Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorte infovajaduste ning kohaliku ja riikliku tasandi noorteinfo kvaliteedi ning kättesaadavuse analüüs

Haridusportaal.edu.ee jagas uuringut, mille eesmärk oli saada ülevaade 7–26-aastaste noorte infovajadustest, infokanalite eelistustest ja hinnangutest noorteinfo kättesaadavusele ja kvaliteedile ning riikliku ja kohaliku tasandi noorteinfo korraldajate arvamustest seoses noorteinfo kitsaskohtade ja arenguvõimalustega.

Uuringu tulemused näitasid, et noorte ja noorteinfo korraldajate vaatest on noorteinfo kvaliteet ning kättesaadavus Eestis küllaltki hea. Pea kolmveerand uuringus osalenud noortest tunnevad, et nad leiavad endale huvipakkuvate teemade kohta piisavalt infot. Samas tõdevad noored, et mõningate teemadega seotud info kättesaadavus on ebaühtlane. Samuti kogevad teistest sagedamini infopuudust muukeelsed noored. Noorteinfo korraldajate hinnangul on üheks keerulisemaks sihtrühmaks info jagamisel noored, kes ei õpi ega tööta ehk NEET-staatuses olevad noored. Lisaks sellele toodi välja, et üleüldiselt oleks vaja nii noorte kui ka noorteinfo korraldajate infopädevusi rohkem toetada, kuna kohati on noorsootöö töötajaskonna tagasihoidlikud digipädevused ja sotsiaalmeediaoskused noorteinfo jagamisel takistuseks.

Täispika uuringuga saab tutvuda SIIN.