Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Head näited

Sireen

Teostaja: Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium

Noortevahetuse Sireen eesmärgiks oli tõsta noorte teadlikkust meresaastest, teha koostööd teiste riikide noortega ning aidata ühistegevuse abil kaasa merereostuse vähendamisele. Projektiga sooviti juhtida tähelepanu Läänemere keskkonnaprobleemidele. Tegevuste käigus saadi teada merereostust põhjustavatest teguritest ning õpiti, kuidas käituda igapäevaelus loodussõbralikumalt. Noortevahetuse järeltegevustena korraldati koolis Plastivaba Päev ja kontsert-kohtumine NOEP-iga, kes vestles noortega loodushoiu teemadel. Noortevahetusest võttis osa 25 noort vanuses 16–19 Gruusiast, Horvaatiast ja Eestist.

“Kooli õppeaine “Rahvusvaheline projektiõpe” meeldis meile, sest on täiesti teistsugune kui muud valikained. See võimaldas meil kohtuda oma kooli teiste noortega, kes tahavad teada, kuidas muuta ideed reaalsuseks. Kusjuures juhtuski, et oli noori, kes olid oodanud teoreetilist õppeainet, kuid said suure üllatusena juba mõni nädal pärast tutvumise tundi hakata panustama rühma koostöösse, uurides keskkonnahoiualast kirjandust või suheldes näiteks võimalike sponsorite või koostööpartneritega. Soovitaksime projektiõpet koolidele, kus on tunne, et õpetajad ja õpilased tõesti tahaksid noortevahetust läbi viia. See kindlasti pole valikaine, kust lihtsalt hinne saada. Kui grupis tekib sünergia ja projektitaotlus päriselt valmis saab, järgneb õige töö alles siis, kui tuleb aeg noortevahetus ellu viia.”

Pille-Riin Karuse, Pärnu Sütevaka Gümnaasiumi õpilane

Great Minds Think Critically

Teostaja: Narva Keeltelütseum

Noortevahetus “Great Minds Think Critically” käsitles kriitilise mõtlemise temaatikat. Kriiline mõtlemine valiti projekti teemaks, sest see on tänapäeva maailmas oluline oskus. Teismeliste kriitiline mõtlemine vajab arendamist, sest sageli ei suudeta keerulist informatsiooni analüüsida ja selle sügavamast mõttest aru saada. Levinud on ka liialt kergekäeliselt erinevate autoriteetsete isikute uskuma jäämine informatsiooni õigsust kontrollimata. Noortevahetuse käigus kasutati mitteformaalseid meetodeid noorte oskuste arendamiseks. Projekt toimus Gruusias koostöös Eesti, Läti ja Gruusia partneritega 15–18 aastaste noorte osavõtul.

“Noortevahetus “Great Minds Think Critically” polnud esimeseks projektiks, mis oli kirjutatud meie õpilaste poolt. Enne seda oli koolitusprojekt “Say YES to non-formal in schools!” (2014) ja noortevahetus “Inner motivation, wake up!” (2015). Toimus ka terve rida noortekohtumisi. Tavaliselt tuleb projektiidee noortelt. Seejärel arutleme koos idee üle ning koostame projektitaotluse. Vajadusel pöörduvad õpilased nõustamiseks mitteformaalse õppe keskuse VitaTiim töötajate poole. Meie koolis on palju aktiivseid noori, kes kirjutavad ja teostavad oma projekte ka väljaspool kooli. Soovitame ka teistel koolidel noortevahetusi korraldada ja/või koolis projektiõpet pakkuda, kuna see on hea võimalus õpilaste üldpädevuste arengu toetamiseks.”

Nadežda Tšerkašina, Narva Keeltelütseumi direktor

Külas hea, kodus parem? Noorte diskussiooni töötoad

Teostaja: Tartu Annelinna Gümnaasium

Noortevahetuse  “Külas hea, kodus parem? Noorte diskussiooni töötoad.” projektiidee sündis tähelepanekutest ühiskonna vajaduste osas, noorte endi huvidest ja sellest, millest noored ise puudust tunnevad. Teema pakkus noortele huvi, sest varsti lõpetavad nad gümnaasiumi ning lähevad tööturule. Noored peavad enda jaoks selgeks mõtlema, millises riigis nad oma elu jätkavad. Noortevahetuse vältel täiendati teadmisi oma riigi kohta Euroopa Liidus, analüüsiti statistilisi andmeid Leedu ja Eesti majanduse ning  välja- ja sisserände kohta, arendati kriitilise mõtlemise, inglise keeles suhtlemise  ja mitmekultuurilises grupis töötamise oskuseid. Projektist võttis osa 24 noort vanuses 15–18 Eestist ja Leedust.

“Projekti initsiatiiv tuli kooli õpetajate poolt. Õpilastele tundus idee huvitav ning nad osalesid projekti kirjutamises ja organiseerimises. Projekti partnerid leidsime TAG-i õpetajate ja õpilaste visiidi ajal Leedusse, kus toimus projekti idee ja teema läbirääkimine. Noortepoolne projektijuht võttis enda peale iganädalaste kohtumiste korraldamise, millest võtsid osa projektist huvitatud noored. Projekt rikastas kooli uute sõprussuhetega teisest riigist pärit kolleegide ja õpilastega. Projektist osa võtnud noored kasutasid palju inglise keelt ning pidid oskama oma mõtteid kiiresti väljendada, millest jääb puudu tavaliste tundide ajal. Peale projekti lõppu kirjutasid õpilased antud projektist uurimistöö.  Meie soovitame Erasmus+ noortevahetuse projektidest osa võtta, sest see rikastab nii õpilasi kui ka õpetajaid, tegevused on huvitavad ja toimub mitteformaalne õpe, mis on väga väärtuslik. Samas peab mainima, et projekti taotluse kirjutamine võtab väga palju aega.”

Jelena Bitova, direktori asetäitja õppe-kasvatustöö alal

Kalokagathia – the harmony of body, will and mind

Teostaja: Ülenurme Gümnaasium

Noortevahetus „Kalokagathia – the harmony of body, will and mind“ toimus Ülenurmes 19.–26. augustil 2017. Projektis osales kokku 49 noort ja 11 liidrit Eestist, Suurbritanniast, Tšehhist, Austriast, Itaaliast, Kreekast ja Slovakkiast. Osalejad vanuses 16–18 eluaastat kujundasid tegevuskava peamiselt ise.

Projekti eesmärgiks oli arendada noorte sotsiaalseid oskusi nagu meeskonnatöö, eneseväljendus, teistega arvestamine, teiste kuulamine, ning julgustada noori olema sellised, nagu nad on, samas toetada nende vaimu ja keha, toetamaks nende terviklikku arengut. Seda kõike saadi, osaledes diskussioonigruppides, loengutes, spordivõistlustel, töötubades, meelelahutusprogrammides ning kultuuriõhtutel.

Kuna valitud partnerid kuuluvad kõik Coubertini koolide võrgustikku ning neil on eelnevalt projektide alaseid kogemusi, siis olid suhtluseks kontaktisikud juba olemas, kes aitasid noortel omavahelisi Skype’i koosolekuid kokku leppida, suunasid tähelepanu ja andsid nõu, kus vaja. Nii avanes noortel võimalus kultuuridevaheliseks õppimiseks, nad said arendada oma julgust inglise keeles suhtlemisel ja ennast loovalt väljendada.

“Õpilaste endi arvates oli projekti  kõige parem moment see, kui nähti oma pakutud ideede realiseerumist. Nii sai kool juurde enesekindlaid, pealehakkavaid ja julgeid õpilasi, kes juba projekti lõppedes küsisid, millal veel midagi sarnast korraldada saab. Soovitame kindlasti teistel koolidel ka noortevahetusi korraldada, sest sellisel mitteformaalsel õppel on mõju suurem, kui võiks esmapilgul arvata.”

Merlin Ponna, Ülenurme Gümnaasiumi projekti- ja arendusjuht