Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorsootöötaja kompetentsimudel

Programmi Erasmus+ perioodil 2021-2027 põhineb noorsootöötajate ja projektikorraldajate Noortepassi enesehindamise osa rahvusvaheliselt töötava noorsootöötaja kompetentsimudelil, mis on pärit Euroopa koolitusstrateegiast.

Kompetentsimudel keskendub kompetentsidele*, mis on vajalikud õpirände projektide ettevalmistamiseks, elluviimiseks ja hindamiseks. *Mõiste „kompetents” (inglise keeles competence) viitab pädevusele, mille all mõtleme teadmiste, oskuste ja väärtushoiakute ehk suhtumiste kogumit.

Seda mudelit ei saa pidada kohustuslike pädevuste loendiks, ent samas sisaldab see mitmeid soovituslikke pädevusi ja käitumismudeleid, mis peegeldavad üldiseid eluterveid hoiakuid. See on alusmudel ega ole seega ammendav, st siia ei ole lisatud teemasid nagu digitaalsed kompetentsid, sotsiaalmeedia kasutamise oskus ja keskkonnaalased kompetentsid. Rahvusvaheliselt töötava noorsootöötaja kompetentsimudel on vahend, toetamaks haridusliku mõõtmega noorsootöötegevusi. Mudel ei ole lõplik, vaid pigem dünaamiline raamistik, mida arendatakse pidevalt edasi.

Noortepassi enesehindamise osa täitmisel valib tunnistuse omanik ise, milliste pädevuste valdkondade kohta soovib ta oma õpiväljundid kirjutada. Kas ta kirjutab ühe või kõige kohta, oleneb konkreetse projekti olemusest ja tema individuaalsest õpikogemusest. Tähtis on sõnastada just neid pädevusi, mis said projekti käigus lihvitud ja arendatud. Lisaks etteantud pädevustele on võimalik oma õpitut kirjeldada ka vabamas formaadis kategooria “Muud pädevused” all. Tunnistusel kajastuvad vaid need pädevuste kategooriad, mille kohta õppija on väljundid kirja pannud.

Mudel koosneb üheksast pädevuse valdkonnast:

Sisu Moodul

.tähendab algatada dialoogi ja tagada indiviidide, rühmade ja kogukondade koostöömehhanismid. See tähendab, et noorsootöötajal on hoiakud, teadmised ja
oskused noorte toetamiseks õpivajaduste tuvastamisel ja täitmisel ning vastavate meetodite ja metodoloogiate valimiseks, kohandamiseks või loomiseks. Ideaalis
usaldavad noorsootöötaja ja noor teineteist. Noorsootöötaja toetab aktiivselt ja edendab noore õppimisprotsessi, isiklikku vastutust ning motivatsiooni.
Noorsootöötaja julgustab noort oma isiklikku olukorda parandama.

hõlmab põhjalikku arusaamist erinevatest gruppidest ja keskkondadest, milles noorsootöötaja töötab. See on hädavajalik eeltingimus programmide
väljatöötamiseks ja kavandamiseks – ükskõik, kas selgelt hariduslikul või mõnel muul eesmärgil. Noorsootöötaja rakendab programmides mitteformaalse õppimise
väärtusi ja põhimõtteid ning arvestab noorte vajadusi ja tegelikku olukorda, mis on rahvusvahelises kontekstis tunduvalt keerukamad. See kompetents hõlmab
kaudselt ka seda, kuidas programmide kavandamine võib sisaldada poliitiliste, sotsiaalsete ja kultuuriliste probleemidega tegelemist noorsootöös.

tähendab noorteprojektide ja noorteorganisatsioonide väärtuste ja töökultuuri mõistmist. Noorsootöötaja mõistab tegureid, mis mõjutavad selliseid projekte ja
organisatsioone, ning saab aru, et rahvusvahelise koostöö kontekstis on need veelgi mitmekesisemad. Noorsootöötaja määratleb juhtimisstiilid ja hindab oma mõju
sihtrühmadele tegevuse käigus. Ta teab, mis motiveerib noori projektides osalema, kuidas seda motivatsiooni toetada ning vastavalt riske juhtida. See kompetents
hõlmab samuti teadmisi riikliku seadusandlusese ja finantsvahendite juhtimise kohta

tähendab seda, et noorsootöötaja aitab kaasa meeskonnatööle ja säilitab head töösuhted kõigi projektis osalejatega. Noorsootöötaja motiveerib ja toetab kolleege
antud eesmärkide saavutamisel. See kompetents hõlmab ka süstemaatilist koostööd ja vastutust rahvusvahelises kontekstis.

.tähendab positiivsete suhete loomist üksikisikute ja rühmadega. Noorsootöötaja suudab oskuslikult suhelda nii noorte kui ka rahvusvaheliste partneritega ning
aitab tagada programmide ja projektide raames sujuva suhtlemise. Suhtlemine on noorsootöös üks olulisemaid tegureid. See kompetents ulatub lihtsatest
suhtlusmudelitest ja -vahenditest kaugemale. Noorsootöötaja tegeleb konstruktiivselt emotsioonide, inspiratsiooni, intuitsiooni, empaatia ja isiksustega.

on võime toetada edukat suhtlust ja koostööd erineva kultuurilise päritolu ja kontekstiga inimeste vahel. Noorsootöötaja peab [rahvusvahelise] koolituse ja
noorsootöö käigus tegelema kultuuridevahelise pädevusega seotud hoiakute ja käitumismudelitega. Ta käsitleb kultuuri identiteedi perspektiivist ja mõistab
mitmekesisust, inimõigusi, eneseteadlikkust ja aktsepteeritavust enda piiridega võrreldes ning kuidas geopoliitilised konfliktid mõjutavad nende tegurite mõistmist.
Noorsootöötaja arvestab oma töös neid kultuuridevahelisi mõõtmeid.

.hõlmab teiste osapooltega partnerlussuhete arendamist ja juhtimist. Noorsootöö ei ole ülejäänud maailmast isoleeritud. Noorsootöötajad edendavad teiste
osalistega võrgustike loomist ja propageerivad noorsootöö väärtust. Nad on teadlikud (poliitilistest) väärtustest ja veendumustest noorsootöös ja toetavad noori
iseseisva poliitilise mõtlemise arendamisel.

noorsootöötajad teevad jõupingutusi noorte aitamiseks ja võimestamiseks, keskkonna ja ühiskonna paremaks muutmiseks, toetades kollektiivsete tegevuste
arendamist, mis soodustavad muutusi ja üleminekuid. Noorsootöötajad toetavad tegevusi, mis muudavad poliitikat ja tavasid.

Loe kompetentsimudeli kohta lähemalt siit (eestikeelsest failist on hetkel puudu viimatilisatud kodanikuaktiivsuse pädevus. Uuendame faili esimesel võimalusel, senikaua saate ingliskeelset mudelit kõikide pädevustega lugeda siit)

Teatud võtmekompetentside arendamine on muutunud noorsootöötajate rahvusvahelises töös aina olulisemaks, mistõttu on see arengusuund kerkinud ka Euroopa institutsioonide päevakorda. Mitteformaalse õppe, koolituse ja hariduse pakkujad ning Erasmus+ noorteprogramm Euroopa Noored pööravad samuti nendele kompetentsidele rohkem tähelepanu.

Oleme veendunud, et noorsootöötaja kompetentside täpsem määratlemine ja kirjeldamine aitab parandada noorsootöötajate mainet ja tunnustamist ühiskonnas. Ühtlasi oleme koostanud strateegiad, vahendid ja õppematerjalid, mis aitavad oskusi tõhusamalt arendada.