Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Nõustaja tööriistakast

Sellelt lehelt leiab Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse nõustaja oma tööks vajalikud toetavad materjalid:

 • õppematerjalid ja videod iseseisvaks täiendõppeks olulistel teemadel
 • abimaterjalid ja meetodid nõustamise efektiivseks läbiviimiseks.

Leht on alles loomisel, seega hetkel on kättesaadav vaid killuke sellest, mis siia järk-järgult koguneb.

Kõik tööriistad on seotud nõustaja pädevusmudelis olevate teemadega.

Allpool olevas rippmenüüs on teemade kaupa viited, mis juhatavad teid õigesse kohta. Loeme, tutvume ja saame targemaks!

 


Dokumendid ja vormid

Pärast nõustamistöö(de) lõppu saada aadressile karin.oovel@harno.ee digiallkirjastatult tööde üleandmise-vastuvõtmise akt.

Eeltähtaja tagasiside vormid:

 1. E-kirja põhi
 2. Solidaarsusprojekt
 3. Noortevahetus
 4. Osalusprojekt
 5. Noorsootöötajate õpiränne
 6. Suuremahuline koostööprojekt
 7. KA2 väikeprojekt (eesti keeles, inglise keeles)

Sisu Moodul

Siit saad lugeda nõustamise kõige olulisematest põhimõtetest ja -tõdedest. Uurime, kuidas saab nõustaja end nõustamiseks ette valmistada ning kuidas nõustamiskontakti üles ehitada. Samuti uurime, mis iseloomustab head nõustajat ning millised on erisused kontaktkohtumisel, virtuaalsel kohtumisel ning kirjalikul nõustamisel.

Nõustajana on sinu võimuses toetada ja julgustada projektikirjutajate enesearengut ja kasvamist. Siit saad uurida, mida selleks teha.

Nõustamisolukorras on sinu kõige olulisemateks tööriistadeks kuulamine ja intervjueerimine ehk küsimuste küsimine. Siit leiad nippe, kuidas nõustajana oskuslikult kuulata ja intervjueerida.

Hea nõustaja oskab end ja oma mõtteid selgelt väljendada. Siit leiad nippe eneseväljendamise kasvatamiseks. Samuti uurime, kas, millal ja millisel viisil sobib nõustajal end kehtestada.

Konflikti sageli kardetakse ja välditakse. Nõustajana on hea teada, kuidas esile kerkinud konflikte käsitleda ja veelgi enam – lahendada erimeelsusi enne, kui need üldse konfliktiks paisuvad. Siit saad lugeda, millal võib konflikt olla lausa kasulik ja edasiviiv.

Vaata videot eelmisest punktist enesekehtestamise teema alt.

Võrdsete võimaluste tagamise, mittediskrimineerimise ja sallivuse põhimõtted on nii Eesti noorsootöö kui Euroopa noorteprogrammide alustaladeks. Siit saad teada, kuidas vältida normatiivsust – lähtekohta, et eksisteerib mingi kindel norm, mis on kõigi ühte gruppi kuuluvate inimeste puhul sama, püsiv ja üheselt kirjeldatav. Ning et teised, sellele normile mitte vastavad inimesed, on erandid.

Siit leiad nippe, kuidas nii suuliselt kui kirjalikult nõustatavale tagasisidet anda viisil, mis kasvataks tema eneseusaldust ja julgustaks edasi püüdlema.

Lisaks vaata praktilisi näiteid eeltähtajal antud tagasisidest ja soovitusi, mida teha või mitte teha, et tagasiside oleks võimalikult jõustav ja kasulik projektitaotlejale.

Iga nõustamiskontakt peaks lõppema eneseanalüüsiga: kuidas ma seekord nõustajana toime tulin, mis läks hästi, mis halvasti. Eneseanalüüs aitab nõustajal kasvada ja paremaks saada. Siit leiad kaks mudelit, mida eneseanalüüsiks kasutada.

Vaata videot eelmisest punktist tagasiside andmise teema alt.

 1. Sissejuhatava koolituse 26.03 slaidiesitlus ja salvestus
 2. Sissejuhatava koolituse 30.03 slaidiesitlus ja salvestus
 3. Erasmus+ 2021 programmijuhend
 4. Euroopa Solidaarsuskorpuse 2021 programmijuhend
 5. Kaasatuse ja mitmekesisuse strateegia 2021
 6. Erasmus+ kõikidele KA1 projektidele kehtivad kvaliteedi standardid
 7. KA2 suurte ja väikeste koostööprojektide kommenteeritud (ehk agentuuri soovitustega) vormid
 8. Solidaarsusprojektide olulisimad põhimõtted ja nõuanded
 1. Reet Kosti põgus sissevaade noortevaldkonda 26.03 – slaidiesitlus
 2. Kinnitamisel olev Eesti noortevaldkonna arengukava 2035 (eelnõu)
 3. Kehtiv EL noortepoliitika, sh Euroopa noorte eesmärgid ja EL Noortestrateegia, millega saab tutvuda siin
 4. Kolmanda Euroopa Noorsootöö Konvendi deklaratsioon. Samal teemal ilmus ka viimases MIHUSes artikkel
 5. Erasmus+ ja ESK programmi ja noorsootöö viimased uuringud, millest nõustamisel lähtuda
 6. Rahvusvaheliselt töötava noorsootöötaja kompetentsimudel
 7. Eesti noorsootöötajate koolituse mõjude uuring ja vajadused

Sisu loomisel.

Me õpime kõike – lisaks lugemisele ja matemaatikale ka sööma, käima, arutlema, armastama, vihkama, ropendama, ennast kehtestama ja initsiatiivi võtma. Siit saad teada, kuidas õppeprotsessi üles ehitada ja õpitegevusi kavandada nii, et see vastaks sihtgrupi ealistele iseärasustele, oleks emotsionaalselt piisavalt köitev ja kinnistuks osalejate pikaajalises mälus.

Täiskasvanute soov seoses noorte osalusega on tihti ootus, et noored on automaatselt algatajad, eestvedajad ja aktiivsed panustajad. Nimetatud rollid nõuavad aga lisaks julgusele ja enesekindlusele ka oskusi ja teadmisi, mis ei teki iseenesest. Siit saad lugeda, kuidas järk-järgult märgata, suunata ja toetada noore arengut nii, et tegevustes osalejatest saaks ühel päeval eestvedajad.

Vähemate võimalustega noored ja noorsootöötajad on võrreldes oma eakaaslaste ja kolleegidega ebasoodsamas olukorras, sest nad kogevad oma elus takistusi, mis raskendavad nende osalemist (mitteformaalses) hariduses ja ühiskondlikus elus laiemalt. Vaata siit, millised on üldised soovitused projektitegijatele, et kaasamine oleks hästi läbimõeldud ja projektis planeeritud. Sellele lehele võid julgelt suunata ka E+ või ESK projektitegijad, keda parasjagu nõustad.

Kultuuri saab vaadata laiema nähtusena kui vaid rahvuskultuur või kindla piirkonna, keelegrupi või muu taolisega seotud traditsioonid ja käitumisviisid. Kultuur on otseselt seotud sotsialiseerumise, inimeseks olemise ning seega ka indentiteediga. Siit saad teada, kuidas toetada projektides kultuuridevahelisi pädevusi ehk võimet suhestuda ja tegutseda asjakohaselt erinevates kultuurilistes kontekstides.

Sisu loomisel.

Märkimisväärselt on suurenenud vajadus kasutada digilahendusi õppimise planeerimisel ja projektide korraldamisel ning seda, kui hästi on need lahendused projektis läbi mõeldud, võetakse arvesse ka projektide hindamisel. Vaata siit, millised on põhilised soovitused projektitegijatele ja praktilisi näiteid võimalikest digilahendustest. Sellele lehele võid julgelt suunata ka E+ või ESK projektitegijad, keda parasjagu nõustad.

Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmil on oluline roll kliimamuutuste ja jätkusuutliku arengu alaste teadmiste, oskuste ja hoiakute loomisel. Vaata lähemalt soovitusi projektitegijatele ja praktilisi näiteid keskkonnasäästlikest valikutest siit. Sellele lehele võid julgelt suunata ka E+ või ESK projektitegijad, keda parasjagu nõustad.

Kriisi võib defineerida kui erakorralist situatsiooni, mis mõjutab tõsiselt tegevuse edukat elluviimist. Kriis nõuab kohest reageerimist ja peaks nii palju kui võimalik olema ennetatud. Riskianalüüs annab võimaluse saada süsteemne ülevaade ohuteguritest ning selle alusel kavandada otstarbekalt edasist tegevust nende vähendamiseks. Siit leiad soovitusi ja näpunäiteid, mis toetavad turvalise füüsilise ja vaimse keskkonna loomist projektides.