Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Nõustaja tööriistakast

Sellelt lehelt leiab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse nõustaja oma tööks vajalikud toetavad materjalid:

 • õppematerjalid ja videod iseseisvaks täiendõppeks olulistel teemadel
 • abimaterjalid ja meetodid nõustamise efektiivseks läbiviimiseks.

Teemasid ja materjale on päris palju ja nendega tasub tutvuda järk-järgult.

Kõik tööriistad on seotud nõustaja pädevusmudelis olevate teemadega.

Allpool olevas rippmenüüs on teemade kaupa viited, mis juhatavad teid õigesse kohta. Loeme, tutvume ja saame targemaks!

 


Dokumendid ja vormid

Pärast nõustamistöö(de) lõppu saada aadressile mirjam.kodi@harno.ee digiallkirjastatult tööde üleandmise-vastuvõtmise akt või esita e-arve, kuhu märgid kontaktiks Mirjam Kodi nime.

Eeltähtaja tagasiside vormid:

 1. E-kirja põhi
 2. Solidaarsusprojekt
 3. Noortevahetus
 4. Osalusprojekt
 5. Noorsootöötajate õpiränne
 6. Suuremahuline koostööprojekt
 7. KA2 väikeprojekt (eesti keeles, inglise keeles)
 8. Erasmus+ ja Euroopa Solidaarususkorpuse programmide võimaluste esitlused (noortele, organisatsioonidele, võimalustest üldiselt)

Sisu Moodul

Siit saad lugeda nõustamise kõige olulisematest põhimõtetest ja -tõdedest. Uurime, kuidas saab nõustaja end nõustamiseks ette valmistada ning kuidas nõustamiskontakti üles ehitada. Samuti uurime, mis iseloomustab head nõustajat ning millised on erisused kontaktkohtumisel, virtuaalsel kohtumisel ning kirjalikul nõustamisel.

Nõustajana on sinu võimuses toetada ja julgustada projektikirjutajate enesearengut ja kasvamist. Siit saad uurida, mida selleks teha.

Nõustamisolukorras on sinu kõige olulisemateks tööriistadeks kuulamine ja intervjueerimine ehk küsimuste küsimine. Siit leiad nippe, kuidas nõustajana oskuslikult kuulata ja intervjueerida.

Hea nõustaja oskab end ja oma mõtteid selgelt väljendada. Siit leiad nippe eneseväljendamise kasvatamiseks. Samuti uurime, kas, millal ja millisel viisil sobib nõustajal end kehtestada.

Konflikti sageli kardetakse ja välditakse. Nõustajana on hea teada, kuidas esile kerkinud konflikte käsitleda ja veelgi enam – lahendada erimeelsusi enne, kui need üldse konfliktiks paisuvad. Siit saad lugeda, millal võib konflikt olla lausa kasulik ja edasiviiv.

Vaata videot eelmisest punktist enesekehtestamise teema alt.

Avatust ja mitmekesisust väärtustav hoiak on nii Eesti noorsootöö kui Euroopa noorteprogrammide alustalaks. Siit saad lugeda erinevuste tunnustamise ja normikriitilisuse kui kaasamise aluspõhimõtete kohta.

Siit leiad nippe, kuidas nii suuliselt kui kirjalikult nõustatavale tagasisidet anda viisil, mis kasvataks tema eneseusaldust ja julgustaks edasi püüdlema.

Lisaks vaata praktilisi näiteid eeltähtajal antud tagasisidest ja soovitusi, mida teha või mitte teha, et tagasiside oleks võimalikult jõustav ja kasulik projektitaotlejale.

Iga nõustamiskontakt peaks lõppema eneseanalüüsiga: kuidas ma seekord nõustajana toime tulin, mis läks hästi, mis halvasti. Eneseanalüüs aitab nõustajal kasvada ja paremaks saada. Siit leiad kaks mudelit, mida eneseanalüüsiks kasutada.

Vaata videot eelmisest punktist tagasiside andmise teema alt.

 1. Erasmus+ 2023 programmijuhend
 2. Euroopa Solidaarsuskorpuse 2023 programmijuhend
 3. Kaasatuse ja mitmekesisuse strateegia 2021
 4. Erasmus+ kõikidele KA1 projektidele kehtivad kvaliteedi standardid
 5. Solidaarsusprojektide olulisimad põhimõtted ja nõuanded
 1. Kinnitamisel olev Eesti noortevaldkonna arengukava 2035
 2. Kehtiv EL noortepoliitika, sh Euroopa noorte eesmärgid ja EL Noortestrateegia, millega saab tutvuda siin
 3. Kolmanda Euroopa Noorsootöö Konvendi deklaratsioon. Samal teemal MIHUSes ilmunud artikkel.
 4. Erasmus+ ja ESK programmi ja noorsootöö uuringud, millest nõustamisel lähtuda
 5. Rahvusvaheliselt töötava noorsootöötaja kompetentsimudel
 6. Eesti noorsootöötajate koolituse mõjude uuring ja vajadused

Loe lähemalt, kuidas õppeprotsessi üles ehitada ja õpitegevusi kavandada nii, et see vastaks sihtgrupi ealistele iseärasustele, oleks emotsionaalselt piisavalt köitev ja kinnistuks osalejate pikaajalises mälus.

Siit saad lugeda, mida tähendab noorte osalus ja kuidas see väljendub noorteprojektides. Lisaks leiad mõtteainest eakohasuse ja motivatsiooni kohta.

Vähemate võimalustega noored ja noorsootöötajad on võrreldes oma eakaaslaste ja kolleegidega ebasoodsamas olukorras, sest nad kogevad oma elus takistusi, mis raskendavad nende osalemist (mitteformaalses) hariduses ja ühiskondlikus elus laiemalt. Vaata siit, millised on üldised soovitused projektitegijatele, et kaasamine oleks hästi läbimõeldud ja projektis planeeritud. Sellele lehele võid julgelt suunata ka E+ või ESK projektitegijad, keda parasjagu nõustad. Lisaks on lühike teejuhis heaks abiliseks kaasamise paremal läbimõtlemisel projekti planeerimisel.

Kultuuri tuleb vaadata laiema nähtusena kui vaid rahvuskultuur. Kultuur on otseselt seotud sotsialiseerumise, inimeseks olemise ning seega ka identiteediga. Järgnevad leheküljed annavad ülevaate kultuuridevahelise õppe ajakohasest käsitlustest ja kutsuvad kaasa mõtlema, kuidas toetada kultuuridevahelisi pädevusi rahvusvahelistes projektides.

On hea, kui nõustaja oskab lisaks suulisele selgitustööle oma mõtteid ka visualiseerida ning aidata nõustataval oma ideid mõne kujundi, sümboli või joonise abil paremini selgitada ja läbi mõelda. Visualiseerimise õppimiseks on olemas mõned käsiraamatud ja hea oleks, kui kogud omale isiklikku tööriistakasti mõned peamised visuaalid, mida projektinõustamise käigus kõige enam vaja läheb. Inspiratsiooni võid ammutada näiteks siit.

Märkimisväärselt on suurenenud vajadus kasutada digilahendusi õppimise planeerimisel ja projektide korraldamisel ning seda, kui hästi on need lahendused projektis läbi mõeldud, võetakse arvesse ka projektide hindamisel. Vaata siit, millised on põhilised soovitused projektitegijatele ja praktilisi näiteid võimalikest digilahendustest. Sellele lehele võid julgelt suunata ka E+ või ESK projektitegijad, keda parasjagu nõustad.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmil on oluline roll kliimamuutuste ja jätkusuutliku arengu alaste teadmiste, oskuste ja hoiakute loomisel. Vaata lähemalt soovitusi projektitegijatele ja praktilisi näiteid keskkonnasäästlikest valikutest siit. Sellele lehele võid julgelt suunata ka E+ või ESK projektitegijad, keda parasjagu nõustad.

Projektide kavandamisel ja elluviimisel tuleb pöörata tähelepanu nii välistele ohuteguritele kui vaimselt turvalise keskkonna loomisele. Leiad turvalise keskkonna loomiseks vajalikke soovitusi SIIT ja näpunäiteid riskijuhtimiseks SIIT. Soovitame koos partneritega välja töötada turvalisuse ja heaolu tagamise juhendi, mille juhendmaterjal on alla laetav SIIT kolmes keeles (eesti, vene ja inglise).

Enamike taotlejate jaoks valmistab raskusi projekti eesmärkide sõnastamine. Leiad siit valiku meetodeid, mida kasutada taotlejate toetamiseks eesmärkide läbimõtlemisel ning hindajate jaoks mõistetavalt sõnastamiseks.

 1. Q!App – https://www.qualitymobility.app/; https://www.qualitymobility.app/projects/create
 2. SMART mudel eesmärkide sõnastamiseks. SMART mudeli kasutamise korral võib osalejatele anda halvasti sõnastatud eesmärgi ja paluda see teha heaks SMART eesmärgiks.
 3. Miks? Harjutus: „Noortelt küsida seni miks? küsimust nende idee kohta kuni projekti idee vastab programmi eesmärkidega“
 4. Simon Sinek, The Golden Circle
 5. What Are Project Objectives + Examples And How To Write Them 

Koolituse “Projektikirjutajate laager” materjalide Padlet link.