaluse ja Kodanikuaktiivsuse uuringu lõpparuanne on avaldatud

Noorte Osaluse ja Kodanikuaktiivsuse uuring (Research project on long-term effects of Erasmus+ Youth in Action on participation and active citizenship, RAY LTE study) keskendus Erasmus+ noorteprogrammi pikaajalistele mõjude analüüsimisele noorte osaluse ja kodanikuaktiivsuse teemadel.

Uurimisprojekti eesmärgiks oli analüüsida, milline on Erasmus+ noorteporgrammi projektide mõju oskuste ja pädevuste arendamisele seoses kodanikuaktiivsusega ja osalusega demokraatlikus ning poliitilises elus.

Uuring käsitles

  • Pädevuste ja oskuste arendamist mitteformaalse ja informaalse õppimise kaudu Erasmus+ noorteprogrammi projektides, mis olid seotud osalemise ja kodanikuaktiivsusega, noortevahetuste, Euroopa vabatahtliku teenistuse, noorte osaluse ja noorsootöötajate õpirände projektides.
  • Uuriti pikaajalisi mõjusid osalusele ja kodanikuaktiivsusele ja sellega seonduvaid hariduslikke ja tööalaseid võimalusi.

Uuringu inglisekeelse ülevaatega on võimalik tutvuda siin ja põhjalikuma analüüsiraportiga siin.

Uuringu metoodika

  • Eeluuring, milles intervjueeriti noori, kes osalesid Erasmus+ noorteprogrammi projektides, mis seondusid osaluse ja kodanikuaktiivsusega, perioodil 2007-2013.
  • Kasutati kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid sotsiaalteaduslike uurimisviise. Projektides osalenutele ja projektide koordinaatoritele (noortejuhtidele) saadeti veebiküsimustik ja sama küsimustik saadeti ka noortele, kes Erasmus+ programmi noorteprojektides ei olnud osalenud (kontrollgrupp), et analüüsida Erasmus+ noorteprogrammi projektide mõju.
  • Toimusid pool-struktureeritud intervjuud noortega, kes osalesid osaluse ja kodanikuaktiivsusega seotud projektides.

Uuringus osales 10 riiki, sh Eesti, uuring toimus perioodil 2015-2018. Uuringu läbiviimist koordineeris rahvusvaheline RAY võrgustik (Research-based Analysis and Monitoring of the Youth in Action Programme).

Põhilised tulemused

  • Projekti lõppedes on noortel paremad teadmised kodanikuühiskonna ja kaasamise teemadel, eelkõige kuidas olla ise rohkem kaasatud kodanikuühiskonna tegevustes.
  • Osalejates tekib huvi uute teemade vastu – näiteks sotsiaalsete, poliitiliste ja Euroopa Liiduga seonduvates valdkondades ning nad on projekti lõpetades teadlikumad laiemast hulgast ühiskondlikest teemadest.
  • Projektides osalemise tulemusel suureneb noorte osalus kodanikuühiskonnas ja demokraatlikus elus, seda nii neis kes osalesid programmi tegevustes esimest korda, kui ka neis, kes olid aktiivsed varem.
  • Projektides osalemine arendab noortes eelkõige suhtlemis-, läbirääkimis- ja koostööoskusi, mis on kasulikud kodanikuaktiivsuse ülesnäitamisel.