Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Tutvu Euroopa Solidaarsuskorpuse 2021-2022.a tulemuste ja mõju uuringuga Eesti osalejate kohta

Raportis vaadeldakse Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi vabatahtliku teenistuse ja solidaarsusprojektide tegevustüüpides osalejaid. Analüüsis tuuakse välja projektide mõju programmis osalenutele, uuringus osalenute hinnanguid projektidele ning esitatakse ülevaade projektide kooskõlast programmi prioriteetidega.

Raport hõlmab 2021-2022.a uuringutsükli projektide andmeid, mida rahastas Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus, kus projektide tegevused toimusid Eestis või kus osalesid Eesti osalejad. Uuringus osales 56 vabatahtlikus teenistuses osalejat ja 243 solidaarsusprojektides osalejat.

Samuti selgitatakse välja, milline on projektide mõju organisatsioonidele, kohalikele kogukondadele, kus projektid toimuvad ning milliseid kompetentse osalejad projektides arendavad. Lisaks tuuakse välja, milline on vähemate võimalustega noorte ligipääs projektidele.

Euroopa Solidaarsuskorpuse programmijuht Anni Tetsmann’i sõnul annab Praxise uuring hea ülevaate, milline on olnud programmis Euroopa Solidaarsuskorpus osalemise mõju noortele. „Tulemustest selgub, et programmi tegevustega jõutakse vähemate võimalustega noorteni ja toetatakse mitmeid pädevusi, mida noored tulevikus nii töö- kui eraelus kasutada saavad. Rõõm on näha, et osalejate rahulolu vabatahtliku teenistuse projektidega on kõrge, see näitab Eestis tegutsevate organisatsioonide kõrget pädevust projektide elluviimisel. Uuringust tuleb välja ka suuniseid noorteprogrammide keskuse edasise töö planeerimiseks, näiteks programmi prioriteetide suunal ja noorte valmisoleku toetamises seismaks pärast projekti solidaarsuse eest. Üldiselt näitab uuring hästi programmi väärtust noorte mitmekülgse arengu toetamisel“.

Analüüs annab tagasisidet projektide korraldamisega seotud organisatsioonidele ja Eesti riiklikule agentuurile ning aitab kaasa tõenduspõhisele noortepoliitika kujundamisele.

Analüüsi aluseks on RAY võrgustiku* (Research-based Analysis and Monitoring of European Youth Programmes) korraldatud RAY SOC küsitlusuuringu Eesti andmed vabatahtlikus teenistuses osalejate kohta, kes:

  1. olid pärit Eestist, sõltumata sellest, millises riigis toimus või milline Erasmus+ riiklik agentuur projekti rahastas või
  2. osalesid projektides, mida rahastas Eesti riiklik agentuur ehk Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus, sõltumata sellest, millises riigis projekti tegevus toimus.

Lisaks kasutati uuringus solidaarsusprojektide lõpparuandluse käigus osalejatelt kogutud andmeid.

Tutvu põhjaliku analüüsiraportiga eesti keeles siin.

Uuringu tulemuste juurde kuulub lisaks infograafik, kus on graafiliselt esitatud uuringu kõige olulisemate tulemuste kokkuvõte programmi tegevuste: vabatahtliku teenistuse ja solidaarsusprojektide lõikes.

Uuringut teostas Poliitikauuringute Keskus Praxis. Vaata järele uuringu tulemuste esmast videotutvustust Praxise poolt siin.

*Erasmus+ noorteprogrammi tulemuste ja mõju-uuringu teostamist koordineerib rahvusvaheliselt alates 2009. aastast RAY võrgustik (Research based analyses of European youth Programs), mis tegeleb Euroopa noorteprogrammide teadmistepõhise seire ja analüüsiga. RAY võrgustik panustab noorsootöö valdkonnas rahvusvahelisse koostöösse ja dialoogi poliitikute, noorsootöö praktikute ja uurijate vahel, et paremini mõista ja teadmistepõhiselt kujundada noorsootöö valdkonna arengut Euroopas.