Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahvusvaheline noorsootöö avardab kohaliku noorsootöö võimalusi

2019 aastal toimus kahepoolne noortevahetus KODANIKUAKTIIVSUS, milles osalesid nii Türi kui Elche, Hispaania noored.

Koos ettevalmistuse, järeltegevuste ja analüüsiga kestis projekt peaaegu aasta ning see pakkus noortele palju erinevaid tegevusi. Alustati koolitusega “Ideest projektini”, sellele järgnesid projekti kirjutamine ja 2-päevane laager, kus õpiti tundma Hispaania Kuningriigi ajalugu, kultuuri ja loodust. Lisaks osaleti inglise keele kursusel, kus õpiti projektiga seotud sõnavara.

Läbi viidi kaks 6-päevast kohtumist Eestis, Türil, ja Hispaanias, Elches. Kohtumistel osales 20 noort ning 4 noortejuhti. Kohtumiste käigus oli olulisel kohal kultuuridevaheline õppimine ja kogemuste vahetamine, noorte motiveerimine ja kaasamine. Projekti käigus omandatud teadmisi ja praktilisi oskusi saavad noored tulevikus oma igapäevaelus rakendada. Mõlema kohtumise lõpuüritusena viidi läbi 2 avalikku sündmust, millest said teadmisi ja elamusi Türi ja Elche kogukonna elanikud – laiem ringkond lapsi, noori, peresid, eakaid. Osalenud noored oskavad nüüd avalikku sündmust korraldada algusest lõpuni.

Projekti tegevus oli üles ehitatud nii, et noored saaksid teadmisi, omandaksid kogemusi läbi praktika, saaksid avastada ning katsetada; teada ja tunda oma koostööpartnereid Hispaaniast, tutvuda  nende osalemise võimaluste, kaasamise ja motiveerimise metoodikaga, vahetada kogemusi. Toimus kultuuridevaheline õppimine.

Õppimise kõrval oli oluline koht kultuuriprogrammil – riiki, keelt, kultuuri ning tavasid tutvustavatel tegevustel. Näiteks käidi ekskursioonidel ja matkadel, toimusid erinevad kohtumised ja praktiline tegevus – kokkamine ja vabatahtlik töö.

Projekti läbi viies leidsime, et rahvusvaheline noorsootöö ning noortevahetus võimaldavad noortele näidata teid ja võimalusi tuleviku kujundamiseks, täisväärtuslikuma elu saavutamiseks, kasvamiseks aktiivseks kodanikuks, ennetada sotsiaalset tõrjutust ning töötust tulevikus. Mitmekülgselt arenenud noorel, kes osaleb aktiivselt kogukonnaelus ja kellel on avar silmaring, on väiksem oht tulevikus jääda tõrjutuks, eemale tööturult. Ka muutused väärtushinnangutes aitavad kaasa noore kujunemisel aktiivseks kodanikuks.

Rühmatöödes arutleti selle üle, kuidas aktiveerida ja motiveerida noori kavandama oma tulevikku ning liikuma oma unistuse poole. Noored said teadmisi, millised võimalused on noortel nii Eestis kui Hispaanias. Selleks viisime läbi rühmatöid, mänge, valmisid video ja esitlused, kohtumised inimestega meie enda organisatsioonidest, kes tänu oma pingutustele on saavutanud sihi ja koha elus.

Projekti järeltegevusena toimus Hispaania õhtu lastevanematele. Noored jagasid oma õpimuljeid ning pakkusime hispaaniapärast õhtusööki – kana-chorizopaellat ning quesada pasiegat.

Lisaks koostasime ja avasime pidulikult fotonäituse BE ACTIVE, mis kajastab noorte tegemisi, emotsioone ning Hispaania loodust. Näitus on avatud Türi Noortekeskuse kohvikus. Noorte arvamustest rühmatööde alusel koostati ja trükiti voldikud BE ACTIVE eesti ja inglise keeles.

Kes on noortevahetuses osalenud noorte arvates on aktiivne kodanik?

 • Isik, kes osaleb kohalikel üritustel, valimistel
 • Tal on hea haridus ja kirg õppida
 • Organiseerib tegevusi ja kaasab inimesi
 • Motiveerib nii ennast kui ka teisi. Ta on väga abivalmis
 • Isik, kes aitab maailma, et see oleks parem paik
 • Teeb midagi oma linna, maa heaks

Mis motiveerib noori osalema?

 • Õppimine – uued maad, inimesed, keeled, kultuurid
 • Oma isiklik huvi, eneseareng
 • Võimalus teha midagi, mida armastad
 • Aktiivsed eesmärgid, tulevik
 • Uute sõprade leidmine
 • Reisimine, maailma nägemine, seiklemine
 • Uute asjade nägemine ja proovimine, seiklused, toit
 • Vabatahtlikkus
 • Vanemad, perekond
 • Raha
 • Toit

Ettepanekud, mida tehti noortejuhtidele

 • Kallis noortejuht! Püüa rohkem kaasata noori osalema erinevatel üritustel ja tegevustes.
 • Soovime rohkem rahvusvahelisi projekte.
 • Ära unusta, et me armastame reisida!
 • Ole sõbralik ja kuula rohkem noorte häält!
 • Ole toetav!
 • Aita noori realiseerida nende ideid ja unistusi!

Noortepassi protsess ja tunnistus lisab kvaliteeti kohalikule noorsootööle

Kõikide Noorteagentuuri poolt rahastatavate projektide peamine alustala on õppimine.  Nii ka meie projekti eesmärkide realiseerimine lähtus mitteformaalse õppimise põhimõtetest. Noored kasutasid selleks erinevaid meetodeid: töötubasid, grupitöid, arutelusid, rollimänge, simulatsioone, tegevusi vabas õhus jne.

Õppimine toimub noorteprojektides veidi teistmoodi, kui koolis, kuid peab sellest hoolimata olema planeeritud, mõtestatud ja ka teadvustatud. Noorteprojektides osalemine annab näiteks teadmisi erinevatest kultuuridest, võõrkeel(t)e praktikat ning meeskonnatöö ja eestvedamise oskusi.

Projekti lõpus andsime välja 24 noortepassi. Sellele eelnes elukestva õppe võtmepädevuste tutvustamine, õpianalüüsi toetamine ja juhendamine, kaks online tagasisidet ning vahetut vestlust peale mõlemat põhikohtumist.

Kuidas võtmepädevusi arendati?

Suhtlemine emakeeles: oma grupi liikmetega suheldi emakeeles, kuid õpiti ka uusi sõnu, mis olid seotud projekti temaatikaga ning kodanikuaktiivsusega; õpiti tõlkima; muututi enam avatuks võõrastega suhtlemisel.

Suhtlemine võõrkeeles: rikastus sõnavara, mis seotud projekti temaatikaga; suhtlemine inglise keeles kogu projekti vältel; täienes väljendusoskus; arenes esinemisjulgus.

Matemaatilised pädevused: õpiti aega planeerima; arvutati vahemaid; noortevahetuse ajal raha planeerima, võrreldi hindu Eestis ja Hispaanias.

Digitaalsed pädevused: õpiti videoprogrammide kasutamist, Power Point esitluste tegemist, Google mapsi kasutamist ja mobiiltelefoni kasutamist info otsimiseks, video monteerimiseks, reklaami koostamiseks; samuti fotode importimist telefonist arvutisse.

Õppima õppimine: õpiti eesmärgistama oma õppimist väljaspool kooli erinevates mitteformaalsetes olukordades, olla hea suhtleja, kuulaja, märkaja; õpiti märkama õppimist ning analüüsima õpitulemust. See pädevus on noorte jaoks raske.

Sotsiaalne ja kodanikupädevus: oskus ja julgus suhelda, end väljendada oma emakeeles ja võõrkeeles; õpiti elama ja arvestama koos 20 inimesega. Kui algul hoiti rohkem kokku oma rühmaga ja hoiti eemal hispaanlastest, siis lõpuks olid kõik nagu üks lahutamatu tiim – tõeliselt lähedased üksteisega.

Initsiatiiv ja algatusvõime: õpiti ise algatama asju ning ka teisi julgustama kaasa lööma; kaasati teisi noori ühinema projektiga; pingutati selle nimel, et võtta osa ka neist tegevustest, mis ei meeldi või ei sobi. Eestlased märkisid, et nad püüdsid olla enam avatud, rohkem hispaanlaste moodi. Õpiti teise rahva kultuuri; märgiti, et noored pidid olema initsiatiivikad, aktiivsed suhtlejad, et enam teada saada teiste arvamusi, väljendama oma arvamust ning emotsioone. Samuti mõeldi ise välja mänge, mida korraldada, läbi viia.

Kultuuridevaheline eneseväljendus: märgiti ära, et õpiti austama ja tundma end mugavalt teises kultuuris; õpiti toite, ajalugu, kultuuri; õpiti erinevaid mänge, mis olid sarnased ning samas ka erinevad.

Kõike seda ei õpitud klassis koolilaua taga lugedes infot raamatust, vaid vahetult kohapeal omavahelises suhtlemises ning läbi oma silmaga nägemise, kogemise. Ei saadud mitte ainult teadmisi, vaid ka praktilisi oskusi, emotsioone, mis mõjutavad tugevalt noorte väärtushinnanguid.

Osalevad organisatsioonid  olid ka meedia vaateväljas ning kogu projekti kavandamise ja teostamise protsess lisab lisaväärtust mõlema riigi noorsootööle, rahvusvahelisele noorsootööle.

 

Koostööpartnerid olid Türi Lastekaitse Ühing, Türi Noortekeskus ja ACD LaHoya Hispaaniast.

Projekti rahastas Erasmus + SA Archimedes Noorteagentuur, Türi Noortekeskus ja Türi vald.

Tänud kuuluvad nooretkoolitajatele Kristel Kubberile ja Uku Visnapuule.

Türi Rahvaspordi Maja SA, Metsajõe Puhkemaja, Türi Elamuspark, OÜ Eifel, Kevade kohvik jt. on tänuväärt!

Erika Teras

Türi Noortekeskus, noortejuht

Türi Lastekaitse Ühing MTÜ, projektijuht

+372 5360 8504