Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Tegevused

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskusel on kolm tegevussuunda:

Sisu Moodul

Noorteprogrammide keskuse missiooniks on ühendada noored võimalustega, et nad hooliksid iseendist ja maailmast. Seda silmas pidades julgustame noori tegutsema ja pakume neile mitmekesiseid võimalusi eneseteostuseks ja -arenguks.

Noorteprogrammide keskus toetab noorte arengut nii:

 • rahastame noorte häid ideid projektitoetuste näol;
 • nõustame ja julgustame projekti tegemisest huvitatud noori;
 • levitame infot noorteprojektide tegevustest ja tulemustest;
 • korraldame noortele arendavaid koolitusi nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil;
 • jagame noortele infot rahvusvahelistest arenguvõimalustest;
 • propageerime noorte seas ja ühiskonnas laiemalt ettevõtlikkust, kultuuridevahelist suhtlust, mitteformaalset õppimist ja kodanikuaktiivsust;
 • toetame noorte arengut läbi noorsootöö kvaliteedi edendamise;
 • toetame noorte arengut läbi noortepoliitika kujundamise.

Noortega tegelevad inimesed peavad oma töös olema võimalikult pädevad. Seepärast toetame nii noorsootöötajate professionaalset arengut kui ka valdkonna arengut laiemalt. Nii on muutused süsteemsed ja pikaajalised.

Toetame noorsootöötajate professionaalset arengut:

 • rahastame noorsootöötajate rahvusvahelist õpirännet;
 • nõustame ja julgustame projekti tegemisest huvitatud noorsootöötajaid ja noortevaldkonna organisatsioone;
 • jagame noorsootöötajatele infot nende rahvusvahelistest arenguvõimalustest;
 • toetame noortevaldkonna koolitajate arengut ja võrgustumist;
 • korraldame noorsootöötajatele arendavaid koolitusi nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil;
 • toetame noorsootöötajate osalemist väliskoolitustel nii rahaliselt kui ka ettevalmistuse osas.

Toetame noorsootöö kvaliteeti laiemalt:

 • rahastame noortevaldkonna strateegilisi koostööprojekte;
 • seirame ja analüüsime noorsootöötajate pädevusi;
 • nõustame noorsootöö asutusi, ühinguid ja organisatsioone ning kohalikke omavalitsusi noorsootöö arendust puudutavates küsimustes;
 • arendame ja levitame noortevaldkonna õppevara (vt ka mitteformaalne.ee ja noorsootöö ajakiri MIHUS);
 • akrediteerime programmis “Euroopa Solidaarsuskorpus” osalemisest huvitatud organisatsioone;
 • toetame noorsootöö tasemehariduse ja täiendkoolituse arengut ning kvaliteeti;
 • tellime, viime läbi ja analüüsime uuringuid noorsootöö mõju kohta;
 • toetame noorsootöö kvaliteeti läbi noortepoliitika kujundamise.

Noorteprogrammide keskusel on oluline roll Eesti ja Euroopa noortepoliitika kujundamisel ja elluviimisel. Toetame valdkonna poliitikat oma teadmiste, ekspertiisi ja pikaajalise kogemusega. Töötame selle nimel, et noortevaldkonna arengud oleksid kaalutletud, süsteemsed ja jätkusuutlikud. 

Noorteagentuur toetab noortepoliitika kujundamist nii:

 • rahastame noorte osalusprojekte (noorte kokkusaamised otsustajatega);
 • toetame struktuurset dialoogi ja levitame selle tulemusi;
 • osaleme noortepoliitika alastes konsultatsioonides;
 • levitame noorsootöö tulemusi ja mõju valdkonna otsustajate seas ning ühiskonnas laiemalt;
 • propageerime noorsootöös õpitu tunnustamist ühiskonnas;
 • propageerime mitteformaalse õppimise väärtust;
 • korraldame koolitusi noortepoliitika kujundajatele;
 • oleme rahvusvahelise noorsootöö eestvedaja Eestis;
 • propageerime ja arendame kaasavat noorsootööd.

Mida me teeme?

 • Teavitame sihtgruppe võimalustest, teadvustame võimalustega kaasnevaid väärtuseid.
 • Nõustame noortevaldkonna sihtgruppe.
 • Koolitame peamiselt 13–30-aastaseid noori, noorsootöötajaid ja haridustöötajaid, sh loome ja pakume õpirändevõimalusi.
 • Rahastame projekte programmide Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus kaudu ning toetame projektitegijaid ja nende õppimist.
 • Algatame ja viime ellu kohalikke ning rahvusvahelisi arendusprojekte, toetame võrgustike teket ja arengut.
 • Hindame ja tunnustame organisatsioonide kvaliteeti (Euroopa Solidaarsuskorpuse kvaliteedimärgis).
 • Uurime tulemusi ja mõju ning levitame teadmisi valdkonnas ja ühiskonnas laiemalt.
 • Osaleme Eesti ja Euroopa Liidu noortepoliitika kujundamises.

Tegevusaruanded

Meie tegevuste ja töö tulemustega saad end põhjalikult kurssi viia noorteprogrammide keskuse (end. SA Archimedese noorteagentuur) tegevusaruandeid lugedes: