Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kuidas SANA hoolivaid väärtusi arendas III (2018)

2018. aasta väärtusarenduse tegevuskava elluviimist noortevaldkonnas iseloomustab hea koolitusgruppide täituvus, kõrge tagasiside ning kasvanud meediahuvi tegevuskava vastu, samuti E+ riiklike agentuuride (NA’de) uued sammud. Rõhk on sisu kvaliteedil ja strateegial.

SA Archimedese noorteagentuur viib noortevaldkonnas kolmandat aastat läbi Hoolivate väärtuste tegevuskava, mida rahastab Haridus- ja Teadusministeerium. Tegemist on No Hate Speech kampaania järeltegevustega Eestis.

Tegevuskava eesmärk on juhtida rohkem tähelepanu positiivsetele väärtustele nagu mitmekesisus, avatus, austus, hoolivus ja sõbralikkus ning aidata noorsootöö kaudu kaasa nende väärtuste mõistmisele ja süvenemisele Eesti noorte seas ja ühiskonnas laiemalt.

Koolitusgruppide täituvusest

Möödunud koolitusaastaga koolitas ja jagas SANA kogu oma laojäägi käsiraamatu “Järjehoidjad” trükieksemplaridest noortevaldkonda. Suur pluss oli toimumiskohtade geograafiline hajutatus, mis tõi koolitustele ka niisugust sihtgruppi, kel poleks motivatsiooni tõmbekeskustesse sõita. Väärtusarenduse tegevuskava raames toimunud 3 vaenukõne ennetuse töötubadel (Paide, Valga, Jõgeva) osales kokku 34 noorsootöötajat, mis ületas esialgselt eesmärki 4 osaleja võrra. Kahel inimõiguste hariduse koolitusel (Pärnu, Rakvere) osales kokku 39 noorsootöötajat, kusjuures ootus oli 40 sihtgrupi esindajat. SANA 4-liikmeline inimõiguste hariduse koolitajate koolitusgrupp, kelle seas on Eesti Inimõiguste Keskuse ja Mondo töötajaid, koolitus ise aasta jooksul ning need Pärnus ja Rakveres toimunud koolitused olid esimesed omataolised Eestis. Sündmuste järelmõjuna kutsuti koolitajaid ning nende organisatsioone omakorda osalejate organisatsioonidesse ning tekkis uusi projektiideid. Koolituste tagasiside osalejate poolt on olnud äärmiselt positiivne, koolitajad ja koolituste sisu olid kõrgel tasemel.

 

 

 

 

 

Meedia tähelepanu mõjust

Lähtuvalt koolituste tagasisidest saab öelda, et sündmuste puhul oli jätkuvalt probleem niisuguse sihtgrupi kohale meelitamine, kes poleks teemade vajalikkuses juba varasemalt veendunud – seekord raskendas seda tõika ka asjaolu, et näites vaenukõne ennetuse töötubade vastu esines septembris pretsedendina intensiivne meediahuvi, kusjuures tekkis momente, mil koolitaja sai koolitusse mittepuutuvatelt inimestelt oma eraviisilisele sotsiaalmeedakontole sõnumeid, mille motiivid jäid arusaamatuks, ning kõnesid meedialt seoses koolitusega. Niisugune huvi võis peletada osa potentsiaalsest sihtgrupist, kuna negatiivne kajastus võis jätta mulje, et tegemist ei ole kohaga, kuhu tasuks tulla. Eks ole niisugune huvi ja pinge puhul märgiline seegi, et üleüldse on vaenukõne levik Eestis suurenenud ning samas ka teadlikkus nende teemade ennetamise vajalikkusest.

 (Noorte) teadlikkuse tõstmine

KA3 projekti “Teadlikud tegusad noored” (Aware&Active) noortele suunatud tegevused said õige hoo sisse iseäranis just aasta II pooles, mis aasta alguses selle projekti noortekoolitustel Võrus osalenutest tekkis üle-Eestiline 6-liikmeline tuumikgrupp, kes taotlesid edukalt SANAlt rahastust 3 OYEAH Festi sündmuse läbi viimiseks ning valisid endale ka projektinõustaja. Projekti meediakoolitused toimusid koostöös Speaksmartiga ka Paides. Kolm OYEAH Festi sündmust Tallinnas, Tartus ja Narvas olid noortelt-noortele formaadis ning noored said neist enda jaoks väga vajaliku korraldamiskogemuse. https://www.instagram.com/oyeah.fest/ https://www.facebook.com/oyeahfest

Aasta lõpus toimunud noortele suunatud meediahariduse päeval “Saame tutavaks Türil: erinurkne pühapäev” osales 28 noort, kusjuures ootus oli ligi 20 osalejat. Sündmusse kaasati ka 3 pagulasperekonda. Ühtlasi toimus #YoungTogether sotsiaalmeedia kampaania, millega liitusid 7 eesti noorteorganisatsooni.

 

 

 

Aasta jooksul leidis aset mitmeid Hoolivate väärtuste tegevuskava teavitustegevusi, näiteks venekeelne noortefoorum Tartu Ülikooli Narva Kolledžis (osales u 15 noort), inglisekeelne üritus Mektorys EÜL/ESU Student Convent’il (osales u 50 noort), käsiraamatu “Järjehoidjad” töötuba Mondo kevadkoolis Sagadis eesti keeles, kus osales 20 noortevaldkonna- ja haridusvaldkonna spetsialisti, ning inglisekeelne noortekoolitus Loksa gümnaasiumis (osales 25 noort Eestist, Itaaliast ja Rumeeniast).

Erasmus+ riiklikud agentuurid (NA’d) väljakutsete ees projektis “Noored inimõiguste eest” (YfHR/NAHRE)

KA3 rahvusvaheliste projektide puhul (NAHRE kui AAA) on oluline märkida, et 2018 oli mõlema projekti puhul seni sisuliseim ja aktiivseim tegevusaasta, mispuhul toimus hulk projekti edasise õnnestumise seisukohalt võtmetähtsusega sündmusi ning langetati olulisi sisulisi otsuseid. KA3 projektide partneritevaheline koostöö on intensiivistunud, millega seoses ilmnes vajadus tõhusate sisemiste ja väliste kommunikatsioonikanalite üles seadmiseks.

NAHRE projektis toimusid esimesed kaks ülikoolidele suunatud inimõiguste hariduse alast tegevust (Horvaatias, Eestis). Akadeemiasse suunatud tegevuste puhul on oluline märkida, et tegemist on NA’de jaoks keerukate sildade ehitamisega, mis nõuab projektipartneritelt loomingulist ja julgelt lähenemist, samuti strateegiaid uute koostöösidemete ehitamiseks. Need plaanid leidsid viimasel projektipartnerite kohtumisel Destelheides tutvustust ja kinnitust. Projekti suurt potentsiaali ja ajakohasust kinnitas ka KA3 projektide Konsortsiumi kohtumine, mis leidis aset sügisel Viinis, kus NA’de juhid tutvusid koostatud projektide seisude ja õppimiskohtadega ning planeeriti projektide poliitikadimensiooni.

NAHRE projektis toimus ühtlasi kaks projektipartnerite kohtumist: aasta algul ja lõpus, koolitajate koolituse 1. faas Slovakkias, kõigis 7 riigis toimusid aasta 2. pooles kohalikud inimõiguste hariduse koolitused, keskmiselt 2 riigi kohta, milles osales ligi 200 inimest, samuti toimus aasta lõpus inimõiguste hariduse koolitus NA’de töötajatele Belgias, kuhu oli märkimisväärne huvi projektivälistel NA’del oma osalisi saata. NAHREs valmis inimõiguste hariduse kontseptsioonipaber ning aasta alguses toimusid ekspertgruppide kohtumised Riias ja Tallinnas. Projektil on veebileht ning oma visuaalne keel, Komisjonile anti aru projekti sisulise vahearundluse näol, mille rahastaja heaks kiitis, ning arendati suhteid erinevate osapooltega, sh Euroopa Nõukoguga, kellega toimus kohtumine Prantsusmaal. Algatati projekti 3 järeltegevust (TCA vahenditest) ning käivitus RAY uuring. Projektis toimub aktiivne välishindamine ning paika on seatud strateegilise kommunikatsiooni tegevused, mis jätkuvad 2019. aastal.