Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noortekohtumiste programmi pilootaasta mõju-uuringu aruanne

Noortekohtumiste programmi pilootaasta mõju-uuringu aruanne 2017

Autorid: Marianna Makarova (Integratsiooni Sihtasutuse ekspert) ja Triin Ulla (programmi Noortekohtumised projektijuht)

Programmi Noortekohtumised (PNK) pilootaasta uuringu eesmärk oli ühelt poolt ülevaate saamine noortest, kes osalevad Noortekohtumiste programmis ja teiselt poolt PNK-s osalemise mõju hindamine noorte hoiakutele, oskustele ja pädevustele. Samuti oli oluline mõista, kuivõrd täidab PNK sellele seatud eesmärke ja millist mõju avaldab selles osalevatele noortele. Tähtis oli ka pälvida ülevaade sellest, milline on noorsootöötajate roll noorte programmi kaasamisel ning millistele noorsootöötaja kutsekvaliteedi külgedele keskenduda sellest lähtuvalt PNK koolitus- ja nõustamistoe pakkumisel, et programmi eesmärkide saavutamist võimalikult kvaliteetselt toetada.

PNK on täitnud mitmed ühiskonna parema lõimituse eeldused, soodustades avatust, sallivust ja positiivseid kontakte noorte, (sh eri piirkondade noorte) vahel ning tõstnud venekeelsete noorte riigikeeles suhtlemise julgust, mis muudab PNK üheks vältimatult oluliseks Eesti ühiskonna sidususe soodustajaks. Kui Eestis on lõimumise kontekstis räägitud aastaid sellest, et lõimumine peaks olema kahesuunaline protsess ja eeldab ka enamusgrupilt teatavat avatust ja vastutulekut, näitab PNK kogemus edukalt just seda, et kogemus soodustab ühiskonna sidususe eelduseks olevaid  avatud sallivaid hoiakuid ka enamusgrupi noorte seas.

Noored osalesid projektikohtumistel pigem aktiivsete osalejate ja kaasalööjate, kui algajatajate ja läbiviijatena, ning noorsootöötajate arusaam noorte kaasamisest peegeldab pigem neid noorsootöötaja kutsestandardi pädevusi, mis on seotud mitteformaalse õppekeskkonna kujundamise ja sellega seonduva metoodikaga. Puudulikumana tulevadki välja need noortejuhtide pädevused, mis seonduvad noorte omaalgatuse ja initsiatiivi toetamise ja vastutuse delegeerimisega ning noorte ise tegemise ja  kogemusest õppimise soodustamisega. Tulemus viitab ühelt poolt jätkuvalt süvenevale vajadusele tõsta noorsootöötajate kutsealast teadlikkust nii valdkonnas laiemalt kui PNK projektitoe raames kitsamalt.