Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kandideeri noorsootöötajate koolitajaks!

Sihtasutus Archimedese Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse riikliku agentuuri noorteosakond (edaspidi Noorteosakond) otsib kahte koolitat noorsootöötajatele suunatud koolituste elluviimiseks aastatel 2021-2022.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide elluviimine on suunatud noorte, noorsootöötajate ja noortevaldkonna arengu toetamisele ning rahvusvahelise koostöö edendamisele. Otsime koolitajaid, kelle ülesandeks on töötada välja ja viia läbi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi võimalusi avavaid koolitusi noorsootöötajatele ja teistele noortega töötavatele spetsialistidele. 

Erasmus+ programmis toetatakse noorsootöötajate arengut ja noorsootöö kvaliteedi kasvu noorsootöötajate õpirände ja rahvusvaheliste  koostööprojektide kaudu. Rahvusvaheline koostöö annab noortevaldkonna töötajatele ja poliitikakujundajatele võimaluse õppida teiste riikide kolleegide praktikatest ja kogemustest, rakendada teiste riikide praktikaid Eestis või jagada Eestis välja töötatud lahendusi ning luua uusi lahendusi. Seda kõike selleks, et seejärel toimivatele süsteemidele laiemalt toetust ja rakendust leida.

Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi ülesanneteks on avatud ja solidaarse ühiskonna kujundamine, kultuuridevahelise õppe ja kodanikuaktiivsuse toetamine ja kogukondade kaasamine. 

Oluline eesmärk on tuua programmidesse osalema rohkem sotsiaalse kaasatusega tegelevaid organisatsioone, et seeläbi suurendada vähemate võimalustega noorte osalemist ühiskonnas ja Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmides.

1. Noorsootöötajate koolitaja tööülesanded:

Koolitaja töötab koostöös teise koolitaja ja Noorteosakonna meeskonnaga välja koolituskavad ja viib ellu alljärgnevate eesmärkidega 1-2 päevased koolitused:

1.1 Programme tutvustavad koolitused on ELi programmide Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus võimalusi tutvustavad koolitused noorsootöötajatele ja noortevaldkonnas tegutsevatele organisatsioonidele. Koolituste eesmärk on anda ülevaade programmide võimalustest ja suurendada pädevusi, mis võimaldavad projekti ideest kvaliteetse teostuseni viia. Läbiviidavad koolitused keskenduvad järgmistele programmide tegevusvõimalustele: Erasmus+ noorsootöötajate õpiränne, Erasmus+ noortevaldkonna rahvusvahelised koostööprojektid ja Euroopa Solidaarsuskorpuse kohalikud solidaarsusprojektid. 

1.2 Ideelabor “Erasmus+ noorsootöötajate virtuaalsed ja kombineeritud mitteformaalõppe võimalused” on algatus uute lahenduste leidmiseks, kuidas rahvusvaheliste ja siseriiklike noorsootöötajate õpirännete ja rahvusvaheliste koostööprojektide tegevusi ellu viia virtuaalselt või kombineeritud õpimeetodeid rakendades. 

Noorteosakond näeb noorsootöötajate koolitajaid oluliste koostööpartneritena ning toetab nende arengut koolitajana. Koolitaja töö osaks on osalemine analüüsikohtumistel ning täiendkoolitustel, nii siseriiklikel kui ka rahvusvahelistel. Täpsem koolitaja arengu toetamise plaan töötatakse välja koos koolitajaga. 

2. Noorsootöötajate koolitaja töömaht perioodil 2021-2022:  

2021. aastal koolituste väljatöötamine koostöös Noorteosakonna meeskonnaga (sisaldab koolitaja iseseisvat tööd mõistmaks Erasmus+ noorsootöötajate õpirände, rahvusvahelise koostöö ning  Euroopa Solidaarsuskorpuse kohalike solidaarsusprojektide  põhimõtteid ja kohtumisi Noorteosakonna meeskonnaga.)

 • Programmi kontaktkoolituste väljatöötamine 
 • Programmi online koolituste väljatöötamine
 • Ideelabori “Erasmus+ noorsootöötajate virtuaalsed ja kombineeritud mitteformaalõppe  võimalused” väljatöötamin

2021. aastal koolituste läbiviimine:

 • 1-2 päevased programmi tutvustavad koolitused. 7 koolituspäeva aastas
 • 2-päevane Ideelabor “Erasmus+ noorsootöötajate virtuaalsed ja kombineeritud mitteformaalõppe võimalused”
 • 2 päeva ulatuses täiendkoolitusel ja analüüsikohtumistel osalemine  

2022. aastal koolituste läbiviimine: 

 • 1-2 päevased programmi tutvustavad koolitused. 4 koolituspäeva aastas
 • 1 päeva ulatuses täiendkoolitustel ja analüüsikohtumistel osalemine

3. Tehniliste nõuete sisend pakkujale

3.1 Koolitajate arv ja nende kvalifikatsioon

Kandideerida võib nii üksikkoolitajana kui ka tandemina (2 koolitajat koos). Koolitajad peavad vastama järgmistele kriteeriumitele:

 • koolitajana tegutsemiseks vajalik ettevalmistus, teadmised ja oskused, mis on omandatud kõrghariduse või täienduskoolituse kaudu või vähemalt 2-aastane õppejõuna/koolitajana (sh mitteformaalõppena ja vabatahtlikuna läbiviidud koolitused) töötamise kogemus (koolitusmaht vähemalt 20  tundi aastas);
 • Varasem kogemus Erasmus+: Euroopa noored ja/või Euroopa solidaarsuskorpuse projektidega. Vähemalt kahe projekti kogemus (võib olla kogemus nii osalejana, taotlejana, nõustajana, koolitajana või hindajana); 
 • Keeleoskus. Eesti keele oskus C1  ja inglise keele oskus B2 tasemel. 
 • Hankija kvalifitseerib pakkujad, kes vastavad kvalifitseerimise tingimustele.

3.2 Nõuded pakkumusele ja esitatavad dokumendid

Pakkumus tuleb esitada eesti keeles ja koosneb järgnevatest osadest:

Koolitaja(te) elulookirjeldus, milles sisaldub minimaalselt:

 • CV, mis selgitab  koolitaja pädevust. Kuidas on omandatud vajalik kogemus koolitaja tööks? Kas kõrghariduse, täienduskoolituse või koolitajana/õppejõuna töötamise kaudu? Täpsusta töökogemust koolituste väljatöötamisel ja läbiviimisel noorsootöötajate koolitamisel viimasel kolme aasta jooksul, koolituste väljatöötamise kogemus koostöös tellijaga või mitmeliikmelises koolitusmeeskonnas, online koolituste väljatöötamise ja läbiviimise kogemus.
 • Töökogemust eri võimekuse ja vähemate võimalustega inimestega
 • Vähemalt kahe Erasmus+: Euroopa noored ja/või Euroopa solidaarsuskorpuse kogemuse kirjeldus. (Projekti nimi, kestus, eesmärk ja sinu roll ning mida õppisid sellest kogemusest). Kui oled aastate jooksul osalenud aktiivselt programmide tegevustes, siis kirjelda lisaks kahele kogemusele üldiselt, milliseid rolle (osaleja, taotleja, koolitaja, nõustaja vms) oled kandnud ja millises mahus oled osalenud. 
 • Koolitaja hindab enda võimekust ja kirjeldab varasemat kogemust koolituste läbiviimisel eesti, inglise ja vene keeles. 

Pakkumuse maksumuse avaldus

Avalduses esitatakse kirjeldatud hindade summa (hankija kogukulu põhimõttel. Mis tähendab, et summa sisaldab kõiki riiklikke makse). 

Eeldatav koolitaja tööde maksumus ühe koolitaja kohta (hankija kogukulu põhimõttel, mis tähendab, et sisaldab kõiki riiklikke makse) on :

 • Programmi online koolituste väljatöötamise maksumus 550 eur
 • Programmi kontaktkoolituste väljatöötamise maksumus 550 eur
 • Ideelabor ”Erasmus+ noorsootöötajate virtuaalsed ja kombineeritud mitteformaalõppe võimalused” 550 eur 
 • 11 koolituspäeva x ühe koolituspäeva maksumus 550 eur = kokku  6050 eur
 • 3x täiendkoolitusel või analüüsikohtumistel osalemise päeva maksumus 100 eur = kokku 300 eur

Ühe koolitaja kohta Kogukulu on kokku 8000 eur

Maksumus sisaldab: koolituste väljatöötamise, ettevalmistamise, läbiviimise ja hindamisega seotud tööjõukulu; õppematerjalide ettevalmistamise ja õppijatele elektrooniliselt või paberkandjal vahendamise kulusid ning kokkuvõtte koostamise kulusid, osalemist analüüsikohtumistel ja täiendkoolitustel ning kõiki hankija riiklikke makse. 

Pakkuja ei lisa hanke hinnale transpordi, majutuse ja toitlustuse kulusid, nende vajalikkust hindab ja need katab täiendavalt hankija. 

Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 22. detsember 2020.a. kl 12:00 vastutava isiku e-posti aadressile piret.soosaar-maiberg@archimedes.ee. E-kirja teemareale märkida „Pakkumus: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse noorsootöötajate koolitaja 2021-2022“. 

Andmed, mida pakkuja soovib esitada oma pakkumuse juurde, võib pakkuja esitada vabas vormis lisana 2.

Pakkumus peab olema kehtiv vähemalt 60 päeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates. Pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulud kannab pakkuja. 

4. PAKKUMUSTE HINDAMINE

Pakkumisi hindab 3-liikmeline komisjon. Komisjoni liikmed lisavad individuaalsed hinded, mis jagatakse komisjoni liikmete arvuga.

Hindamisel võetakse arvesse:

4.1 Kogemust Erasmus +: Euroopa noored ja/või Euroopa solidaarsuskorpuse tegevuste elluviimisel (1-30p)

4.2 Elulookirjeldus senine haridustee, koolitaja kogemus. Töökogemus eri võimekuse ja vähemate võimalustega inimestega  (1-50 p)

4.3 Keeleoskus (1-20 p) Eesti, inglise ja vene keele oskus.

5. PAKKUMUSTE VASTAVAKS TUNNISTAMINE

Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui see ei vasta hanke alusdokumentides esitatud tingimustele, kui pakkuja ei esita tähtajaks hankija nõutud selgitusi või pakkuja selgituste põhjal ei ole võimalik üheselt hinnata pakkumuse vastavust hanke alusdokumentides esitatud tingimustele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid riigihanke alusdokumentides nimetatud tingimustest.

6. LÄBIRÄÄKIMISTE PIDAMINE JA EDUKA PAKKUMUSE VÄLJASELGITAMINE

Hankijal on õigus pidada peale pakkumuste esitamist pakkujatega läbirääkimisi teenuse, hankelepingu mahu, ning hankelepingu kõikide muude tingimuste üle. Vastavalt läbirääkimiste pidamise vajadusele teatab hankija pakkujatele läbirääkimiste aja. Iga pakkujaga peetakse läbirääkimisi eraldi. Läbirääkimisi võib pidada kirjalikult või suuliselt, suuliselt peetud läbirääkimiste põhjal valmib lühikokkuvõte. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed. Hankija tagab läbirääkimiste käigus pakkujate võrdse kohtlemise.

7. ÜLDINFO

Hanke kõigi osade kogukulu kokku on 16 000 eurot, mis sisaldab kõiki riiklikke makse. Lepinguperioodi pikkus on kuni 24 kuud. Hankelepingud edukate pakkujatega sõlmitakse üldiselt TsÜS § 77 lg 1 ja RHS § 8 lg 7 toodud vormistamise nõuete kohaselt, kui vastavate tingimuste kohta puuduvad muud täiendavad nõuded. Riigihanke eest vastutav isik ja kontaktisik on Piret Soosaar-Maiberg  (Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse sihtgruppide arengutoe koordinaator piret.soosaar-maiberg@archimedes.ee).  Riigihanget rahastatakse EL programmide Erasmus + ja Euroopa Solidaarsuskorpus eelarvevahenditest.

LISAD

Lisa 1: Avaldus