Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Strateegia

Visioon ja eesmärgid

Noorteprogrammide keskuse visiooniks on, et iga noor hoolib iseendast ja maailmast. Selleks äratame huvi maailma avastamiseks ja muutmiseks, ühendades noored võimalustega.

Meid innustavad strateegilised eesmärgid:

  1. Noored oskavad märgata ühiskonna arenguvajadusi ja tegutsevad muutuste eestvedajana ning osalevad teadlikult demokraatlikes protsessides.
  2. Kõigis Eesti maakondades tehakse jätkusuutlikult rahvusvahelist noorsootööd ning noorsootöötajad on professionaalsed ja rahvusvahelise noorsootöö tegijatena pädevad.
  3. Noorsootöö ja noortepoliitika on rohelisem, kaasavam, nutikam ja osalust toetavam.

Visiooni, missiooni ja strateegia loomine aitab meil märgata ja mõista vajadusi, millele oma töös põhitähelepanu suunata. Nii seame endile eesmärgi ja loome tiimis kokkuleppe, milliste tegevustega eesmärki saavutada. See on vajalik tiimile, aga aitab selgitada meie tegevusi ka sihtgruppidele ja laiemale üldsusele.

Meil on terve rida mitmekesiseid tegevusvõimalusi pakkuvaid noortevaldkonna programme ning arendus- ja koolitustegevusi, mis loovad noorte seas ja kogu ühiskonnas positiivset muutust. Lähemal vaatlusel panustavad need kõik sellesse, et iga noor hooliks iseendast ja maailmast, mille oleme sõnastanud ka oma visioonina. Konkreetsemalt tegeleme tiimina iga päev selle nimel, et äratada noortes huvi maailma ja selle avastamise vastu ning ühendada noored selleks loodud võimalustega. See hõlmab muuhulgas meie püüdlusi noorte ja noorsootöötajate kaasamiseks demokraatiat ja inimõigusi väärtustava kultuuri kujundamisse ning nende teadlikkuse süvendamist sellest, kuidas igaühe valikud ja igapäevane käitumine seda mõjutavad. Eelnevaga on lahutamatult seotud parimate tingimuste loomine noorte osaluseks ühiskonnas ja otsuste tegemisel, eri kultuuritaustaga noorte ja noorsootöötajate ühistegevuse ja arengu soodustamine, samuti rahvusvaheliste kogemuste jagamine ning koostöö toetamine noorsootöö ja noortepoliitika arendamisel.

Käesoleva strateegia pani kokku terve Noorteprogrammide keskuse meeskond läbi mitmete mõttetalgute ja -harjutuste. Strateegia koosloomine on parim viis tagada meeskonnas ühise eesmärgi tunnetus, omaksvõtt ja vastutus, mis on vajalik visiooni tulemuslikuks elluviimiseks läbi meie tegevuse. See on vajalik ka maksimaalse sünergia tekkeks erinevate programmide elluviimisel, et saavutada suuremat mõju tegevuste koostoime ja sidusa elluviimise kaudu. Rääkimata asjaolust, et tiim vajab tulemuslikuks tegutsemiseks selget sihti ja visiooni sellest, kuhu organisatsioon liigub. Nii saavad tiimiliikmed suhestuda oma töö ja selle poolt kantavate väärtustega.

Tänane strateegia iseloomustab ja väljendab kõige paremini Noorteprogrammide keskuse tiimi suhtumist ning toob esile meie tugevuse ja eripära; jätkab senise tegevuse radadel, kuid on eeskätt tulevikku vaatav; seab ambitsiooni, mille nimel pingutada ja paremaks saada; loob lahendusi ühiskonnas eksisteerivatele vajadustele ja soodustab progressi ning lõpuks võtab terviklikult kokku Euroopa Liidu noorteprogrammide olemuse ja ühisosa.

Noorteprogrammide keskuse strateegia on kooskõlas ja ühenduses seda ümbritseva maailmaga ning haakub nii Eesti kui ka Euroopa arenguvajadustest lähtuvate poliitikate ja programmidega. Me oleme osa lahendusest, tehes koostööd mõttekaaslaste ja organisatsioonidega. Strateegilised valikud kajastuvad meie tegevuseesmärkide ja prioriteetide seadmises, võtame need aluseks tegevuste kavandamisel, elluviimisel ja hindamisel, nagu ka organisatsiooni ja tiimi arendamisel, värbamisel jne. Strateegia on keskuse juhtimise töövahend. Hea strateegia aitab kohaneda muutuvate oludega ja võimaldab reageerida uutele vajadustele ning trendidele, mis on eriti tähtis noortevaldkonnas, kus tegutseme.