Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Strateegia

SA Archimedese noorteagentuuri tiimi tööd raamistab ühiselt kokkupandud strateegia aastateks 2019–2020.

Meie nägemust kirjeldab SANA visioon: “Iga noor hoolib iseendast ja maailmast”. Me tegutseme selle nimel, et ellu viia SANA missiooni: “Äratame huvi maailma avastamiseks ja muutmiseks, ühendades noored võimalustega”.

Kõikide meie tegevuste sihiks on täita strateegilised eesmärgid.

  1. Maapiirkonnas ja väikelinnades tegutsevad noorsootöötajad lähtuvad kodanikuhariduse toetamisel noorsootöötaja kutse-eetikast.
  2. Noorteprojektides mitteosalenud noored tegutsevad ühiskonnas aktiivsete kodanikena.
  3. Noorsootöötajad ja haridustöötajad tegutsevad üheskoos, võimestamaks noori ühiskondliku heaolu ning arengu nimel aktiivselt tegutsema.

Missiooni, visiooni ja strateegia loomine aitab märgata ja mõista vajadusi, millele oma töös põhitähelepanu suunata. Nii seame SANAle eesmärgi ja loome tiimis kokkuleppe, milliste tegevustega eesmärki saavutada. See on vajalik tiimile, aga aitab selgitada meie tegevusi ka sihtgruppidele ja laiemale üldsusele.

Meil on terve rida mitmekesiseid tegevusvõimalusi pakkuvaid noortevaldkonna programme ning arendus- ja koolitustegevusi, mis loovad noorte seas ja kogu ühiskonnas positiivset muutust. Lähemal vaatlusel panustavad need kõik sellesse, et iga noor hooliks iseendast ja maailmast, mille oleme sõnastanud ka SANA visioonina. Konkreetsemalt tegeleme tiimina iga päev selle nimel, et äratada noortes huvi maailma ja selle avastamise vastu ning ühendada noored selleks loodud võimalustega. See hõlmab muuhulgas meie püüdlusi noorte ja noorsootöötajate kaasamiseks demokraatiat ja inimõigusi väärtustava kultuuri kujundamisse ning nende teadlikkuse süvendamist sellest, kuidas igaühe valikud ja igapäevane käitumine seda mõjutavad. Eelnevaga on lahutamatult seotud parimate tingimuste loomine noorte osaluseks ühiskonnas ja otsuste tegemisel, eri kultuuritaustaga noorte ja noorsootöötajate ühistegevuse ja arengu soodustamine, samuti rahvusvaheliste kogemuste jagamine ning koostöö toetamine noorsootöö ja noortepoliitika arendamisel.

Käesoleva strateegia pani kokku terve Noorteagentuuri meeskond läbi mitmete mõttetalgute ja -harjutuste. Strateegia koosloomine on parim viis tagada meeskonnas ühise eesmärgi tunnetus, omaksvõtt ja vastutus, mis on vajalik visiooni tulemuslikuks elluviimiseks läbi SANA tegevuse. See on vajalik ka maksimaalse sünergia tekkeks erinevate programmide elluviimisel, et saavutada suuremat mõju tegevuste koostoime ja sidusa elluviimise kaudu. Rääkimata asjaolust, et tiim vajab tulemuslikuks tegutsemiseks selget sihti ja visiooni sellest, kuhu organisatsioon liigub. Nii saavad tiimiliikmed suhestuda oma töö ja selle poolt kantavate väärtustega.

Tänane strateegia iseloomustab ja väljendab kõige paremini Noorteagentuuri tiimi suhtumist ning toob esile meie tugevuse ja eripära; jätkab senise tegevuse radadel, kuid on eeskätt tulevikku vaatav; seab ambitsiooni, mille nimel pingutada ja paremaks saada; loob lahendusi ühiskonnas eksisteerivatele vajadustele ja soodustab progressi ning lõpuks võtab terviklikult kokku meie programmide olemuse ja ühisosa.

SANA strateegia on kooskõlas ja ühenduses seda ümbritseva maailmaga ning haakub nii Eesti kui ka Euroopa arenguvajadustest lähtuvate poliitikate ja programmidega. Me oleme osa lahendusest, tehes koostööd mõttekaaslaste ja organisatsioonidega. Strateegilised valikud kajastuvad meie tegevuseesmärkide ja prioriteetide seadmises, võtame need aluseks tegevuste kavandamisel, elluviimisel ja hindamisel, nagu ka organisatsiooni ja tiimi arendamisel, värbamisel jne. Strateegia on SANA juhtimise töövahend. Hea strateegia aitab kohaneda muutuvate oludega ja võimaldab reageerida uutele vajadustele ning trendidele, mis on eriti tähtis noortevaldkonnas, kus tegutseme.