Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Otsime KOV noorsootöö eest vastutavate spetsialistide arenguprogrammi eestvedajat

Haridus- ja Noorteameti Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri Noorteprogrammide keskus otsib kohaliku omavalitsuse noorsootöö eest vastutavate spetsialistide arenguprogrammi eestvedajat.

Arenguprogrammi toimub rahvusvahelise koostöö projekti Europe Goes Local raames. EGL projekti käigus arendatakse omavalitsuste rahvusvahelise noorsootöö võimekust ja tutvutakse teiste riikide praktikatega. Projekti käigus korraldati 2022-2023 aastal Eestis siseriiklik arenguprogramm KOV noorsootöö eest vastutavatele spetsialistidele. 2024 aastal soovime arenguprogrammiga jätkata ja otsime programmi läbiviimiseks sobivat koostööpartnerit, kellel oleks hea ülevaade kohaliku omavalitsuse tasandi noorsootööst ning kes töötaks välja ja viiks läbi koolitusprogrammi kohaliku omavalitsuse noorsootöö spetsialistidele, lähtudes meie kohalikest vajadustest.

Õppekava koostamise sisend pakkujale: Koolitusprogramm noorsootöö spetsialistidele KOV-is

Sihtgrupp

Programmi juures on oluline arvestada, et Eesti omavalitsuste noorsootöö olukord on erinev ning seepärast peaks olema programm sobilik nii nendele spetsialistidele, kelle ainus töövaldkond on noorsootöö, kui ka neile, kes vastutavad näiteks ka hariduse või kultuuri eest. Koolitusgrupi suurus peab olema vähemalt 15 osalejat ning maksimaalselt 20 osalejat.

Üldeesmärk

KOV noorsootöö eest vastutavate spetsialistide arenguprogrammi eesmärgiks on pakkuda sihtgrupile vajalikke teadmisi ja oskuseid enda omavalitsuse noorsootöö arendamiseks ja strateegiliseks juhtimiseks, tõstes seeläbi kohalike omavalitsuste võimekust osaleda rahvusvahelises noorsootöös.

Tegevuseesmärk (-gid)

Koolitusprogrammi koostamisel võiks lähtuda järgmiste noorsootöötaja kutsestandardi 7. taseme kompetentside arendamisest:

 • algatab ja käivitab tegevusi, juhib ja kontrollib nende kulgu ja tulemuste suunas tegutsemist; langetab asjakohaseid otsuseid;
 • annab tegutsemiseks selged juhised, võtab vastutuse enda ja meeskonna tegevuse eest; motiveerib ja innustab teisi;
 • valib ja seab prioriteete, lähtudes eesmärkidest; osaleb strateegilises planeerimises ning seostab sellega oma tegevusi;
 • selgitab noortevaldkonna eesmärke ja võimalusi, lähtudes selle aluseks olevatest väärtustest ning kasutades mh ajakohaseid digikeskkondi ja -vahendeid;
 • teeb siseriiklikke ja/või rahvusvaheliste noorsootöö valdkonna sidusrühmadega koostööd;
 • arendab ennast sihipäraselt vastavalt eri- või kutsealastele nõuetele, otsib ja kasutab õppimisvõimalusi;
 • omandab uusi töövõtteid ja meetodeid; rakendab omandatud teadmised ja oskused asjakohaselt;
 • loob head suhted noorte ja kolleegidega; valib asjakohase käitumis- ja väljendusviisi; suhtleb edukalt
 • erineva positsiooni, kultuuritausta ja maailmavaatega inimestega;
 • püstitab selged eesmärgid; algatab ja kavandab tegevusi ja projekte hoolikalt ning arvestab võimalike muutustega;

Arenguprogrammi raames peavad olema kajastatud Erasmus+ ja Solidaarsuskorpuse jaoks olulised teemad:

 • Europe Goes Local koostööprojekt
 • Erasmus+ projektide kasutamine KOV noorsootöös
 • Noorte osaluse toetamine kohalikul tasandil

Õppe maht

Arenguprogramm võiks toimuda põimitud õppe vormis. Programmi jooksul peab olema vähemalt 6 kontaktõppe päeva. Moodulite vahel võiksid toimuda online kohtumised ning oleks eraldi aeg osalejate iseseisvateks töödeks. Enne programmi algust peaks toimuma osalejatele ka programmi tutvustav eelkohtumine, mis võib olla online formaadis.
Õppetegevus kokku vähemalt 40 akadeemilist tundi, millest on vähemalt 30 tundi auditoorset tööd.

Toimumisaeg ja -koht

Arenguprogramm peaks olema läbiviidud ajavahemikus 01.01.2024-31.12.2024. Enamik arenguprogrammi osi peab toimuma Eestis, kuid lubatud on programmi ka väliskülastuste põimine.

Arenguprogrammi eestvedajana näeme partnerorganisatsiooni, kellel on võimekus kõigi programmi läbiviimiseks vajalike tegevuste iseseisvaks läbiviimiseks ja kes omab varasemat koostöökogemust KOV noorsootöö suunal.

Arenguprogrammi eestvedaja ülesanded:

 • Välja töötama arenguprogrammi vastavalt hankes toodud õppekava koostamise sisendile (selleks võib vajadusel kaasata/palgata ka väliseid koolitajaid/eksperte)
 • Kandma hoolt programmi praktilise korralduse eest, sh organiseerima kõik vajaliku koolituste läbiviimiseks nagu koolitusruumid, toitlustus/majutus, online koolitus keskkonnad
 • Leidma koolitusprogrammi motiveeritud osalejad, viies läbi kandideerimise
 • Viima läbi arenguprogrammi koolitused
 • Pakkuja võib seejuures kaasata tehnilise teostuse jaoks teenusepakkujaid professionaalse tulemuse saavutamiseks.
 • Koostama peale koolituste läbiviimist kokkuvõtte tellijale
 • Lisama kõikidele koolitust puudutavatele materjalide ja infokirjadele Erasmus+ ja Europe Goes Local logod

Üldinfo

 • Hankepakkumise eeldatav kogumaksumus on 22 000 €
 • Lepinguperioodi pikkus kuni 31.12.2024 või hankelepingu pikendamisel kuni pikendatud perioodi lõpuni.
 • Hankelepingu sõlmimise eeldatav aeg on detsember 2023.
 • Riigihanke eest vastutav isik ja kontaktisik on Heiki Viisimaa (Noortevaldkonna arendusprojektide koordinaator heiki.viisimaa@harno.ee)
 • Riigihanget rahastatakse EL ja riigieelarvelistest vahenditest

Nõuded pakkumusele ja pakkumusega esitatavad dokumendid

 • Avaldus (sh hinnapakkumus). Maksumus peab sisaldama koolituste korraldamise, ettevalmistamise, läbiviimise ja hindamisega seotud tööjõukulu ja muid kaasnevaid kulusid (sh transpordikulusid); õppematerjalide ettevalmistamise ja õppijatele elektrooniliselt või paberkandjal vahendamise kulusid (sh koolitustel kohapeal kasutatavate tehniliste vahendite ja materjalide kulusid) ning agentuurile arenguprogrammi kokkuvõtte koostamise kulusid ning riiklikke makse. Avaldusel esitatakse hindamiseks kõigi kirjeldatud hindade summa (kogumaksumus, hankija kogukulu põhimõttel).
 • Palume pakkumise esitada kahes osas.
  1. Püsikulud (koolituse korraldamisega seotud kulud, koolitusruumi kulu, koolitaja ja ekspertide töötasud ja transpordi kulu) ühe summana hankija kogukulu põhimõttel.
  2. Kogumaksumus hankija kogukulu põhimõttel koolitusel osaleja kohta (sisaldab koolituse osaleja majutus, toitlutus, transpordi kulu ning kui on lisanduvaid kulusid osaleja kohta nt individuaalne nõustamine.)
 • Õppekava, mis on koostatud vastavalt täiskasvanukoolituse põhimõtteid arvestades, on terviklik, metoodiliselt põhjendatud, mitmekesine ja võimaldab saavutada kõik seatud õpiväljundid ja tegevuseesmärgid ning lähtub hankes kirjelduses toodud õppekava koostamise sisendist.
 • Koolitusi läbiviivate koolitajate nimekiri ja CV-d.
 • Pakkuja organisatsiooni varasem töökogemus KOV -noorsootöö spetsialistide ning koolituste korraldamise osas.
 • Pakkumus peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.
 • Pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud kannab pakkuja.
  Andmed võib pakkuja esitada vabas vormis eraldi failina E-kirja manuses. Pakkumus tuleb esitada eesti keeles.
 • Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt Heiki Viisimaa emaili aadressile heiki.viisimaa@harno.ee hiljemalt 03.12.2021. E-kirja teemareale märkida „Pakkumus: koolitus KOV noorsootöö“.

Pakkumuste vastavaks tunnistamine ja läbirääkimiste pidamine

Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui see ei vasta hankes esitatud tingimustele; kui pakkuja ei esita tähtajaks hankija nõutud selgitusi; kui pakkuja selgituste põhjal ei ole võimalik üheselt hinnata pakkumuse vastavust hankes esitatud tingimustele või juhul, kui hankija otsustab kirjaliku põhjendatud otsusega, et esitatud pakkumus on põhjendamatult madala maksumusega.

Hankijal on õigus esitada juba lisatud andmete täpsustamiseks pakkujale küsimusi ja nõuda lisadokumente. Hankijal on õigus pidada pakkujatega läbirääkimisi teenuse, hankelepingu mahu, pakkumuse maksumuse ning hankelepingu kõikide muude tingimuste üle.

Pakkumuste hindamine

Hindamisel võetakse arvesse:

 • Pakkumuse kogumaksumus (püsikulud + 20 inimesega koolitusgrupi kogukulu, lähtudes pakkumuses toodud kulust osaleja kohta) (max 30p).
  • Madalaima hinnaga pakkumusele antakse 30 punkti. Teistele pakkumistele antakse punkte proportsionaalselt vähem, kasutades valemit: madalaim hind/konkreetse pakkumise hind x 30.
 • Õppekava (max 40 p)
  • Õppekava sobivus:
   • Õppekava, mis on koostatud vastavalt täiskasvanukoolituse põhimõtteid arvestades, on terviklik, metoodiliselt põhjendatud, mitmekesine ning võimaldab saavutada kõik seatud õpiväljundid ja tegevuseesmärgid, saab maksimumpunktid ehk 40 punkti;
   • Õppekava, mis on koostatud vastavalt täiskasvanukoolituse põhimõtteid arvestades, on terviklik, kuid esineb puudujääke ning kõiki seatud õpiväljundeid ja tegevuseesmärke ei ole võimalik saavutada, saab 30 punkti;
   • Õppekava, mille koostamisel on mõneti arvestatud täiskasvanukoolituse põhimõtetega, kuid mis ei ole terviklik, metoodiliselt põhjendatud ja mitmekesine ning ei võimalda kõikide püstitatud õpiväljundite ja tegevuseesmärkide saavutamist, antakse 20 punkti.
 • Koolitajate kvalifikatsioon (max 15p):
  • Koolitajate kvalifikatsiooni hindamisel hinnatakse kogumis koolituse valdkonnaga seotud koolitaja senise haridustee, töökogemuse ja täiendkoolituse sobivust koolituse läbiviimiseks (kategooria punktid 1-15).
 • Organisatsiooni varasem kogemus koolituskorralduses ning koostöös KOV noorsootöö spetsialistidega (max 15p):
  • Organisatsiooni kvalifikatsiooni hindamisel hinnatakse, milline on olnud viimasel kahel aastal organisatsiooni koostöö KOV noorsootöö suunal ning milline on olnud koolituskorralduse kogemus. (kategooria punktid 1-15).