Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Hankekutse: Koostööprojektide projektijuht

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur otsib projektijuhti rahvusvaheliste koostööprojektide Democracy Reloading ja New Power in Youth siseriiklike tegevuste koordineerimiseks. Mõlemad projektid toetavad noorte osalust ühiskonnas, kuid erinevate sihtgruppide võimestamise kaudu.

 

Rahvusvahelise koostööprojekti Democracy Reloading” eesmärk on toetada noorte kaasamist otsustusprotsessidesse KOV tasandil läbi KOV spetsialistide kaasamispädevuste arendamise. Projekti sihtgrupiks on KOV ametnikud ja noorsootöö spetsialistid. Projekti raames on valminud noorte osalust toetav lauamäng ja projekti sihtgrupi kaasamispädevuste toetamisele suunatud Toolkit.

Siseriikliku projektijuhi ülesanded Democracy Reloading” raames:

 1. mõju-uuringu jaoks andmete kogumine
 2. kohalike seminaride praktiline korraldus:
  • KOV ja noorsootööspetsialistidega suhtlemine
  • uute KOV’ideni jõudmine
  • koostöö kohalike partneritega (osaluse koolitajad, Eesti Noorsootöötajate Kogu, Eesti Noorteühenduste Liit)
  • sündmuste praktiline korraldamine koostöös agentuuri spetsialistiga
 3. KOV’ides kohapeal lauamängu ja Toolkit’i tutvustamine (väiksematele gruppidele)
 4. projekti info haldamine veebis koostöös agentuuri kommunikatsioonispetsialistiga
 5. Toolkit’i sisu üle vaatamine ja uuendamine

 

Rahvusvahelise koostööprojekti New Power in Youth” eesmärk on toetada noorte osalust demokraatlikus ühiskonnas kohalikul, riiklikul ja Euroopa tasandil. Projekti alaeesmärk on tutvustada Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse noorte osaluse strateegiat ja antud programmide poolt pakutud võimalusi noorte osalust toetavate projektide elluviimiseks.

 

Siseriikliku projektijuhi ülesanded New Power in Youth” raames:

 1. Eestikeelsete projektikirjutamise noortekoolituste “Ideepahvak” ja muude noorteorganisatsioonidele suunatud koolituste korraldamine
  • osalejate värbamine
  • suhtlemine osalejatega enne koolitust, koolituse ajal ning pärast koolitust
  • koostöö kohalike partneritega
  • sündmuste praktiline korraldamine koostöös agentuuri spetsialistiga
  • online koolituse puhul tehnilise toe pakkumine koolitajatele ja osalejatele zoom.us keskkonnas.
  • kontaktse sündmuse ajal kohapealsed korraldustegevused
 2. Projektide kirjutamist toetava kampaania elluviimise toetamine kohalikul tasandil

 

Ootused projektijuhile:

 • baasteadmised noorteosaluse kohta
 • projektijuhtimise kogemus
 • kompetentsus ja varasem töökogemus noortevolikogus või muus noorte osalust toetavas organisatsioonis
 • kogemus noortele ja/või täiskasvanutele suunatud kampaaniate ja koolitusseminaride väljatöötamise ja eduka elluviimisega
 • hea eesti keele oskus ja valmidus vajadusel tõlkida väikeses mahus tekste inglise keelest eesti keelde

 

Palume saata hiljemalt 30. juuliks e-posti aadressil anastassia.saegurova@harno.ee järgmine info vabas vormis:

 • CV koos motivatsiooni ja varasemate kogemuste tutvustusega, lähtuvalt projektijuhile seatud ootustest
 • arvestuslik tunnihind ilma ja koos kõigi maksudega

 

Pakkumiste hindamisel hindame pakkuja kompetentsust ja varasemat kogemust (70 punkti) ja pakkumise hinda ilma maksudeta (30 punkti, arvestusega vähim on parim).

 

Koolituste korraldamise raames katab tellija täiendavalt projektijuhi traspordi, majutus- ja toitlustuskulud.

 

Jätame endale õiguse pöörduda pakkujate poole täiendavateks läbirääkimisteks.

 

Valituks osutunud isikuga sõlmitakse võlaõiguslik leping perioodiks 08/2021-31/12.2022. Eduka koostöö puhul võib osapoolte kokkuleppel pikendada lepingut täiendava kalendriaasta ulatuses. Indikatiivne töökoormus nädalas on 16 tundi.