Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kas sinu klass on Hooliv Klass?

Positiivset ja hoolivat käitumist tuleb märgata ja tunnustada, sest, mida märgata, seda tekib juurde!

Kutsume teie kooli 6-7. klasse osalema programmis “Hooliv klass”, mis algab 2019. aasta sügisel.

Mis on “Hooliv klass”?

“Hooliv klass“ on Eestis 2014. aastal välja töötatud sekkumisprogramm, mis toimib kooli ja noorsootöö koostööl. Programm soodustab noorsootöö väärtuste ning meetodite kaudu hooliva meeskonna kujunemist klassis. Programmi sihtgrupiks on 6-7. klasside noored ja noortega töötavad inimesed (õpetajad, sotsiaalpedagoogid, koolipsühholoogid, noorsootöötajad, kooli juhtkond jt). Programm on toeks klassidele, mis ei toimi ühtse meeskonnana, kus esineb konflikte ja õpilastel on raskusi õppetööle keskendumisel.

Programmi eesmärgid on:

 • õpetada 6-7. klassi noortele oskusi ja pakkuda kogemusi, mis aitavad kujundada nende klassist hooliva meeskonna.
 • tõsta noorte õpimotivatsiooni ja koolirõõmu.
 • toetada õpetajate ja noorsootöötajate kujunemist hoolivust märkavaks ja esiletoovaks praktikuks.
 • ennetada koolikiusamist ja koolist väljalangevust.
 • tugevdada formaalhariduse ja noorsootöö koostööd.

Programmi elluviimise põhimõtted:

 • Programmi tegevused viiakse ellu kooli tugimeeskonna (oluline roll on klassijuhatajal), noorsootöötaja (koolisisese või -välise) ja klassi koostöös.
 • Programmi käigus vaadeldakse klassi koos klassijuhatajaga kui meeskonda, mille juhiks on klassijuhataja.
 • Programm keskendub tervele klassile ja rõhk on meeskonna liikmete tugevusel ja omavahelisel hoolivusel.
 • Programm rajaneb usul, et kiusamiskäitumise ennetamiseks ja muutmiseks on oluline luua klassis hooliv õhkkond, andes seejuures vastutuse suhete hoidmise eest võrdselt nii õpilastele kui õpetajatele.

 

2019. aasta programm on avatud 6.-7. klassidele üle Eesti. Klassiga toimuva muutuse püsivuse kindlustamiseks on oluline, et klassijuhatajat toetaks laiem professionaalidest meeskond (kooli, kohaliku noortekeskuse või noorteorganisatsiooni noorsootöötaja, sotsiaalpedagoog, psühholoog, aineõpetaja, õppealajuhataja, lapsevanemad). Eriti oluliseks peame kooli direktori ja/või õppealajuhataja osalust.

Miks “Hooliv klass?”

4-aastane kogemus ja mõju uuringud kinnitavad, et programmis osalemine:

 • suurendab õpilaste suhtlemisoskust
 • suurendab õpilaste rahulolu suhete ja tegevustega koolis
 • aitab tõsta õpilaste hinnangut enda heaolule koolis
 • aitab kaasa tülide rahumeelsele lahendamisele, läbisaamisele klassikaaslastega ning õpetajatega ja õppimisele kui meeldivale tegevusele
 • muudab programmi lõpuks omasemaks kaaslastele hästi ütlemise ja ühistegevustes osalemise.

Kuidas toimub valik programmis osalemiseks?

Osalevad klassid valitakse välja koolide sooviavalduste põhjal (vt allolevat kandideerimisvormi), milles on oluline välja tuua:

1) klassijuhataja ja klassi motivatsioon programmis osalemiseks (klassi hetkeolukorra ja soovitud muutuse kirjeldus, klassijuhataja valmisoleku kirjeldus muutuse toetamiseks ja mida on seni olukorra muutmiseks juba tehtud);

2) kooli meeskonna koosseis (lisaks klassijuhatajale vähemalt kolmeliikmeline meeskond, kellest üks on noorsootöötaja/huvijuht ja üks juhtkonna liige) ja valmisolek panustada programmi tegevustesse.

Programmi ülesehitus

 1. Koostöös koolitajaga hetkeväljakutsete kaardistamine ja eesmärkide seadmine.
 2. Klassijuhataja toetamine kogu protsessi käigus programmi koolitajate poolt.
 3. Koolitus- ja mentorlustegevuste kõrval viib klassijuhataja koos oma klassi ja tugimeeskonnaga ellu hoolivust ja meeskonda toetavaid tegevusi klassis/koolis.
 4. Kahepäevane koolitus tugimeeskonnale (september 2019). Osalema oodatakse klassijuhatajat ja tema tugimeeskonna liikmeid. Teemad: programmi „Hooliv klass“  tausta, teooria ja lähenemise mõistmine; teadmine programmi põhimõtetest ja selle praktiseerimine; ettevalmistus noortekoolituseks; eesmärkide seadmine, tegevusplaani koostamine – rollide ja vastutuse jagamine, kuidas programmi põhimõtteid oma igapäevatöös ja koolikeskkonnas rakendada.
 5. Kahepäevane koolitus klassile (sügis-talv 2019) noortelaagris Teemad: klassi meeskonnatunde tugevdamine, meeskonnatöö oskuste lihvimine, oma tugevuste teadvustamine ja kasutamine meeskonnatöös, hoolivuse märkamine ja tunnustamine.
 6. Kahepäevane koolitus tugimeeskonnale (november 2019) Teemad: protsessi hindamine, kolleegide toetamine, keeruliste olukordade lahendamine koolis ning tulemuste tutvustamine ja kogemuste jagamine osalenud koolide vahel.
 7. Programmi läbivalt toimub mentorlus klassijuhatajale – kohtumised koolitaja ja klassijuhataja vahel, et toetada muutuse esiletoomist.
 8. Programmi alguses ja lõpus kogutakse andmeid noorte eneseteadlikkuse ja heaolu kohta, et hinnata programmi mõju noorte sotsiaalsete oskuste kujunemisele ja klassi toimimisele hooliva kollektiivina. Hinnangu klassile annavad programmi alguses ja lõpus lisaks noortele endile ka klassiga kokku puutuvad õpetajad ning klassijuhataja.

Programmi töötas välja ja viib ellu SA Archimedese noorteagentuur koostöös koolitajatega.

 

NB! Lõplik programm koos teemadega kujuneb välja vastavalt valitud klasside ja tugimeeskondade vajadustele!

 

Lisainformatsioon

Programmis osalemine on koolidele tasuta. Koolidelt oodatakse omaosalusena tugimeeskondade transporti koolitustele ning klasside transpordi tasumist noortekoolitusele.

Programmi kandideerimistähtaeg on 21.06.2019.                          

Kandideerimisvormi leiate siit: https://forms.gle/bincf4vCSHqcEvy7A

Lisaküsimustele vastab „Hooliv klass“ programmijuht Marit Kannelmäe-Geerts:  marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee.

Programm “Hooliv klass” viiakse ellu Eesti Noorsootöö Keskuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel.

Programm “Hooliv klass” kuulub Kiusamisvaba Haridustee koalitsiooni, kus löövad kaasa veel ka Eesti Õpilasesinduste Liit programmiga Salliv kool, MTÜ Lastekaitse Liit programmiga Kiusamisest vaba lasteaed ja kool, MTÜ Noorteühing TORE, MTÜ Vaikuseminutid, Tervise Arengu Instituut VEPA Käitumisoskuste Mänguga, TÜ eetikakeskus Hea kooli ja Väärtuskasvatuse kooli programmidega ja SA Kiusamisvaba Kool KiVa programmiga.