Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Erasmus+

Siin saate tutvuda nii rahvusvaheliste kui ka kohalike noortevaldkonna uuringutega, mis on seotud programmi Erasmus+: Euroopa Noored tegevusvõimalustega, sh eeskätt noortevahetuse ja noorsootöötajate õpirände projektidega, keskendudes programmide mõju ja tulemuste käsitlemisele.

Rahvusvahelised uuringud, milles Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus osaleb, tehakse koostöös RAY võrgustikuga (Research-based Analysis of European Youth Programmes), mis on loodud Erasmus+: Euroopa Noored ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide raames toimuva õppimise kirjeldamiseks ja analüüsimiseks. Võrgustikku kuuluvad 34 riigi (sh Eesti) Euroopa noorteprogrammide riiklikud agentuurid ja nende teaduspartnerid.

RAY võrgustiku koordineeritud uuringud kaardistavad ja analüüsivad Euroopa noorteprogrammide mõju osalejatele ning on sisendiks uute programmide planeerimisse ja rahvusvahelise noorsootöö arendamisse. RAY võrgustik panustab noorsootöö valdkonnas rahvusvahelisse koostöösse ja dialoogi poliitikute, noorsootöö praktikute ja uurijate vahel, et paremini mõista ja teadmistepõhiselt kujundada noorsootöö valdkonna arengut Euroopas.

Erasmus+ noortevaldkonna projektide taotlusvoorude ülevaade

2019. ja 2020. aasta Erasmus+: Euroopa Noored programmi tulemuste ja mõju-uuringu rahvusvahelise analüüsi tulemused on avaldatud

Erasmus+: Euroopa Noored programm tulemuste ja mõju-uuringu eesmärk on analüüsida noorteprogrammi erinevaid aspekte, et aidata kaasa programmi paremale rakendamisele ja arendamisele ning järgmise programmi väljatöötamisele. Uuringu viimases küsitluses, mis tehti 2019. aasta oktoobrist 2020. aasta juunini, osales 33 riiki, sh Eesti.

 

Valminud on Erasmus+: Euroopa Noored programmi tulemuste ja mõju-uuringu aruanne Eesti osalejate kohta

Aruandes vaadeldakse 2015.–2020. aastal noortevahetuste, Euroopa vabatahtliku teenistuse ja noorsootöötajate õpirände projektides osalenud inimeste hinnanguid projektidele, esitatakse ülevaade pädevuste ja oskuste arengust ning kirjeldatakse aja jooksul toimunud muudatusi.

 

Avaldatud on poliitikaülevaade noorsootööst ja koroonakriisi mõjudest noortevaldkonnale Euroopas

Euroopa noorteprogrammide analüüsivõrgustik (RAY – Research-based Analysis of European Youth Programmes) on hiljuti avadanud poliitikaülevaate Youth Work and the Corona Pandemic in Europe, kus tutvustatakse üleeuroopalise küsitluse tulemusi koroonakriisi mõjust noortevaldkonnale ja noorsootööle. Ülevaade hõlmab ka kirjanduse ülevaadet noorte ja noorsootöö kohta koroonakriisi ajal.

Küsitluse tegi RAY võrgustik uurimisprojekti Koroonakriisi Mõjust Noorsootööle Euroopas (Research Project on the Impact of the Corona Pandemic on Youth Work in Europe- RAY COR) raames ja sellele vastasid muu hulgas ka Eesti noored ja noorsootöötajad.

Uurimisprojekti esialgsetest tulemustest saab lugeda siit ja põhjalikuma kirjanduse ülevaatega, mis käsitleb noori ja noorsootööd koroonakriisi aja, saab tutvuda siin. Materjalid on ingliskeelsed.

Valminud on Erasmus+ noorteprogrammi tulemuste ja mõju-uuringu (RAY MON) faktilehed

Erasmus+ noorteprogrammi tulemuste ja mõju-uuringu (RAY MON) faktilehed kirjeldavad põhiliselt Erasmus+: Euroopa Noored programmi edulugu ning kuidas see edendab noorte isikliku arengut, ühiskondliku aktiivsust ja võtmepädevusi. Samuti tutvustavad faktilehed Erasmus+: Euroopa Noored programmi eesmärke ja seda, milline mõju on Erasmus+ programmil rahvusvahelise noorsootöö kvaliteedile. Uuring toimus 2017. aasta oktoobrist kuni 2018. aasta aprillini. Täpsemalt saab uuringu kohta lugeda SIIT.

 

Noorte osaluse ja kodanikuaktiivsuse uuringu lõpparuanne on avaldatud

Noorte osaluse ja kodanikuaktiivsuse uuring (Research project on long-term effects of Erasmus+ Youth in Action on participation and active citizenship, RAY LTE study) keskendus Erasmus+ noorteprogrammi pikaajalistele mõjude analüüsimisele noorte osaluse ja kodanikuaktiivsuse teemadel.

Uurimisprojekti eesmärk oli analüüsida, milline on Erasmus+ noorteprogrammi projektide mõju oskuste ja pädevuste arendamisele seoses kodanikuaktiivsusega ja osalusega demokraatlikus ning poliitilises elus.

Noorsootöötajate ja noortejuhtide kompetentsi ja pädevuste arendamise uuringu lõpparuanne on valminud

Noorsootöötajate ja noortejuhtide kompetentsi ja pädevuste arendamise uuringu (Competence development and capacity building of youth workers and youth leaders- RAY CAP) eesmärk oli uurida, kuidas Erasmus+ noorteprogrammi raames toimuvad noorsootöötajate ja noortejuhtide koolitus- ja tugitegevused aitavad kaasa (1) noorsootöötajate pädevuste arengule, (2) noorsootööpraktikale ja (3) organisatsioonide arengule, kes on seotud Erasmus+ noorteprogrammiga.

Erasmus+ noorteprogrammi tulemuste ja mõju-uuringu 2017/ 2018. aasta rahvusvahelise analüüsi tulemused on avaldatud

Erasmus+ noorteprogrammi tulemuste ja mõju-uuringu eesmärk on analüüsida Erasmus+ noorteprogrammi erinevaid aspekte, et aidata kaasa programmi paremale rakendamisele ning arendamisele ja järgmise programmi väljatöötamisele. Uuringuga toetatakse rahvusvaheliselt teadmistepõhist noorsoopoliitika arendamist ja luuakse parem arusaam noorte valdkonna õpirändest.

Uuringu korraldamist koordineerib rahvusvaheline RAY võrgustik (Research-based Analysis and Monitoring of the Youth in Action Programme), mis loodi 2007. aastal Erasmus+ noorteprogrgrammi teadmistepõhiseks analüüsimiseks ja monitoorimiseks. Võrgustikku kuuluvad Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide riiklikud agentuurid (sh Eesti) ja nende teaduspartnerid.

Erasmus+ poolt toetatud õpiränne pakub noorsootöötajatele rohkelt võimalusi erialaste teadmiste ja oskuste täiendamiseks

Artikkel tutvustab uuringut, mis käsitles noorsootöötajate erialaste teadmiste ja pädevuste arengut Erasmus+ noortevaldkonna õpirände projektides.

Uuring keskendus noorsootöötajate õpirändes toimuvale õpiprotsessile ning selle tulemustele ja mõjule. Uuriti noorsootöötajate õpirände ja rahvusvaheliste strateegiliste partnerlusprojektide raames toetatud Erasmus+ koolitusprojekte. Suuremat tähelepanu pöörati sellele, kuidas need tegevused toetavad noorsootöötajate pädevuste arengut, igapäevatööd ning Erasmus+ programmist toetust saanud organisatsioone.

Uuringud, strateegiline tegutsemine ja rahvusvaheline noorsootöö kui noorsootöötaja parimad sõbrad enesearendamisel

Artikkel kirjeldab seda, kuidas rahvusvaheline noorsootöö, teadlikkus noorte poliitika suundumustest ja strateegiline tegutsemine aitavad oluliselt kaasa noorsootöötajate enesearendamisele. Artiklis kajastatakse noorsootöötajate koolitusvajaduse uuringu tulemusi ja programmi Erasmus+: Youth in Action noortevaldkonna õpirändeprojektide mõju-uuringu tulemusi. Artikkel tutvustab, kuidas rahvusvahelise koostöö võimalustest on kasu kohaliku tasandi noorsootöö edendamisel, millised tingimused on olulised ja millele tasub mõelda noorsootöö kvaliteedi parandamisel nii isiku kui organisatsiooni tasandil.

Ajakiri Coyote: On see päris elu? On see kõigest fantaasia?

Artikkel käsitleb uuringut, kus vaadeldi noortevahetuste mõju noorte oskuste arengule. Uuring näitas, et rahvusvahelised noorte õpirände kogemused avardavad noorte maailmapilti ja kultuuridevahelist meeskonnatöö oskust, muudavad noored enesekindlamaks ja vastutustundlikumaks.

Exploring Erasmus+: Youth in Action: The impact of the programme on youth workers’ competences

Programmi Erasmus+: Euroopa Noored mõju noorsootöötajate pädevuste arengule. Uuringus vaadeldi, kuidas tajusid oma pädevuste arengut noorsootöötajad ja noorte juhid, kes arendasid oma pädevusi noorsootöö valdkonnas erinevate Erasmus+ Euroopa Noored programmi meetmete kaudu. Uuringu korraldas rahvusvaheline RAY võrgustik. (Uuringu tutvustus on ingliskeelne.)

RAY transnational analysis 2015/16 FACTS AND FIGURES

RAY võrgustiku rahvusvaheline analüüs Erasmus+: Euroopa Noored programmi meetmete mõju kohta 2015/2016. aastal.

Analüüsi tulemusel valmisid inglisekeelsed infograafikud. Leiti, et osalemine Erasmus+: Euroopa Noored programmis:

  • omab positiivset mõju elukestvale õppele ja noorte võtmepädevuste arengule;
  • panustab noorte isiklikku arengusse ja omab positiivset mõju karjäärivalikutes ja tööturule suundumisel;
  • arendab noorsootöö kvaliteeti ja suurendab rahvusvaheliste koostööprojektide arvu;
  • toetab osalust ja kodanikuaktiivsust.

Effects and outcomes of the ERASMUS+: Youth in Action Programme from the perspective of project participants and project leaders

RAY võrgustiku rahvusvaheline analüüs Erasmus+: Euroopa Noored programmi meetmete kohta. Uuringuga selgitati, milline mõju on Erasmus+: Euroopa Noored programmist toetatud projektidel seotud osapooltele, eelkõige projektis osalenutele (sh vähemate võimalustega noored) ja noortejuhtidele, aga ka laiemalt organisatsioonidele ja piirkondadele, kus projekte ellu viidi.

Uuringust on koostatud ka ingliskeelne kokkuvõte.

Ajakiri Coyote: Õpirände mõju ja selle mõõtmise viisid

Artikkel kirjeldab Erasmus+: Euroopa Noored programmi kaudu võimaldatava õpirände olulisust ja mõju noorte arengule, selgitades ka põhjalikult, kuidas õpiväljundeid projektide ja programmide kaudu mõõta ning kuidas hinnata rahvusvahelise õpirände mõju noorsootöös.