Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Euroopa vabatahtliku teenistuse mõju haridusasutustele

Valmis uuring  “Euroopa Noored” Euroopa vabatahtliku teenistuse projektide mõjust üldhariduskoolidele, kutsekoolidele ning lasteaedadele. 

Uuringust selgus, et Euroopa vabatahtlikul teenistusel on haridusasutustele positiivne mõju. Vabatahtliku kaasamine organisatsiooni töösse suurendab  õpetajate, laste  ja noorte võõrkeeleoskust, sallivust ning kultuuriteadlikkust. Vabatahtliku tegevuse tulemusel suurenes ka õpetajate teadlikkus mitteformaalse õppe olemusest ning oskus ise mitteformaalse õppe tegevusi läbi viia. Lisaks on organisatsioonid saanud lisandväärtust uute meetodite, töövahendite või tegevuste kujul.

Mõju välja selgitamiseks viidi läbi küsitlus ning intervjueeriti nii asutuste töötajaid kui haridusasutustes tegutsenud välisvabatahtlikke.

Õpetajad mitteformaalsest õppest teadlikumad

Vabatahtlik oskas kuidagi eriti hästi Eesti ilu näha, pannes seega ka õpetajad ennast ja oma maad rohkem austama.“ (vabatahtlikuga kokku puutunud õpetaja)

Vabatahtliku tegevuse tulemusel suurenes õpetajate teadlikkus mitteformaalse õppe olemusest ning oskus ise mitteformaalse õppe tegevusi läbi viia. Ligi pooled õpetajad leidsid, et välisvabatahtlik on tõstnud nende teadlikkust uutest aktiivõppemeetoditest. Lisaks tekkis välisvabatahtliku tegevuse tulemusel enamikul vastanutest soov arendada oma võõrkeelteoskust.

Laste silmaring avardus

Kuivõrd lähenemine ei olnud nii akadeemiline, vaid vaba aja tegevusi pakkuv, siis suhtluskvaliteet paranes, eriti võis seda täheldada autistlike laste puhul,” (vabatahtlikuga kokku puutunud õpetaja)

uuringule piltVabatahtlike kaasamisest said õpetajate hinnagul mitmesugust lisandväärtust ka lapsed ja noored. Peaaegu kõik õpetajad arvasid, et vabatahtliku tegevus avardas laste silmaringi, arendas suhtlusoskusi ja kasvatas tolerantsi.
Intervjuudes rõhutati ka, et vabatahtliku olemasolu tagas lastele võimaluse kellegagi pikemalt rääkida ning saada tavapärasest enam tähelepanu. Õpetajad leidsid ka, et vabatahtlikuga koostöös toimunud tegevused suurendasid noorte üldist sallivust teist keelt kõneleva ja teisest kultuurist pärit inimestesse.

Organisatsioon

Hinnates välisvabatahtliku mõju organisatsioonile, selgus, et enim on tema tegevus mõjutanud organisatsiooni teadlikkust kultuurilisest mitmekesisusest ja koostööd teiste organisatsioonidega. Ligikaudu pooled vastajad leidsid, et vabatahtliku teenistusega lisandus organisatsioonile mõni uus tegevus ning peaaegu veerand leidis, et lisandus mõni uus töövahend või meetod. Samuti leiti, et vabatahtliku olemasolu aitas organisatsioonil taibata, kui tähtis on anda uutele inimestele sisseelamiseks aega ja konkreetset infot. Lisaks toodi välja, et vabatahtlik aitas muuta asutuse igapäevaelu ja tegevusi  mitmekülgsemaks, vaba aja veetmise võimalusi arendavamaks ja õpetlikumaks.

Tutvu ka uuringu eesti- ja inglisekeelse kokkuvõttega.