Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri Noorteprogrammide keskus otsib kohaliku omavalitsuse noorsootöö eest vastutavate spetsialistide arenguprogrammi eestvedajat.

Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri Noorteprogrammide keskus otsib kohaliku omavalitsuse noorsootöö eest vastutavate spetsialistide arenguprogrammi eestvedajat.

Arenguprogrammi väljatöötamise mõte sündis rahvusvahelise koostöö projekti Europe Goes Local raames. Projekti käigus arendatakse omavalitsuste rahvusvahelise noorsootöö võimekust ja tutvutakse teiste riikide praktikatega. Antud tegevus on jätkutegevuseks 2021. aasta sügisel Eestis toimunud õppevisiidile, mille raames tutvustasid Läti kohaliku omavalitsuse noorsootöö valdkonna spetsialistid  oma koolitusprogrammi kohaliku tasandi noorsootöö spetsialistidele. Nende praktika tundus hea viis, kuidas ka Eestis saaks kohaliku tasandi noorsootööd toetada ning seeläbi jõustada ka rahvusvahelise noorsootöö võimekust kohalikul tasandil. Seega soovimegi toetada samalaadse programmi väljatöötamist ja läbiviimist Eestis. Et meie kohaliku noorsootöö vajadused on Läti omadest erinevad, siis soovime leida koostööpartnerit, kellel oleks hea ülevaade kohaliku omavalitsuse tasandi noorsootööst ning kes töötaks välja ja viiks läbi koolitusprogrammi kohaliku omavalitsuse noorsootöö spetsialistidele, lähtudes meie kohalikest vajadustest.

Õppekava koostamise sisend pakkujale: Koolitusprogramm noorsootöö spetsialistidele KOV-is

Sihtgrupp

Programmi juures on oluline arvestada, et Eesti omavalitsuste noorsootöö olukord on erinev ning seepärast peaks olema programm sobilik nii nendele spetsialistidele, kelle ainus töövaldkond on noorsootöö, kui ka neile, kes vastutavad näiteks ka hariduse või kultuuri eest. Koolitusgrupi suurus peab olema vähemalt 15 osalejat.

Üldeesmärk

KOV noorsootöö eest vastutavate spetsialistide arenguprogrammi eesmärgiks on pakkuda sihtgrupile vajalikke teadmisi ja oskuseid enda omavalitsuse noorsootöö arendamiseks ja strateegiliseks juhtimiseks, tõstes seeläbi kohalike omavalitsuste võimekust osaleda rahvusvahelises noorsootöös.

Tegevuseesmärk (-gid)

Koolitusprogrammi koostamisel võiks lähtuda järgmiste noorsootöötaja kutsestandardi 7. taseme kompetentside arendamisest:

● algatab ja käivitab tegevusi, juhib ja kontrollib nende kulgu ja tulemuste suunas tegutsemist; langetab asjakohaseid otsuseid;

● annab tegutsemiseks selged juhised, võtab vastutuse enda ja meeskonna tegevuse eest; motiveerib ja innustab teisi;

● valib ja seab prioriteete, lähtudes eesmärkidest; osaleb strateegilises planeerimises ning seostab sellega oma tegevusi;

● selgitab noortevaldkonna eesmärke ja võimalusi, lähtudes selle aluseks olevatest väärtustest ning kasutades mh ajakohaseid digikeskkondi ja -vahendeid;

● teeb siseriiklikke ja/või rahvusvaheliste noorsootöö valdkonna sidusrühmadega koostööd;

● arendab ennast sihipäraselt vastavalt eri- või kutsealastele nõuetele, otsib ja kasutab õppimisvõimalusi; omandab uusi töövõtteid ja meetodeid; rakendab omandatud teadmised ja oskused asjakohaselt;

● loob head suhted noorte ja kolleegidega; valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi; suhtleb edukalt erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega;

● püstitab selged eesmärgid; algatab ja kavandab tegevusi ja projekte hoolikalt ning arvestab võimalike muutustega.

● arenguprogrammi raames peavad olema kajastatud Erasmus+ ja Solidaarsuskorpuse jaoks olulised teemad: Europe Goes Local koostööprojekt, Democracy Reloading koostööprojekt, Erasmus+ projektide kasutamine KOV noorsootöös.

Õppe maht

Arenguprogramm võiks toimuda põimitudõppe vormis ja koosneda vähemalt kolmest kahepäevasest moodulist, mis võiksid toimuda kontaktõppe vormis. Moodulite vahel võiksid toimuda online kohtumised ning oleks eraldi aeg osalejate iseseisvateks töödeks. Enne programmi algust peaks toimuma osalejatele ka programmi tutvustav eelkohtumine, mis võib olla online formaadis.
Õppetegevus kokku 65 akadeemilist tundi, millest 48 tundi auditoorset tööd ja 17 tundi õppijate iseseisvat tööd.
Juhul kui riiklikult sätestatakse piirangud täiendkoolituse läbiviimiseks kontaktõppe vormis, peaks pakkujal olema võimekus koolituse ajaraamis koolitustegevuste mugandamiseks online formaati.

Toimumisaeg ja -koht

Arenguprogramm peaks olema läbiviidud ning koolitusprogrammi toetavad videod toodetud hiljemalt 30. maiks 2022.aastal. Koolitus peaks toimuma Eestis.

Arenguprogrammi eestvedajana näeme partnerorganisatsiooni, kellel on võimekus kõigi programmi läbiviimiseks vajalike tegevuste iseseisvaks läbiviimiseks ja kes omab varasemat koostöökogemust KOV noorsootöö suunal.

Arenguprogrammi eestvedaja ülesanded:

 • Välja töötama arenguprogrammi vastavalt hankes toodud õppekava koostamise sisendile (selleks võib vajadusel kaasata/palgata ka väliseid koolitajaid/eksperte)
 • Kandma hoolt programmi praktilise korralduse eest, sh organiseerima kõik vajaliku koolituste läbiviimiseks nagu koolitusruumid, toitlustus/majutus, online koolitus keskkonnad
 • Leidma koolitusprogrammi motiveeritud osalejad, viies läbi kandideerimise
 • Viima läbi arenguprogrammi koolitused
 • Töötama välja koolitusprogrammi toetavad videomaterjalid. Noorsootöötajate kogemuslood toetamaks koolituse teoreetilist poolt praktikute kogemuslugudega. Vähemalt 3 videoklippi pikkusega 10-15 minutit.
 • Pakkuja võib seejuures kaasata tehnilise teostuse jaoks teenusepakkujaid professionaalse tulemuse saavutamiseks.
 • Koostama peale koolituste läbiviimist kokkuvõtte tellijale

ÜLDINFO

 • Hankepakkumise eeldatav kogumaksumus on 23 720 €
 • Lepinguperioodi pikkus kuni 5 kuud või hankelepingu pikendamisel kuni pikendatud koolituse lõpuni.
 • Hankelepingu sõlmimise eeldatav aeg on jaanuar 2022.
 • Riigihanke eest vastutav isik ja kontaktisik on Heiki Viisimaa (Noortevaldkonna arendusprojektide koordinaator heiki.viisimaa@harno.ee)
 • Riigihanget rahastatakse EL ja riigieelarvelistest vahenditest

 

NÕUDED PAKKUMUSELE JA PAKKUMUSEGA ESITATAVAD DOKUMENDID

 • Avaldus (sh hinnapakkumus). Maksumus peab sisaldama koolituste korraldamise, ettevalmistamise, läbiviimise ja hindamisega seotud tööjõukulu ja muid kaasnevaid kulusid (sh transpordikulusid); õppematerjalide ettevalmistamise ja õppijatele elektrooniliselt või paberkandjal vahendamise kulusid (sh koolitustel kohapeal kasutatavate tehniliste vahendite ja materjalide kulusid) ning koolitust toetavate videoklippide väljatöötamise ja tootmise kulusid ning agentuurile arenguprogrammi kokkuvõtte koostamise kulusid ning riiklikke makse. Avaldusel esitatakse hindamiseks kõigi kirjeldatud hindade summa (kogumaksumus, hankija kogukulu põhimõttel).
 • Õppekava, mis on koostatud vastavalt täiskasvanukoolituse põhimõtteid arvestades, on terviklik, metoodiliselt põhjendatud, mitmekesine ja võimaldab saavutada kõik seatud õpiväljundid ja tegevuseesmärgid ning lähtub hankes kirjelduses toodud õppekava koostamise sisendist.
 • Koolitusi läbiviivate koolitajate nimekiri ja CV-d.
 • Pakkuja organisatsiooni varasem töökogemus KOV -noorsootöö spetsialistide ning koolituste korraldamise osas.
 • Pakkumus peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
 • Pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud kannab pakkuja.
 • Andmed võib pakkuja esitada vabas vormis eraldi failina E-kirja manuses. Pakkumus tuleb esitada eesti keeles.
 • Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt Heiki Viisimaa emaili aadressile heiki.viisimaa@harno.ee hiljemalt 23.12.2021. E-kirja teemareale märkida „Pakkumus: koolitus KOV noorsootöö“.

 

PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE JA LÄBIRÄÄKIMISTE PIDAMINE

Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui see ei vasta hankes esitatud tingimustele; kui pakkuja ei esita tähtajaks hankija nõutud selgitusi; kui pakkuja selgituste põhjal ei ole võimalik üheselt hinnata pakkumuse vastavust hankes esitatud tingimustele või juhul, kui hankija otsustab kirjaliku põhjendatud otsusega, et esitatud pakkumus on põhjendamatult madala maksumusega.

Hankijal on õigus esitada juba lisatud andmete täpsustamiseks pakkujale küsimusi ja nõuda lisadokumente. Hankijal on õigus pidada pakkujatega läbirääkimisi teenuse, hankelepingu mahu, pakkumuse maksumuse ning hankelepingu kõikide muude tingimuste üle.

 

PAKKUMUSTE HINDAMINE

Hindamisel võetakse arvesse:

Pakkumuse kogumaksumus (max 30p)

Madalaima hinnaga pakkumusele antakse 30 punkti. Teistele pakkumistele antakse punkte proportsionaalselt vähem, kasutades valemit: madalaim hind/konkreetse pakkumise hind x 30.

Õppekava (max 40 p)

Õppekava sobivus:

– Õppekava, mis on koostatud vastavalt täiskasvanukoolituse põhimõtteid arvestades, on terviklik, metoodiliselt põhjendatud, mitmekesine ning võimaldab saavutada kõik seatud õpiväljundid ja tegevuseesmärgid, saab maksimumpunktid ehk 40 punkti;

– Õppekava, mis on koostatud vastavalt täiskasvanukoolituse põhimõtteid arvestades, on terviklik, kuid esineb puudujääke ning kõiki seatud õpiväljundeid ja tegevuseesmärke ei ole võimalik saavutada, saab 30 punkti;

– Õppekava, mille koostamisel on mõneti arvestatud täiskasvanukoolituse põhimõtetega, kuid mis ei ole terviklik, metoodiliselt põhjendatud ja mitmekesine ning ei võimalda kõikide püstitatud õpiväljundite ja tegevuseesmärkide saavutamist, antakse 20 punkti.

Koolitajate kvalifikatsioon (max 15p):

Koolitajate kvalifikatsiooni hindamisel hinnatakse kogumiskoolituse valdkonnaga seotud koolitaja senise haridustee, töökogemuse ja täiendkoolituse sobivust koolituse läbiviimiseks (kategooria punktid 1-15).

Organisatsiooni varasem kogemus koolituskorralduses ning koostöös KOV noorsootöö spetsialistidega (max 15p):

Organisatsiooni kvalifikatsiooni hindamisel hinnatakse, milline on olnud viimasel kahel aastal organisatsiooni koostöö KOV noorsootöö suunal ning milline on olnud koolituskorralduse kogemus. (kategooria punktid 1-15).