Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorteprogrammide keskus otsib koolitajat!

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus otsib „Rahvusvaheline projektijuhtimine koolides“ eesti keelse koolitus formaadi läbiviimiseks koolitajat.

 

Koolitus „Rahvusvaheline projektijuhtimine koolides“

 

Otsime ühte koolitajat rahvusvahelise projektijuhtimise koolides koolituste läbiviimiseks ajavahemikus august 2022- august 2024.

„Rahvusvaheline projektijuhtimine“ on mitteformaalses õppes kasutatavatel meetoditel põhinev õppeaine, mis on suunatud gümnaasiumiastme õpilastele praktilise projektikirjutamise ja -juhtimise kogemuse omandamiseks.

Agentuuri eesmärk on, et õppeainet oleks üldhariduskoolides võimalik õpetada teemast huvitatud kooli töötajatel ning noorsootöö asutuste töötajatel, kellel ei pruugi olla varasemat kogemust rahvusvahelise noorsootööga. Õppeaine jaoks on agentuuri poolt loodud käsiraamat ja tunnikavad õpetajatele.

 

Rahvusvahelise projektijuhtimise õppeaine põhimõtted:

 • kasutatakse mitteformaalses õppes levinud meetodeid;
 • koolitaja arvestab oma tegevuste elluviimisel, et õpetajatel/noorsootöötajatel võib puududa varasem kogemus projektide kirjutamisel;
 • tegevustes kasutatakse varasemalt välja töötatud rahvusvahelise projektijuhtimise käsiraamatut ja tunnikavasid;
 • õppeaines tutvustatakse Erasmus + ja Euroopa Solidaarsuskorpuse rahastusvõimalusi ja soodustatakse projektitaotluste esitamist.

„Rahvusvaheline projektijuhtimine“ koolitus peab osalejad (õpetajad, noorsootöötajad, huvijuhid jt) ette valmistama õppeaine pakkumiseks oma koolis/ noorsootöö asutuses ja suurendama nende oskusi ja pädevusi, mis on vajalikud noorte juhendamisel, kes soovivad projekti kirjutada.

 

1.1 Sihtgrupp

Koolituse peamine sihtgrupp on üldhariduskoolide õpetajad ja teised noortega töötavad inimesed (nt huvijuhid, noorsootöötajad), kes soovivad õpetada rahvusvahelist projektijuhtimist.
Eeldatav ühe koolitusgrupi suurus on umbes 20 inimest.
 

1.2. Üldeesmärk (-gid)

Rahvusvahelise projektijuhtimise õppeainet hakatakse õpetama koolitusel osalenud koolides/noorsootöö asutustes.
Tegutseb varasemast rohkem noortegruppe, kellel on võimekus noorteprojektide kirjutamiseks.
Noorteprojektide kirjutamise võimalused jõuavad varasemast enim väikelinnades ja maapiirkondades elavate noorteni.
 

1.3. Tegevuseesmärk (-gid)

Koolitusel osaleja:

 • oskab õpetada rahvusvahelise projektijuhtimist, kasutades mitteformaalses õppes levinud meetodeid;
 • oskab eesmärgipäraselt kasutada rahvusvahelise projektijuhtimise käsiraamatut ja tunnikavade komplekti;
 • mõistab üldist noorteprojektide toimimise loogikat;
 • teab põhilisi Erasmus+ noorteprojektide tüüpe.

Ettevalmistava koolitus “Infotund” / partnerlusseminari eesmärgiks on toetada kontakti loomist koolide ja noorsootöö asutustega, et edasine koolitusprotsess vastaks sihtgrupi vajadustele.

 

Jätkukoolituse eesmärgiks on toetada koolitusel osalenute kogemuste vahetamist ja refleksiooni noortele projektiõppe pakkumisel, vastata nende poolt tekkinud küsimustele Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi teemadel ning koguda tagasisidet nende vajaduste kohta õppeaine andmisel.

 

1.4. Õppe maht ja aeg

2022 august -2024 august aastal Eestis.  Lõplikud koolituste toimumisajad pannakse paika koostöös pakkujaga.
Ettevalmistava koolituse “Infotund”: kestvus kuni 2 akadeemilist tundi. Kokku kuni 12 üritust;
Koolitusformaadi ja materjalide arendustöö lähtumaks konkreetse koolitusgrupi vajadustest
Kuni kuue koolituse läbiviimine. Koolitust võib läbiviia nii online/kontakt kui põimitud õppe  vormis. Täismahus koolituspäevi maksimaalselt 20 koolituspäeva kokku kõik koolitused.
Lõplikud koolituste kohad, mahud ning formaadid pannakse paika koostöös pakkuja ning sihtgrupiga.

 

1.5 Maksumus (hankija kogukulu põhimõttel, mis tähendab, et sisaldab kõiki riiklikke makse)

Koolituspäeva eeldatav maksumus (hankija kogukulu põhimõttel, mis tähendab, et sisaldab kõiki riiklikke makse):

Koolituspäeva maksumus 580 eur (maht 5 h pausid v.a)
Koolitaja 0,5 koolituspäeva maksumus (maht 2,5 h pausid v.a) 290 eur
Muude formaatide puhul tasu koolitustunni hinna põhiselt- kontakt koolitus 116 eur/h  ja online koolituse tunnihind  100 eur/h
koolitusformaadi ja materjalide arendustöö – 50 eur/h
Maksumus sisaldab: koolituste ettevalmistamise, läbiviimise ja hindamisega seotud tööjõukulu; transpordikulusid; õppematerjalide ettevalmistamise ja õppijatele elektrooniliselt või paberkandjal vahendamise kulusid ning kokkuvõtte koostamise kulusid.

 

1.6 Koolitajate arv ja nende kvalifikatsioon 

Ootame kandideerima 1 koolitaja.

Koolitaja peab vastama järgmistele kriteeriumitele:

 • Koolitajana tegutsemiseks vajalik ettevalmistus, teadmised ja oskused, mis on omandatud kõrghariduse, täienduskoolituse või vähemalt 2-aastase koolitajana/õpetaja/õppejõuna töötamise kogemuse kaudu (koolitusmaht vähemalt 20 tundi aastas);
 • Varasem kogemus Erasmus +: Euroopa noored ja/või Euroopa solidaarsuskorpuse programmidega. Vähemalt kahe projekti kogemus (võib olla kogemus nii osalejana, taotlejana, nõustajana, koolitajana või hindajana)
 • Keeleoskus: Eesti keel oskus C1 tase, Inglise keel B2 tase.

 

Nõuded pakkumusele ja esitatavad dokumendid 

Pakkumus tuleb esitada eesti keeles ja koosneb järgnevatest osadest:

 • Koolitaja(te) elulookirjeldus, milles sisaldub minimaalselt:
 • CV kus sisaldub koolitaja pädevus. Kuidas on omandanud vajalikud oskused koolitaja tööks kõrghariduse, täienduskoolituse või koolitajana/õpetajana/õppejõuna töötamise kaudu.
 • Täpsustada töökogemus koolituste läbiviimisel noorte valdkonnas viimasel 3 aastal, sh kogemus nii noorte kui täiskasvanute õpetamisel.

 

Keeleoskuse tasemed (eesti keel, inglise keel)
 

Pakkumuse maksumuse avaldus 

Avalduses esitatakse kirjeldatud hindade summa (hankija kogukulu põhimõttel, mis tähendab, et summa sisaldab kõiki riiklikke makse)

Maksumus sisaldab: koolituste ja nõustamiste ettevalmistamise, läbiviimise ja hindamisega seotud tööjõukulu; transpordikulusid; õppematerjalide ettevalmistamise ja õppijatele elektrooniliselt või paberkandjal vahendamise kulusid ning kokkuvõtte koostamise kulusid.

Pakkuja ei lisa hanke hinnale majutuse ja toitlustuse kulusid, nende vajaduse üle otsustab ja need katab hankija täiendavalt.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 30.august vastutava isiku Anna Kuzina e-posti aadressile anna.kuzina@harno.ee. E-kirja teema reale märkida „Rahvusvaheline projektijuhtimine koolides“.  

Andmed, mida pakkuja soovib esitada oma pakkumuse juurde, võib pakkuja esitada vabas vormis.

Pakkumus peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast

arvates. Pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud kannab pakkuja.

 

Pakkumuste hindamine 

Pakkumisi hindab 2-liikmeline komisjon.

Hindamisel võetakse arvesse:

 • Kogemust Erasmus+: Euroopa noored ja/või Euroopa solidaarsuskorpuse projektidega (1-20 p)
 • Elulookirjeldus (1-40 p) senine haridustee ning töökogemus noorte ja täiskasvanute  koolitaja/õpetaja/õppejõuna.
 • Keeleoskus (1-10 p).

Maksumus (1-30p) Madalaima hinnaga pakkumusele antakse maksimumpunktid. Teistele pakkumistele antakse punkte proportsionaalselt vähem, kasutades valemit: madalaim hind/konkreetse pakkumise hind x 30.
 

Läbirääkimiste pidamine ja eduka pakkumuse väljaselgitamine 

Hankijal on õigus pidada peale pakkumuste esitamist pakkujatega läbirääkimisi teenuse, mahu ja muude tingimuste üle.