Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Tingimused

Vabatahtliku teenistuse projektide prioriteedid on: vähemate võimalustega noorte kaasamine; kultuuridevahelise dialoogi, mitmekesisuse ja inimõiguste edendamine ühiskonnas; noorte kriitilise mõtlemise oskuse ja meedia kirjaoskuse arendamine.

Võttes arvesse kriitilist olukorda Euroopas saavad noorsootöö, mitteformaalne õppimine ja vabatahtlik tegevus oluliselt panustada pagulaste, varjupaigataotleja ja immigrantide abistamisse või tõsta teadlikkust kohalikes kogukondades. Sellest tulenevalt on pagulasi, varjupaigataotlejaid ja immigrante kaasavad või vastava teemafookusega tegelevad projektid samuti väga oodatud.

 

Kes saab osaleda?

 

Mittetulundusühingud, sihtasutused, sotsiaalsed ettevõtted, avalik-õiguslikud asutused kohalikul, regionaalsel ja riiklikul tasandil, sotsiaalse vastutuse valdkonnas tegutsevad kasumit taotlevad asutused. Vt lisa Programmijuhendist

Kõik organisatsioonid peavad olema akrediteeritud. Akrediteering peab olema vastav rollile, mis projektis võetakse( saatev, vastuvõttev, koordineeriv).

Alates 2018. aastast on Erasmus+ programmi raames antud akrediteering võrdsustatud Euroopa Solidaarsuskorpuse kvaliteedimärgiga. See tähendab, et akrediteeritud organisatsioonid saavad projekte esitada ka Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi raames.

Vabatahtliku teenistuse osapooled

 

Vabatahtlikus teenistuses on 3 osapoolt:

  • vabatahtlik,
  • saatev organisatsioon ja
  • vastuvõttev organisatsioon.

Üks organisatsioonidest võtab lisaks koordineeriva rolli. Seda rolli võib täita ka neljas osapool ehk eraldiseisev koordineeriv organisatsioon. Koordineeriv organisatsioon ei saa asuda partnerriigis.

Projekti kestus 3-24 kuud

Teenistuse kestus

 

Individuaalne teenistus: 2-12 kuud, välja arvatud reisimiseks kuluv aeg. Erandina võib vähemate võimalustega noore teenistuse pikkus olla minimaalselt 2 nädalat.

Grupiteenistus: 2 nädalat kuni 2 kuud, välja arvatud reisimiseks kuluv aeg.

Osalejate arv grupiprojektis Ühes projektis 10-40 vabatahtlikku.

Osalejate vanus ja elukohariik

 

17-30 aastat.
Vanuse alampiir – osalejad peavad olema saavutanud tegevuse alguskuupäevaks miinimumvanuse
Vanuse ülempiir – osalejad ei tohi olla taotluse esitamise tähtajal vanemad kindlaks määratud maksimumvanusest. Vabatahtliku registreeritud elukoht enne teenistust peab olema saatva organisatsiooniga samas riigis.

Mitu korda saab vabatahtlikku teenistus teha?

 

Ainult 1 korra elus. Kui noor on varem osalenud lühiajalises teenistuses (maksimaalse pikkusega kuni 2 kuud), on tal võimalik hiljem ka pikaajaline teenistus teha.

Kes esitab taotluse?

 

Üks organisatsioonidest võtab koordineeriva rolli (tal on lisaks saatvale või vastuvõtvale ka koordineeriv akrediteering) ning taotleb projektitoetust oma asukohariigi Erasmus+ büroost. Kui üks partneritest on ELi naabruspiirkonna riigist, esitab taotluse programmiriigist pärit  partner. Erandkorras võib koordineerivaks organisatsiooniks olla ka eraldiseisev organisatsioon, kes taotleb toetust vastuvõtva organisatsiooni eest ning tegeleb paberimajanduse poolega (lepingud, aruandlus).

NB: Pöörame tähelepanu, et kui taotluse esitab regionaalse või riikliku tasandi avalik-õiguslik asutus ning sotsiaalse vastutuse valdkonnas tegutsev kasumit taotlev asutus, siis väheneb osade kulukategooriate raames toetus 50% ulatuses. Reegel ei laiene koolidele ja ülikoolidele.

Tegevuste toimumispaik

 

Programmiriikidest pärit vabatahtlikud saavad teha teenistuse teises programmiriigis või partnerriigis. Partnerriigist pärit vabatahtlikud saavad teenistust teha ainult programmiriigis. Eesti noortel on võimalik teha EVT ka mujal maailma riikides. Selleks tuleb taotlus esitada otse Euroopa Komisjonile ning EVT on sel juhul üks osa paljudest erinevatest projektitegevustest.

Euroopa Solidaarsuskorpuse andmebaas

 

Vabatahtlik, kelle elukohariik on Programmiriik ja kes soovib teha oma teenistust teises Programmiriigis, peab olema registreeritud Euroopa Solidaarsuskorpuse andmebaasis.

Programmiriikide vahel toimuvate projektide puhul peavad organisatsioonid valima vabatahtliku Euroopa Solidaarsuskorpuse andmebaasist.

Ettevalmistav kohtumine (APV)

 

Ette nähtud vaid projektides, mis kaasavad vähemate võimalustega noori ning sellisel juhul peab olema vajadus ettevalmistava kohtumise jaoks selgelt põhjendatud projektitaotluses. Kestab maksimaalselt 2 päeva (välja arvatud reisipäevad), 1 osaleja igast grupist.

Erandina võib projektis osaleda ka rohkem inimesi, juhul kui tegemist on projektis osalevate vähemate võimalustega noortega.

Täiendavad tegevused (complementary activities) Projekti mõju suurendamiseks võib projekt hõlmata ka täiendavaid tegevusi, näiteks töövarjuna tegutsemine, koosolekud, töötoad, konverentsid, seminarid, koolitused, coaching, juhendamine jne. Täiendavad tegevused peaksid keskenduma ühele alljärgnevatest teemadest:

  • sotsiaalne kaasatus ning kõigi noorte võimalus osaleda Euroopa vabatahtlikus teenistuses;
  • noorte, organisatsioonide ja kogukondade teadlikkuse suurendamine Euroopa vabatahtliku teenistuse väärtusest ning selles osalemise võimalusest;
  • Euroopa vabatahtliku teenistuse teaduspõhisus ehk EVT projektide läbi saavutatavate tulemuste sügavam uurimine ja analüüsimine.

Tutvu ka vabatahtliku teenistuse:

Taotlemine