Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorsootöötajate ja noortejuhtide kompetentsi ja pädevuste arendamise uuringu lõpparuanne on valminud

Noorsootöötajate ja noortejuhtide kompetentsi ja pädevuste arendamise uuringu (Competence development and capacity building of youth workers and youth leaders – RAY CAP) eesmärk oli uurida, kuidas Erasmus+ noorteprogrammi raames toimuvad noorsootöötajate ja noortejuhtide koolitus- ja tugitegevused aitavad kaasa (1) noorsootöötajate kompetentside arengule, (2) noorsootööpraktikale ja (3) organisatsioonide arengule, kes on seotud Erasmus+ noorteprogrammiga.

Noorsootöötajate ja noortejuhtide kompetentsi ja pädevuste arendamise uuringuraport koosneb 3 moodulist: moodul (A) pädevuse arendamise kohta, moodul (B) pädevuse praktikasse viimise kohta ja moodul (C) süsteemsetest mõjudest organisatsioonide arengule.

Uuringus vaadeldi, millised on Erasmus+ noorteprogrammis toimuvate koolitustegevuste mõju noorsootöötajatele ja -juhtidele ja panustati rahvusvaheliste koostöötegevuste (Transnational Cooperation Activities – TCA) kvaliteedi tõusu ja strateegilisse planeerimisse.

Uuringu ingliskeelse raportiga, mis sisaldab mooduleid A, B ja C, on võimalik tutvuda siin.

Uuringu ingliskeelse vaheraportiga, mis keskendus noorsootöötajate pädevuste ja kompetentside arengule (moodulid A ja B) on võimalik tutvuda siin.

Uuringu ingliskeelse vaheraportiga, kus analüüsiti, milline mõju on Erasmus+ noorteprogrammi raames toimuvatel koolitus- ja tugitegevustel Eestis tegutsevate noorsootöö organisatsioonide süsteemsele arengule (moodul C) on võimalik tutvuda siin.

Olulisemad tulemused

Koolitused ja teised toetavad tegevused töötavad hästi:

  • uutele tulijatele rahvusvahelises noorsootöös;
  • kui need on esitatud kindla metoodika ja tööriistadega, mida praktikas rakendada;
  • kui nad pööravad olulist tähelepanu vastastikkusele õppimisele;
  • kui need on inspireerivad ja motiveerivad.

Esile kerkinud väljakutsed:

  • ebakindlus poliitiliste teemade käsitlemisel;
  • vähene ettevalmistus ja vähe järeltegevusi;
  • välditakse välist sisendit (teistelt koolitajatelt) ja isegi kardetakse seda;
  • kasutatavaid mõisteid ja terminoloogiat ei selgitata piisavalt;
  • kompetentside arengul ei kasutata piisavalt ära digitaalseid võimalusi.

Regulaarsel koolitustel osalemisel on pikaajaline positiivne mõju noorsootöövaldkonna organisatsioonide töö kvaliteedile, kuid see võib avaldada negatiivset lühiajalist mõju uutele kujunemisjärgus organisatsioonidele.

Uued projektid, programmid ja valdkonnad inspireerivad osalema koolitustel ja toetavates tegevustes. Vähestel organisatsioonidel on selged strateegiad organisatsiooniüleseks õppeks, nii üleüldiselt kui spetsiaalselt läbi Erasmus+  noorteprogrammi võimaluste.

Uuringu metoodika

Uuringu raames kaardistati olemasolevad rahvusvahelise noorsootöö kompetentside raamistikud. Toimusid poolstruktureeritud intervjuud koolitus- ja tugitegevuses osalejatega: (a) vahetult enne koolitus- või tugitegevust, (b) 6–10 nädalat pärast tegevust ja (c) 10–12 kuud pärast lõppenud tegevust. Lisaks toimusid Erasmus+ noorteprorgammi kaasatud organisatsioonide võtmeisikutega pool-struktureeritud intervjuud, et analüüsida programmi mõju nende organisatsioonidele.

Uuringus osales 17 riiki, sh Eesti, uuring toimus perioodil: 2015-2018. Uuringu läbiviimist koordineeris rahvusvaheline RAY võrgustik (Research-based Analysis and Monitoring of the Youth in Action Programme).