Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Osale noorsootöös toimuvat õppimist toetava pilootprogrammi Level Up! lõpukonverentsil

10.-11.märts 2016 toimub Lätis, Jurmalas rahvusvaheline konverents, mille eesmärgiks on jagada Eesti, Läti, Euroopa Komisjoni ja SALTO Koolituse ja Koostöö ressursikeskuse eksperimentaalse pilootprojekti „LEVEL UP! Õppimise toetamine noorsootöös: sügavam mõistmine, kõrgem kvaliteet, rohkem tunnustamist” tulemusi ja arenguprogrammi elluviimise käigus omandatud kogemusi.

Fookuses on noorsootöötajate pädevuste arendamine noorte õppimise ja õppimise analüüsimise juhendamisel kasutades Noortepassi protsessi (ingl.k. Youthpass) lähenemist, mis omakorda toetab noorsootöö tegevustest saadavat õpikogemust ja selle analüüsi ning toob esile noorsootöö projektide hariduslikku potentsiaali. Keskseks teemaks on see, kuidas Noortepassi kohaldada, et see võiks saada väärt töövahendiks Eesti noortevaldkonnas.

 LevelUp_L2L_visual LevelUp_HIGHEST_VALUE_of_YP__visual

Projekti LEVEL UP! ettevalmistused algasid aastal 2014 ning aastal 2015 toimus koolitusprogramm 20 Eesti ja 20 Läti noorsootöötajale, mis koosnes kokku 12 koolituspäevast, mentorlusest, uuringust ja osalejate endi poolt läbiviidud praktikaprojektidest Noortepassi rakendamiseks. Eksperimentaalne osa seisnes selles, et noorsootöötajad said kohalikuks kasutuseks tööriista, mis oli enne kättesaadav üksnes rahvusvahelistes projektides. Lisaks said nad ka koolitust selle tööriista kasutamiseks. Esmakordselt oli noorsootöös osalevatel noortel võimalus saada kohaliku tegevuste tulemusena Noortepassi tunnistus, mis on koostatud nende eneseanalüüsi põhjal ning annab ka valdkonnavälisele inimesele ülevaate sellest, millistest tegevustest noor osa võttis ja kuidas see teda arendas.

10.-11. märtsil toimuva konverentsi eesmärkideks on:

  • tutvustada arenguprogrammi LEVEL UP! eesmärke, tegevusi ja tulemusi;
  • näha erinevaid Noortepassi metoodika rakendamisega seotud kvaliteediaspekte ja noorsootöös õppimise teemat laiemas kontekstis;
  • arutada Noortepassi metoodika kohaldamise võimaluste üle, sh missugused asjaolud võivad hõlbustada või takistada metoodika rakendamist kohaliku tasandi noorsootöös – teema uurimine läbi erinevate osapoolte vaatenurkade.

Konverentsile on oodatud:

– riiklikul, maakondlikul või kohalikul tasandil tegutsevad noortevaldkonna ametnikud ning eksperdid, kes vastutavad noortepoliitika arengu eest, osalevad noorsootööd ja noortepoliitikat puudutavate strateegiate kujundamises ja elluviimises;

noorsootöö ja huviharidusega tegelevate asutuste ja organisatsioonide esindajad: eeskätt juhid ja noorsootöötajad/õpetajad/spetsialistid/noortejuhid, keda huvitavad noorsootöös õpitu mõtestamise, noorsootöös õpitu tunnustamise küsimused ja Noortepassi metoodika rakendamise võimalused;

noortevaldkonna koolitajad, noorteuurijad ja –koolitajad, ülikoolide õppejõud jt, keda huvitavad noorsootöös õpitu mõtestamise ja noorsootöös õpitu tunnustamise küsimused.

Konverentsi töökeeleks on inglise keel.

Esialgse päevakava leiad siit

Registreerimiseks palume täita vorm hiljemalt 4. veebruariks (kaasa arvatud).

LevelUp_U_HAVE_TO_BE_A_LEARNER__visual LevelUp!_november2015_ groupphotoLevelUp!_tulemus_EE_Noortepass

Gruppi on kohti kuni 15 inimesele Eestist (sh endised programmi LEVEL UP! osalejad). Kui huvilisi on rohkem, siis lähtume motivatsiooni kirjeldusest ja erialasest taustast – tahame panustada sellesse, et grupp oleks mitmekesine ehk erinevad osapooled oleksid esindatud. Kinnituse konverentsil osalemise kohta ja vajaliku lisainfo saadame teile e-posti teel hiljemalt 10. veebruaril.

Korralduslikud nüansid:

– Programm, sh ööbimine ja toitlustus on osalejatele tasuta. Konverentsi korraldamisega kaasnevad kulutused katab SA Archimedes Noorteagentuur (SANA) koostöös Läti bürooga “Agency for International Programs for Youth”.

– Osalustasu ei ole. Jurmalasse reisikorralduse eest vastutab osaleja ise. Vajadusel saab SANA kompenseerida transpordikulud 32 euro ulatuses (vastava avalduse ja kulutusi tõendavate originaaldokumentide alusel). Osaleja ja SANA vahel sõlmitakse leping osalemise põhimõtete ja transpordikulude hüvitamise tingimuste fikseerimiseks.

Küsimuste korral kirjutage Anna Kuzinale aadressil anna.kuzina@archimedes.ee  või helistage telefonil 69 79 217.

*graafiline kujunduse autoriks on Siiri Taimla.

———————————————————————————————————————————————

LISAINFO arenguprogrammi LEVEL UP! kohta:

Pilootprojekti korraldajad lähtusid olemasolevast praktikast, mille antud kontekstis pakub programm Erasmus+ Euroopa Noored (EN), kus Noortepass on nii tunnistus projektis osalemisest ja õpitust kui ka protsess, mis toetab projektis osalenute teadlikku õppimist ning õppimise mõtestamist, analüüsimist ja kirjeldamist. Noortepass võeti kasutusele 2007. aastal ning sellega on välja töötatud metoodika, kuidas planeerida, analüüsida ja kirjeldada mitteformaalse õppe teel saadud kogemusi. Noortepass on instrument ja strateegia, mis aitab näidata projektides osalemise kaudu õpitut nii osalejatele endile kui ka väljapool seisvatele inimestele, et tunnustada ja väärtustada projektides aset leidvat õpet.

Arenguprogrammil LEVEL UP! on kaks olulist mõjusuunda:

-esiteks mõjutab see otseselt noorsootöö kvaliteeti, kuna programmis läbinud osalejad mõistavad palju paremini õppimise olulisust noorsootöös ning oskavad õppimisprotsessi planeerida ja juhtida. Omakorda on see otseselt seotud valdkonna professionaliseerumisega, kuna kehtiva noorsootöötaja kutsestandardi kohaselt on tasemel 4 noorsootöötaja töö osaks „Kogetu ja saavutatu hindamine koos noortega, tagasiside andmine, eneseanalüüsi juhendamine“. Ka noorsootöötaja eetikakoodeksis on sätestatud, et noorsootöötaja: „pöörab tähelepanu sellele, et tegevused, sh ka noorte poolt algatatud tegevused, võimaldaksid noorel omandada uusi teadmisi, oskusi, kogemusi ja nendest õppida ning tagab võimalused selle teadvustamiseks“.

teiseks, on Noortepassi metoodika ja tunnistuse osa toomine kohalikule tasandile, mis on suur samm noorsootöö tunnustamise ja nähtavuse suurendamise suunas Eesti ja Läti noorsootöö valdkonna jaoks. Praeguse seisuga puudub riiklikul tasandil instrument, mis oleks kasutusel noorsootöö tegevustes osalenute noorte õpitu analüüsimiseks, kirjeldamiseks ja õpikogemuse sotsiaalseks ning formaalseks tunnustamiseks.

10.-11.märtsil 2016 Lätis toimuva konverentsi raames tutvustavad arenguprogrammi LEVEL UP! korraldajad ja endised osalejad projekti elemente. Üheskoos uurime Noortepassi edasise rakendamise võimalusi ja väljakutseid.