Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Otsime noorte programmikoolituste koolitaja-nõustajad!

Otsime maksimaalselt 4 koolitajat Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi koolituspäevade läbiviimiseks 2022- 2024 aastal. Lõplik koolituste maht ja toimumisajad pannakse paika koostöös pakkujaga.

Koolitused tutvustavad Erasmus+ programmi ja Euroopa Solidaarsuskorpuse kohalike solidaarsusprojektide võimalusi.

Koolitus-nõustamistel kasutatakse mitteformaalses õppes levinud meetodeid järgmiste teemadega tegelemiseks:

 • osalejate vahelise positiivse õhkkonna loomine ja grupidünaamika arendamine;
 • noorteagentuuri rahastusvõimaluste (tegevustüüpide) tutvustamine;
 • projektiideede välja töötamine ja arendamine arvestades, et osalejatel võib (kuid ei pea) juba enne koolitust projektiidee olemas olla;
 • Erasmus+ DiscoverEU reisi ja selle käigus toimuva õpikogemuse planeerimine.

Soovituslikult kasutatakse koolitusel digivahendeid, mis võimaldavad osalejatel oma ideid salvestada (nt tekstina), et hiljem kogutud informatsiooni projektitaotluse koostamisel kasutada.

Sihtgrupp

 • Sihtgrupiks on 13–30-aastased noored. Alaealisel noorel peab olema üks vähemalt 18-aastane grupijuht (noorsootöötaja, huvijuht, grupiliider), kellel on soov ja tahtmine projekti kirjutamisel ja elluviimisel kaasa aidata.
 • Noorsootöötajad ja noortega töötavad spetsialistid, kellel on soov noori projektide elluviimisel toetada.
 • Eeldatav ühe grupi suurus on umbes 5 –50 inimest.
 • Lisaks soovime koolitusele kaasata eri võimekusega osalejaid (nt puudest või terviseprobleemidest tingitud erivajadusega).

Üldeesmärgid

 • Loodud on võimalused noorte omaalgatuseks ja võtmepädevuste arenguks.
 • Loodud on võimalused noorsootöötajate ja noortega töötavate spetsialistide profesionaalseks enesearenguks noorte toetamisel.
 • Noorteagentuurile laekub varasemast rohkem kvaliteetsemaid projektitaotlusi.

Tegevuseesmärgid

Koolitus-nõustamise läbinu:

 • analüüsib iseseisvalt enda sõnastatud ideed lähtudes projektiloogikast;
 • arvestab projektitaotluse kirjutamisel Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi eesmärkide ja nõuetega;
 • viib enda projektiidee ellu, tundes end väärtustatuna ja uskudes, et tema tegudel on mõju;
 • mõistab, et tema DiscoverEU reisikogemuse õnnestumine sõltub temast (suhtumisest, kogemuse mõtestamisest).

Õppe maht

Maht lähtub koolitus-nõustamise formaadist. Enamik koolitus-nõustamise formaate on 1-2 päevased kontaktformaadid, millele lisandub personaalne osalevate meeskondade online nõustamine enne ja pärast koolitust keskmiselt mahus 5h.  Koolituse formaat, kas online või kontaktne ning kestvus, lepitakse kokku edukate pakkujatega.

Keskmiselt viib koolitaja aastas läbi 5-10 koolitust, millele võib tulenevalt formaadist lisanduda ka osalevate meeskondade eel- ja järel nõustamine.

Koolituse toimumisaeg ja -koht

 • 2022 -2023 aastal Eestis.
 • Lõplikud koolituste toimumisajad pannakse paika koostöös pakkujaga.

Koolituse läbiviimise keel

Koolitused viiakse peamiselt läbi eesti keeles aga vahel võib ette tulla ka rahvusvahelisi koolitusgruppe kus koolituse läbiviimise keeleks on inglise keel.

Maksumus

Eeldatavad teenuste maksumused (hankija kogukulu põhimõttel, mis tähendab, et sisaldab kõiki riiklikke makse) on:

 • Koolituspäeva maksumus 580
 • Koolitaja 0,5 koolituspäeva maksumus (kestvus vähem kui 2,5 h) 290 eur
 • Koolitaja-nõustaja päeva maksumus 430
 • Koolitaja-nõustaja 0,5 koolituspäeva maksumus (kestvus vähem kui 2,5 h) 215 eur
 • Online nõustamine (koolituse eel- või järelnõustamine) 50 eur/h
 • Juhul, kui koolitajad töötavad noorteagentuuri tellimusel välja uue koolitusformaadi, siis on selle eest ühekordse lisatasu maksumus 550 eurot.

Maksumused sisaldavad: Ettevalmistamise, läbiviimise ja hindamisega seotud tööjõukulu; transpordikulusid;  õppematerjalide ettevalmistamise ja õppijatele elektrooniliselt või paberkandjal vahendamise kulusid ning kokkuvõtte koostamise kulusid.

Koolitajate arv ja nende kvalifikatsioon

Ootame kandideerima 4 koolitaja E+ ja ESK programmikoolituse läbiviimiseks.

Koolitajad peavad vastama järgmistele kriteeriumitele:

 • Koolitajana või nõustajana tegutsemiseks vajalik ettevalmistus, teadmised ja oskused, mis on omandatud kõrghariduse, täienduskoolituse või vähemalt 2-aastase koolitajana/nõustajana/õppejõuna töötamise kogemuse kaudu (koolitusmaht vähemalt 20 tundi aastas);
 • varasem kogemus Erasmus +: Euroopa noored ja/või Euroopa solidaarsuskorpuse või nende programmide eelkäijate projektidega. Vähemalt kahe projekti kogemus (võib olla kogemus nii osalejana, taotlejana, nõustajana, koolitajana või hindajana)
 • Keeleoskus: Eesti keel oskus C1 tase, Inglise keel B2 tase, kasuks tuleb vene keele oskus

Nõuded pakkumusele ja esitatavad dokumendid

Pakkumus tuleb esitada eesti keeles ja koosneb järgnevatest osadest:

 • Koolitaja(te) elulookirjeldus, milles sisaldub minimaalselt:
  • CV kus sisaldub koolitaja pädevus.Kuidas on omandanud vajalikud oskused koolitaja või nõustaja tööks kõrghariduse, täienduskoolituse või koolitajana/nõustajana/õppejõuna töötamise kaudu.
  • Täpsustada töökogemus koolituste  ja nõustamiste läbiviimisel noorte valdkonnas viimasel 3 aastal, sh täpsustada, koolituste ja nõustamiste läbiviimine noortele ja noortega töötavatele inimestele ja online koolituste läbiviimise kogemus.
  • Vähemalt kahe Erasmus+: Euroopa Noored ja/või Euroopa solidaarsuskorpuse või nende programmide eeljäijate projekti kogemuse kirjeldus. (Projekti nimi, kestus, eesmärk ja sinu roll)
  • Keeleoskuse tasemed (eesti keel, inglise keel)

Pakkumuse maksumuse avaldus

Avalduses esitatakse kirjeldatud hindade summa (hankija kogukulu põhimõttel, mis  tähendab, et summa sisaldab kõiki riiklikke makse)

Maksumus sisaldab: koolituste ja nõustamiste ettevalmistamise, läbiviimise ja  hindamisega seotud tööjõukulu; transpordikulusid; õppematerjalide ettevalmistamise ja õppijatele elektrooniliselt või paberkandjal vahendamise kulusid ning kokkuvõtte koostamise kulusid.

Pakkuja ei lisa hanke hinnale majutuse ja toitlustuse kulusid, nende vajaduse üle otsustab ja need katab hankija täiendavalt.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 25.juulil vastutava isiku Anni Tetsmann e-posti aadressile anni.tetsmann@harno.ee. E-kirja teema reale märkida „Euroopa Solidaarsuskorpus ja Erasmus+ noorte programmikoolituste koolitaja-nõustaja“

Andmed, mida pakkuja soovib esitada oma pakkumuse juurde, võib pakkuja esitada  vabas vormis.

Pakkumus peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud kannab pakkuja.

Pakkumuste hindamine

Pakkumisi hindab 2-liikmeline komisjon. Hindamisel võetakse arvesse:

 • Kogemust Erasmus+: Euroopa noored ja/või Euroopa solidaarsuskorpuse või nende programmide eelkäijate projektidega (1-25 p)
 • Elulookirjeldus (1-60 p) senine haridustee, koolitaja ja/või nõustaja kogemus
 • Keeleoskus (1-15 p).

Läbirääkimiste pidamine ja eduka pakkumuse väljaselgitamine

Hankijal on õigus pidada peale pakkumuste esitamist pakkujatega läbirääkimisi teenuse, mahu ja muude tingimuste üle.