Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kandideeri noortekoolitajaks!

Sihtasutus Archimedese Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riikliku agentuuri noorteosakond (edaspidi Noorteosakond) otsib kahte noortekoolitajat aastateks 2021-2022.

Noorte osalus ja ühiskondlik panus on teema, millest palju räägitakse. Ühelt poolt kõneldakse noorte kaasamisest, teisalt nende väidetavast passiivsusest. Erasmus+: noortevaldkonna ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmid loovad mitteformaalse õppimise võimalusi, mis annavad noortele aktiivseks kodanikuks olemise oskused.

Noorteosakond otsib kahte koolitajat perioodiks 2021 jaanuar-2022 detsember töötamaks välja ja viimaks läbi koolitusi, mis tutvustavad noortele Erasmus+ programmi võimalusi – rahvusvahelisi noortevahetusi, siseriiklikke ja rahvusvahelisi noorte osalustegevusi ning Euroopa Solidaarsuskorpuse kohalike solidaarsusprojektide võimalusi. Koolituste eesmärk on arendada noorte algatusvõime ja ettevõtlikkuse alaseid teadmisi ja oskusi:
– Näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi.
– Eesmärke seada ja ellu viia.
– Korraldada ühistegevusi, näidata initsiatiivi ja vastutada tulemuste eest.
– Reageerida paindlikult muutustele ning võtta arukaid riske.

1. Noorteagentuuri noortekoolitaja tööülesanded:

Koolitaja töötab koostöös teise noortekoolitaja ja Noorteosakonna meeskonnaga välja koolituskavad ja viib ellu alljärgnevad koolitused :

 1. “Ideepahvak” on EL programmide Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus raames korraldatav 1-2 päevane ideelabor, kuhu tulevad kokku 1330-aastased noored üle Eesti, et üheskoos maailma paremaks muutvaid projektiideid välja töötada. Sündmuse jooksul on noortel võimalus välja mõelda päris uus idee või arendada juba olemasolevat mõtet, leida mõttekaaslaseid ja õppida, kuidas saada enda projektidele rahastust.
 2. Ideelabor “Erasmus + noorte virtuaalsed ja kombineeritud õppe võimalused” on uus algatus leidmaks lahendusi, kuidas on võimalik noori kaasavalt ja nende arengut toetavalt rahvusvahelisi õpirände ja siseriiklikke noorteprojekte ellu viia virtuaalseid ja kombineeritud õpimeetodeid rakendades.

Noorteosakond näeb noortekoolitajaid oluliste koostööpartneritena ning toetab ka nende arengut koolitajana. Koolitaja töö osaks on ka osalemine analüüsikohtumistel ning täiendkoolitustel, nii siseriiklikel kui rahvuvahelistel. Osalemisega seonduvad kulud kaetakse hankija poolt.

2. Noortekoolitaja tööd perioodil 2021 jaanuar kuni 2022 detsember:

2021. aastal kolme koolituse väljatöötamine koostöös Noorteosakonna meeskonnaga (sisaldab koolitaja iseseisvat tööd Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi põhimõtete selgeks saamisel ja kohtumisi Noorteagentuuri meeskonnaga)

Koolitustegevused:
“Ideepahvaku” kontaktkoolitus
“Ideepahvaku” online koolitus
Ideelabor “Erasmus + noorte virtuaalsed ja kombineeritud mitteformaalõppe võimalused”

2021 aastal koolituste läbiviimine:
4 x ühepäevane Ideepahvak
2 x kahepäevane Ideepahvak
1 x kahepäevane Ideelabor “Eramus + noorte virtuaalsed ja kombineeritud mitteformaalõppe võimalused”
4 päeva ulatuses täiendkoolitustel ja analüüsikohtumistel osalmine

2022. aastal koolituste läbiviimine:
4 x ühepäevane Ideepahvak
2 x kahepäevane Ideepahvak
2 päeva ulatuses täiendkoolitustel ja analüüsikohtumistel osalemine

3. Tehniliste nõuete sisend pakkujale

3.1 Koolitajate arv ja nende kvalifikatsioon
Kandideerida võib nii üksikkoolitaja kui ka tandemina (2 koolitajat koos). Koolitajad peavad vastama järgmistele kriteeriumitele:

 • koolitajana tegutsemiseks vajalik ettevalmistus, teadmised ja oskused, mis on omandatud kõrghariduse, täienduskoolituse või vähemalt 2-aastane õppejõuna/koolitajana töötamise kogemus (koolitusmaht vähemalt 20 tundi aastas);
 • varasem kogemus Erasmus +: Euroopa noored ja/või Euroopa solidaarsuskorpuse projektidega. Vähemalt kahe projekti kogemus (võib olla kogemus nii osalejana, taotlejana, nõustajana, koolitajana või hindajana)
 • Keeleoskus. Eesti keel C1 tase Inglise keel B2 tase.

Hankija kvalifitseerib pakkujad, kes vastavad kvalifitseerimise tingimustele.

3.2 Nõuded pakkumusele ja esitatavad dokumendid
Pakkumus tuleb esitada eesti keeles ja koosneb järgnevatest osadest:

Koolitaja(te) elulookirjeldus, milles sisaldub minimaalselt:

 • CV kus sisaldub koolitaja pädevus. Kuidas on omandanud vajalikud oskused koolitaja tööks. Kas kõrghariduse, täienduskoolituse või koolitajana/õppejõuna töötamise kaudu. Täpsustada töökogemus koolituste väljatöötamisel ja läbiviimisel noorte valdkonnas viimasel 3 aastal, koolituste väljatöötamise kogemus koostöös tellijaga või mitmeliikmelises koolitusmeeskonnas, online koolituste väljatöötamise ja läbiviimise kogemus.
 • Vähemalt kahe Erasmus+: Euroopa Noored ja/või Euroopa solidaarsuskorpuse projekti kogemuse kirjeldus. (Projekti nimi, kestus, eesmärk ja sinu roll ning mida õppisid antud kogemusest). Kui oled aastate jooksul aktiivselt osalenud programmi tegevustes, siis kirjelda lisaks kahele kogemusele üldiselt, milliseid rolle (osaleja, taotleja, nõustaja vm) oled kandnud ja millises mahus oled osalenud.
 • Keeleoskus. Täpsusta, kuidas hindad enda võimekust eesti ja vene keeles koolituste läbiviimisel. Kuidas hindad enda võimekust ingliskeelsete materjalidega töötamisel.

Pakkumuse maksumuse avaldus
Avalduses (Lisa 1) esitatakse kirjeldatud hindade summa (hankija kogukulu põhimõttel. Mis tähendab, et summa sisaldab kõiki riiklikke makse).

Eeldatav ühe koolitaja tööde maksumus (hankija kogukulu põhimõttel, mis tähendab, et sisaldab kõiki riiklikke makse) on :

3 x koolituse väljatöötamise maksumus 550 eur= 1650 eur
18 koolituspäeva x ühe koolituspäeva maksumus 550 = 9900 eur
6 x täiendkoolitusel või analüüsikohtumistel osalemise päeva maksumus 100 = 600 eur

Kokku kogukulu 12 150 eur

Maksumus sisaldab: koolituste väljatöötamise, ettevalmistamise, läbiviimisega ja hindamisega seotud tööjõukulu; õppematerjalide ettevalmistamise ja õppijatele elektrooniliselt või paberkandjal vahendamise kulusid ning kokkuvõtte koostamise kulusid, osalemist analüüsikohtumistel ja täiendkoolitustel ning kõiki hankija riiklikke makse.

Pakkuja ei lisa hanke hinnale transpordi, majutuse ja toitlustuse kulusid, nende vajaduse üle otsustab ja need katab hankija täiendavalt.

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 22. detsember 2020.a. kl 12:00 vastutava isiku e-posti aadressile piret.soosaar-maiberg@archimedes.ee.  E-kirja teema reale märkida „Pakkumus: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus noorte koolitaja 2021-2022“.

Andmed, mida pakkuja soovib esitada oma pakkumuse juurde, võib pakkuja esitada vabas vormis.

Pakkumus peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud kannab pakkuja.

4. Pakkumuste hindamine

Pakkumisi hindab 3-liikmeline komisjon. Komisjoni liikmed lisavad individuaalsed hinded, mis jagatakse komisjoni liikmete arvuga.
Hindamisel võetakse arvesse:

 • Kogemust Erasmus+: Euroopa noored ja/või Euroopa solidaarsuskorpuse projektidega (1-35 p)
 • Elulookirjeldus (1-45 p) senine haridustee, koolitaja kogemus
 • Keeleoskus (1-20p). Eesti ja inglise keel 10p. Eesti, inglise ja vene keel 20p

5. Pakkumuste vastavaks tunnistamine

Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui see ei vasta hanke alusdokumentides esitatud tingimustele, kui pakkuja ei esita tähtajaks hankija nõutud selgitusi või pakkuja selgituste põhjal ei ole võimalik üheselt hinnata pakkumuse vastavust hanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid riigihanke alusdokumentides nimetatud tingimustest.

6. Läbirääkimiste pidamine ja eduka pakkumuse väljaselgitamine

Hankijal on õigus pidada peale pakkumuste esitamist pakkujatega läbirääkimisi teenuse, hankelepingu mahu, ning hankelepingu kõikide muude tingimuste üle. Vastavalt läbirääkimiste pidamise vajadusele teatab hankija pakkujatele läbirääkimiste aja. Iga pakkujaga peetakse läbirääkimisi eraldi. Läbirääkimisi võib pidada kirjalikult või suuliselt, suuliselt peetud läbirääkimiste põhjal valmib lühikokkuvõte. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed. Hankija tagab läbirääkimiste käigus pakkujate võrdse kohtlemise.

7. Üldinfo

Hanke kõigi osade kogukulu kokku on 24 300 eurot, mis sisaldab kõiki riiklikke makse. Lepinguperioodi pikkus on kuni 24 kuud. Hankelepingud edukate pakkujatega sõlmitakse üldiselt TsÜS § 77 lg 1 ja RHS § 8 lg 7 toodud vormistamise nõuete kohaselt, kui vastavate tingimuste kohta puuduvad muud täiendavad nõuded. Riigihanke eest vastutav isik ja kontaktisik on Piret Soosaar-Maiberg (Noorteosakonna Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse sihtgruppide arengutoe koordinaator piret.soosaar-maiberg@archimedes.ee). Riigihanget rahastatakse EL programmi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarskorpuse eelarvevahenditest.

LISAD

Lisa 1: Avaldus

 

Jääme huviga teie avaldusi ootama!