Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Inspireeriv projektilugu: Exceed the Wall!

Edukaid, inspireerivaid ning meeldejäävaid Erasmus+ projekte toimub igal aastal üle Eesti kümneid ja kümneid. Järgnevatel nädalatel jagame Noorteagentuuri kodulehel viimase kahe aasta silmapaistvaid projektilugusid.

Seekordne lugu viib meid Rakveresse, aga ka Lätti ning lühifilmide ja kodanikuaktiivsuse radadele.

Septembrist 2015 kuni novembrini 2016 leidis aset silmapaistev, laiaulatuslik ning paljusid Eesti ja Läti noori puudutanud projekt pealkirjaga „Exceed the Wall“ . Tegemist oli Erasmus+: Euroopa Noored strateegilise koostöö projektiga, mille põhiteemaks oli kriitiline mõtlemine, ja küber- ning meediakirjaoskus.

Projekt toimus Eesti organisatsiooni MTÜ Vaba Noor ning kahe Läti organisatsiooni koostöös – Ventspils Jauniešu mája ja Baltic Youth Way.

Projekti läbi pakuti umbes 550-le Rakvere ja Ventspilsi (Lätis) 15-19-aastastele noortele võimalust loominguliseks eneseteostuseks läbi lühifilmi formaadi, mille abil said noored avaldada oma arvamust enda pakutud teemal. Lisaks kaasati nimetatud linnade lähiümbruse maapiirkondadest 200 noort aruteludesse ning pakuti neile filmitegemist sissejuhatavates töötubades osalemise võimalust.

„Mõlema riigi noorte valminud lühifilmid linastusid suvisel noortenädalal Rakveres, mille raames toimusid ka arutelud, noorte muusikute kontserdid, näitused linnaruumis jm ettevõtmised. Kokku osales noortenädalal ca 600 külastajat, sealhulgas ka vanemaealisi kohalikke, mis soosis projekti kandvat mõtet – lammutada barjääre noorte ning täiskasvanute vahel,“ vaatab toimunule tagasi projektijuht Karl Andreas Sprenk.

Rääkides projekti sihtrühmast ning selleni jõudmisest, toob Sprenk välja järgmise: „Otsesuhtlus. Kasutasime oma isiklikke tuttavaid, kelle läbi sõnumit edastada. Käisime koolides ise kohapeal projekti ideed ning hiljem ka tulemusi tutvustamas. Püüdsime muuta projekti võimalikult vabaks ning “sundimatuks”, et projektis osalemine ei oleks kohustus, vaid vaba tahe ning positiivne kogemus. Samuti oli oluline kontakt koolidega, kes aitasid noori koondada ning pakkusid võimalusi koolitundide ja –ruumide kasutamiseks projektitegevuste läbiviimisel. Ning vähem tähtis polnud ka otsustajate kaasamine. Võimalus nö “kuulsa” kohaliku poliitiku või tuttava asutuse töötajaga kohalike teemade üle arutada, motiveeris ka noori aktiivsemalt osalema ning kaasa mõtlema. Valminud lühifilme soovisime tutvustada nii kohalikele otsustajatele kui kohalikule kogukonnale laiemalt püüdmaks lammutada nö tinglikku müüri noorte ja täiskasvanute mõttemaailma vahel (ehk näidata, et ka noored mõtlevad kohalikel teemadel kaasa). Ka antud punkti peame õnnestunuks kuna täiskasvanud pidasid noorte teemakäsitlusi sisukateks ning olid valmis noortega dialoogi astuma ja teemade üle arutlema.“


Nagu iga projekti puhul, oli ka „Exceed the Walli“ jaoks oluline kajastus, järelkajastus ning tegevuse käigus valmivad (info)materjalid. Projekti raames seati sisse sotsiaalmeedia kanalid nii Facebookis kui Instagramis, kuhu postitasid paralleelselt nii Läti kui Eesti partnerid. Tagamaks info mõistetavuse ka teise riigi noortele kasutati nii oma emakeelt kui tõlgiti postitus ka inglise keelde. Projekti jooksul valmis ka kaks juhend-töövihikut, mis sisaldavad nõuandeid-soovitusi algajale filmitegijale ning aitavad sammsammu haaval jõuda valmis lühifilmini. Projekti vältel valminud lühifilme näidati nii Eestis kui Lätis kohalikele otsustajatele, Rakvere kohalikus Politsei-ja piirivalveameti osakonnas esitletud lühifilm on hetkel kasutusel osana ameti koolitusmaterjalidest.

Rääkides projekti ajal takistuseks osutunud teguriteks, toob Sprenk välja järgmise: „Koostööoskused. Leiame tagasiulatuvalt, et oleksime saanud oma partnerluse paremini üles ehitada. Organisatsioonide siseselt leidsid aset muutused personalis, mis tingis raskused üleandmisel ning pideva kontakti hoidmisel. Varasemalt sõlmitud kokkulepped ei pidanud alati paika ning palju aega läks uuesti kooskõlastamisele. Samas saime kokkuvõtvalt partneritega seatud eesmärgid saavutatud ning hindame projekti enda jaoks õnnestunuks, kuivõrd projekt täitis ka meie isiklikke eesmärke ning arendas organisatsioonide võimekust tegelemaks sihtgrupi või tegevustega, milles varasemalt ekspertiisi ja kogemusi nappis.“

„Kõige positiivsema tagasiside saime maapiirkondadest, kuhu tavapäraselt sarnased algatused ei jõua. Sealsed noored hindasid võimalust midagi loomingulist teha ning olid huvitatud osalema ka edasistes projektitegevustes. Ventspilsi lähedase kooli noored asutasid töötoa järgselt koostöös oma kooli juhtkonnaga ka videoklubi ning tegutsevad ka praegu. Positiivset tagasisidet saime ka kohalikult kogukonnalt, kellele oli sümpaatne nii noorte filmide mõtlemapanev sisu kui algatus tervikuna. Ühised filmiõhtud toetasid ka projekti eesmärki – tuua noored ning vanemad kokku ja pakkuda neile ühist keskkonda,“ räägib Sprenk projekti mõjust.