Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortekohtumiste programmi mõju-uuring

2019. aasta maist- juunini viidi läbi programmi Noortekohtumised mõju- uuring. Mille eesmärgiks oli selgitada, milline on programmi mitmekordse läbiviimise mõju programmis osalenud noorte käitumisele ning noorsootöötajate hoiakutele ja praktikatele ning mil määral aitavad programmi tegevused saavutada sellele seatud eesmärke.  Uuringu viis läbi Balti Uuringute Instituut.

Noortekohtumiste programmi mõju-uuringu aruanne

Noortekohtumiste programmi mõju-uuringu lühikokkuvõte

Autorid: Kats Kivistik, Maarja Käger, Kristina Avdonina, Mart Veliste, Kristjan Kaldur (Balti Uuringute Instituut).

Programmi Noortekohtumised (PNK) mõju-uuringu eesmärgiks oli anda  ülevaade, milline on PNK mõju programmis osalenud noorte käitumisele ning milline on mitmekordse projekti läbiviimise mõju noorsootöötajate hoiakutele ja praktikatele, lähtudes Lõimumise ja Noortevaldkonna arengukavade 2014-2020 eesmärkidest.

Uuring toimus 2019. aasta maist-juunini ja selle käigus intervjueeriti 23 noortejuhti (noorsoo- ja haridustöötajaid), kes olid ellu viinud vähemalt kolm projekti erinevates Eesti piirkondades. Lisaks intervjueeriti PNK´ga ja noorte lõimumise valdkondadega seotud viite eksperti ja toimus kaks rühmaintervjuud PNK-s osalenud noortega. Täiendavalt analüüsiti pilootaasta mõju-uuringu andmeid, noortekohtumiste 2019. aasta maiks esitatud projektide aruandeid ja hindamistulemusi ning valdkonnaga seonduvaid dokumente.

Uuringu tulemusel selgus, et tegu on väärtusliku erineva kultuuritaustaga noorte koostööd ja ühistegevusi toetava programmiga, mis pöörab tähelepanu lõimumisele, erinevate kultuuride vahelisele õppimisele, noorte pädevuste arendamisele ja noortejuhtide arendamisele. Programm aitab saavutada ja sellel on oluline potentsiaal Noortevaldkonna arengukava 2014-2020 ja Lõimuv Eesti 2030 eesmärkide täitmisesse panustamisel.

Uuringust tuli esile programmi väärtus noorsootöö põhimõtete mõistmise paranemisel ja levikul, noorsootöö korraldamise kompetentsi arendamisel, formaalse- ja mitteformaalse õppe paremal sidumisel ja praktikate vahetamisel ning võimalusel saada kogemus projektimaailmas.