Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Erasmus+

Siin saate tutvuda nii rahvusvaheliste kui ka kohalike noortevaldkonna uuringutega, mis on seotud programmi Erasmus+: Euroopa Noored tegevusvõimalustega, sh eeskätt noortevahetuse ja noorsootöötajate õpirände projektidega, keskendudes programmide mõju ja tulemuste käsitlemisele.

Rahvusvahelised uuringud, milles Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus osaleb, tehakse koostöös RAY võrgustikuga (Research-based Analysis of European Youth Programmes), mis on loodud Erasmus+: Euroopa Noored ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide raames toimuva õppimise kirjeldamiseks ja analüüsimiseks. Võrgustikku kuuluvad 34 riigi (sh Eesti) Euroopa noorteprogrammide riiklikud agentuurid ja nende teaduspartnerid.

RAY võrgustiku koordineeritud uuringud kaardistavad ja analüüsivad Euroopa noorteprogrammide mõju osalejatele ning on sisendiks uute programmide planeerimisse ja rahvusvahelise noorsootöö arendamisse. RAY võrgustik panustab noorsootöö valdkonnas rahvusvahelisse koostöösse ja dialoogi poliitikute, noorsootöö praktikute ja uurijate vahel, et paremini mõista ja teadmistepõhiselt kujundada noorsootöö valdkonna arengut Euroopas.

Sisu Moodul

Erasmus+: Euroopa Noored programm tulemuste ja mõju-uuringu eesmärk on analüüsida noorteprogrammi erinevaid aspekte, et aidata kaasa programmi paremale rakendamisele ja arendamisele ning järgmise programmi väljatöötamisele. Uuringu viimases küsitluses, mis tehti 2019. aasta oktoobrist 2020. aasta juunini, osales 33 riiki, sh Eesti.

Aruandes vaadeldakse 2015.–2020. aastal noortevahetuste, Euroopa vabatahtliku teenistuse ja noorsootöötajate õpirände projektides osalenud inimeste hinnanguid projektidele, esitatakse ülevaade pädevuste ja oskuste arengust ning kirjeldatakse aja jooksul toimunud muudatusi.

Euroopa noorteprogrammide analüüsivõrgustik (RAY – Research-based Analysis of European Youth Programmes) on hiljuti avadanud poliitikaülevaate Youth Work and the Corona Pandemic in Europe, kus tutvustatakse üleeuroopalise küsitluse tulemusi koroonakriisi mõjust noortevaldkonnale ja noorsootööle. Ülevaade hõlmab ka kirjanduse ülevaadet noorte ja noorsootöö kohta koroonakriisi ajal.

Küsitluse tegi RAY võrgustik uurimisprojekti Koroonakriisi Mõjust Noorsootööle Euroopas (Research Project on the Impact of the Corona Pandemic on Youth Work in Europe- RAY COR) raames ja sellele vastasid muu hulgas ka Eesti noored ja noorsootöötajad.

Uurimisprojekti esialgsetest tulemustest saab lugeda siit ja põhjalikuma kirjanduse ülevaatega, mis käsitleb noori ja noorsootööd koroonakriisi aja, saab tutvuda siin. Materjalid on ingliskeelsed.

Erasmus+ noorteprogrammi tulemuste ja mõju-uuringu (RAY MON) faktilehed kirjeldavad põhiliselt Erasmus+: Euroopa Noored programmi edulugu ning kuidas see edendab noorte isikliku arengut, ühiskondliku aktiivsust ja võtmepädevusi. Samuti tutvustavad faktilehed Erasmus+: Euroopa Noored programmi eesmärke ja seda, milline mõju on Erasmus+ programmil rahvusvahelise noorsootöö kvaliteedile. Uuring toimus 2017. aasta oktoobrist kuni 2018. aasta aprillini. Täpsemalt saab uuringu kohta lugeda SIIT.

Noorte osaluse ja kodanikuaktiivsuse uuring (Research project on long-term effects of Erasmus+ Youth in Action on participation and active citizenship, RAY LTE study) keskendus Erasmus+ noorteprogrammi pikaajalistele mõjude analüüsimisele noorte osaluse ja kodanikuaktiivsuse teemadel.

Uurimisprojekti eesmärk oli analüüsida, milline on Erasmus+ noorteprogrammi projektide mõju oskuste ja pädevuste arendamisele seoses kodanikuaktiivsusega ja osalusega demokraatlikus ning poliitilises elus.

Noorsootöötajate ja noortejuhtide kompetentsi ja pädevuste arendamise uuringu (Competence development and capacity building of youth workers and youth leaders- RAY CAP) eesmärk oli uurida, kuidas Erasmus+ noorteprogrammi raames toimuvad noorsootöötajate ja noortejuhtide koolitus- ja tugitegevused aitavad kaasa (1) noorsootöötajate pädevuste arengule, (2) noorsootööpraktikale ja (3) organisatsioonide arengule, kes on seotud Erasmus+ noorteprogrammiga.

Erasmus+ noorteprogrammi tulemuste ja mõju-uuringu eesmärk on analüüsida Erasmus+ noorteprogrammi erinevaid aspekte, et aidata kaasa programmi paremale rakendamisele ning arendamisele ja järgmise programmi väljatöötamisele. Uuringuga toetatakse rahvusvaheliselt teadmistepõhist noorsoopoliitika arendamist ja luuakse parem arusaam noorte valdkonna õpirändest.

Uuringu korraldamist koordineerib rahvusvaheline RAY võrgustik (Research-based Analysis and Monitoring of the Youth in Action Programme), mis loodi 2007. aastal Erasmus+ noorteprogrgrammi teadmistepõhiseks analüüsimiseks ja monitoorimiseks. Võrgustikku kuuluvad Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide riiklikud agentuurid (sh Eesti) ja nende teaduspartnerid.

Artikkel tutvustab uuringut, mis käsitles noorsootöötajate erialaste teadmiste ja pädevuste arengut Erasmus+ noortevaldkonna õpirände projektides.

Uuring keskendus noorsootöötajate õpirändes toimuvale õpiprotsessile ning selle tulemustele ja mõjule. Uuriti noorsootöötajate õpirände ja rahvusvaheliste strateegiliste partnerlusprojektide raames toetatud Erasmus+ koolitusprojekte. Suuremat tähelepanu pöörati sellele, kuidas need tegevused toetavad noorsootöötajate pädevuste arengut, igapäevatööd ning Erasmus+ programmist toetust saanud organisatsioone.

Artikkel kirjeldab seda, kuidas rahvusvaheline noorsootöö, teadlikkus noorte poliitika suundumustest ja strateegiline tegutsemine aitavad oluliselt kaasa noorsootöötajate enesearendamisele. Artiklis kajastatakse noorsootöötajate koolitusvajaduse uuringu tulemusi ja programmi Erasmus+: Youth in Action noortevaldkonna õpirändeprojektide mõju-uuringu tulemusi. Artikkel tutvustab, kuidas rahvusvahelise koostöö võimalustest on kasu kohaliku tasandi noorsootöö edendamisel, millised tingimused on olulised ja millele tasub mõelda noorsootöö kvaliteedi parandamisel nii isiku kui organisatsiooni tasandil.

Artikkel käsitleb uuringut, kus vaadeldi noortevahetuste mõju noorte oskuste arengule. Uuring näitas, et rahvusvahelised noorte õpirände kogemused avardavad noorte maailmapilti ja kultuuridevahelist meeskonnatöö oskust, muudavad noored enesekindlamaks ja vastutustundlikumaks.

Programmi Erasmus+: Euroopa Noored mõju noorsootöötajate pädevuste arengule. Uuringus vaadeldi, kuidas tajusid oma pädevuste arengut noorsootöötajad ja noorte juhid, kes arendasid oma pädevusi noorsootöö valdkonnas erinevate Erasmus+ Euroopa Noored programmi meetmete kaudu. Uuringu korraldas rahvusvaheline RAY võrgustik. (Uuringu tutvustus on ingliskeelne.)

RAY võrgustiku rahvusvaheline analüüs Erasmus+: Euroopa Noored programmi meetmete mõju kohta 2015/2016. aastal.

Analüüsi tulemusel valmisid inglisekeelsed infograafikud. Leiti, et osalemine Erasmus+: Euroopa Noored programmis:

omab positiivset mõju elukestvale õppele ja noorte võtmepädevuste arengule;
panustab noorte isiklikku arengusse ja omab positiivset mõju karjäärivalikutes ja tööturule suundumisel;
arendab noorsootöö kvaliteeti ja suurendab rahvusvaheliste koostööprojektide arvu;
toetab osalust ja kodanikuaktiivsust.

RAY võrgustiku rahvusvaheline analüüs Erasmus+: Euroopa Noored programmi meetmete kohta. Uuringuga selgitati, milline mõju on Erasmus+: Euroopa Noored programmist toetatud projektidel seotud osapooltele, eelkõige projektis osalenutele (sh vähemate võimalustega noored) ja noortejuhtidele, aga ka laiemalt organisatsioonidele ja piirkondadele, kus projekte ellu viidi.

Uuringust on koostatud ka ingliskeelne kokkuvõte.

Artikkel kirjeldab Erasmus+: Euroopa Noored programmi kaudu võimaldatava õpirände olulisust ja mõju noorte arengule, selgitades ka põhjalikult, kuidas õpiväljundeid projektide ja programmide kaudu mõõta ning kuidas hinnata rahvusvahelise õpirände mõju noorsootöös.

Raportis vaadeldakse Erasmus+ noorteprogrammi noortevahetused ja noorsootöötajate õpirändeprojektid tegevustüüpides osalejaid, mis moodustavad käesoleva uuringu valimist kõige suurema osa. Analüüsis tuuakse välja projektide mõju programmi osalenutele, uuringus osalenute hinnangud projektidele, esitatakse ülevaade projektide kooskõlast programmi eesmärkide ja prioriteetidega.

Uuringu juurde kuulub infograafik, kus on graafiliselt esitatud uuringu kõige olulisemate tulemuste kokkuvõte programmi tegevuste: noortevahetused ja noorsootöötajate õpiränded lõikes.

Uuringu eesmärk oli saada täiendavaid teadmisi Euroopa noorteprogrammide raames toimuvate koolituste pädevuste arendamise kohta ja tuvastada arenemisvõimalusi. See on oluline noorsootöö valdkonnale ja koolituste pakkujatele, et parandada noortevaldkonna pädevusi ja toetada Euroopa koolitusstrateegiat.

Uuringu raames viidi läbi fookusrühmaintervjuud koolituste pakkujate, koolitajate ja noorsootöötajatega. Arutleti koolituste pakkumise aluseid, Euroopa koolitusstrateegia rolli, koolitusvajaduste ja pakutavate koolituste kokkulangevust ning koolituste takistavaid ja soodustavaid tegureid. Tulemuste põhjal koostati aruanded nii eesti kui ka inglise keeles.

Analüüsi aluseks on RAY võrgustiku* (Research-based Analysis and Monitoring of European Youth Programmes) korraldatud RAY COMP rahvusvaheline uuring, kus osales ka Eesti.

Analüüsi tulemusena selgus, et üldiselt ollakse Eesti noortevaldkonna koolitussüsteemiga rahul, mida hinnatakse mitmekesiseks ja hästi struktureerituks. Olulisteks peetakse koolituste kvaliteeti, kasutatavaid meetodeid ning võrgustumise ja kogemuste vahetamise võimalusi ning praktiliste oskuste õpetamist.

Uuringu juurde kuulub factsheet, kus on esitatud uuringu kõige olulisemate tulemuste kokkuvõte ja soovitused.

Uuringut teostas Balti Uuringute Instituut.

*RAY võrgustik (Research based analyses of European youth Programs), mis tegeleb Euroopa noorteprogrammide teadmistepõhise seire ja analüüsiga. RAY võrgustik panustab noorsootöö valdkonnas rahvusvahelisse koostöösse ja dialoogi poliitikute, noorsootöö praktikute ja uurijate vahel, et paremini mõista ja teadmistepõhiselt kujundada noorsootöö valdkonna arengut Euroopas.