Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Räägi kaasa ELi poliitika kujundamisel!

Noor, siin on sinu võimalus kaasa rääkida ELi poliitika kujundamisel!

Oled 15-29-aastane noor? Siin on sinu võimalus rääkida kaasa Euroopa Liidu 2019-2027 aastate noortestrateegia osas. Arvamuse avaldamiseks on aega 5. juulini ning seda saab teha veebiküsitluse kaudu.
Strateegia eesmärk on julgustada noori osalema demokraatlikus elus, toetada sotsiaalset ja kodanikuaktiivsust ning tagada, et kõigil noortel oleksid vahendid, mida nad vajavad aktiivseks osalemiseks ühiskonnas.
Vastused koondatakse järgmisesse ELi noortearuandesse, mis käsitleb strateegia edukust aastatel 2022-2024. Need täiendavad teiste ELi avalike konsultatsioonide tulemusi, et saada parem ülevaade noorte seisukohtadest ja sellest, kuidas anda noortele tugevam hääl ELi poliitika kujundamisel.

Küsitlus on kättesaadav kõikides ELi keeltes.