Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorte osalus

Noorte osalus demokraatias ja kodanikuühiskonnas on Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi üks tähtsamatest prioriteetidest. See tähendab, et erinevad mitteformaalsel õppel põhinevad projektid peaksid aitama noortel ühiskonnas rohkem kaasa rääkida ja muutma neid tegusamaks nii kohalikul kui Euroopa tasandil. 2024. aastal on noorte osalus demokraatias ja kodanikuühiskonnas agentuuri suurim fookusteema, seda muuhulgas peatselt toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste valguses.

“Soovime, et igal noorel oleksid vajalikud teadmised selleks, et mõtestada ühiskonda enda ümber, tahtmine kaasa rääkida seal, kus tundub, et peaks ja oskus kasutada erinevaid viise, et mõjutada ühiskonda soovitud suunas. Kodanikupädevus ei piirdu sellega, et olen tubli ja käin valimas, vaid noorte osalust tuleks vaadelda kõigis erinevates vormides, alates poes teadlike valikute tegemisest kuni digiosaluse ja streikimiseni välja. Tahame, et noortele oleks loodud vajalik keskkond ja võimalused, et oma aktiivse osaluse õigust nii koolis, noortekeskuses kui vabal ajal päriselt realiseerida.”

Uuringud on näidanud, et rahvusvaheliste projektide kaudu kujuneb noortel parem arusaam Euroopa Liidust ja selle ühistest väärtustest, samuti tugevneb kogukonda ja Euroopa kultuuriruumi kuulumise tunne. Programmiga arendatakse sotsiaalset- ja kodanikupädevust ning kriitilise mõtlemise oskust, mis annab noortele paremad võimalused demokraatias ja ühiskonnaelus osalemiseks.

E+ ja ESK programmi projektid aitavad vältida seda, et noored kaugenevad demokraatiast ja pettuvad poliitikas: pöörates tähelepanu nii noortega töötavate spetsialistide pädevuste arendamisele kui ka toetades noorte omaalgatust, aitame kujuneda teadlikel ja julgetel kodanikel, kes suudavad toime tulla kõigi tänapäevaste väljakutsetega.

Noorte osaluse mõtestatud toetamiseks on välja töötatud noorte osaluse strateegia. Strateegias ja sellel põhinevas tööriistakastis jagatakse oskusteavet, soovitusi, töövahendeid ja praktilisi suuniseid, et tagada noortele nende õigus osaleda ja kaasa rääkida kõigis neid puudutavates otsustes.

Mis on noorte osalus?

Noorte õigus väljendada vabalt oma seisukohti, mõjutada ühiskondlikke otsuseid ja olla aktiivsed demokraatliku ühiskonna liikmed. Noorte osaluse eelduseks on vajalike pädevuste, vahendite, soodsa keskkonna ja piisava toe olemasolu.

Noorte osaluse kaks külge

Noorte osalus ja hääl otsustusprotsessides Noorte kodanikuaktivism ja
algatused
Noorte seisukohtadega arvestatakse otsuste tegemisel kõikidel valitsustasanditel ja eri tüüpi avalikes organisatsioonides. Noored tegutsevad kas üksi või koos selle nimel, et midagi enda ümber muuta: see võib olla nii poliitiline aktsioon kui sotsiaalne algatus kogukonna hüvanguks.

Näiteks noorte osalusprojekti raames saab ellu viia tegevusi, mis arendavad noorte kodanikuaktiivsust ja ühiskonnas kaasa rääkimise võimalusi. Noored (vanuses 13-30) löövad ise projektide elluviimisel aktiivselt kaasa ja on tegevuste peamiseks sihtgrupiks. Seevastu suuremahuliste koostööprojektide kaudu saab suurendada noortevaldkonna ja noortega töötavate spetsialistide võimekust ning arendada vajalikke struktuure, et noori paremini kaasata ja noorte osalust demokraatlikus ühiskonnas toetada.

Kuidas toetada noorte osalust projektis?

Mida suurem on noorte roll ja vastutus projekti elluviimisel, seda rohkem vastab projekt noorte endi huvidele ning seda mõjusam on noorte osalus. Kontrolli, kui hästi on noorte osalus Sinu projektis läbi mõeldud:

  • Kas projekti teema valimisel lähtusite noorte huvidest ja arvamusest?
  • Kas projekti tegevused/meetodid on noortega läbi arutatud ja vastavad nende soovidele / ettepanekutele?
  • Kas kõik osalejad on võrdselt kaasatud projekti ettevalmistusse? Kas noored mõistavad oma rolli ja panust?
  • Kas ja kuivõrd saavad noored ise tegevuste elluviimisel vastutavat rolli võtta?
  • Kuidas mõtestavad noored oma õpikogemust projekti vältel? Kuidas nad saavad seda õpikogemust pärast projekti lõppu praktikasse panna?

On positiivne, et Eesti noortevaldkonna arengukavas 2021-2035 on seatud sihiks toetada noorte aktiivset kodanikuosalust. Noored osalevad ühiskonnas aga väga erinevatel viisidel ja nende toetamine aktiivseks kodanikuks kujunemisel on seetõttu päris keeruline. Selleks, et me suudaksime noori teadlikumalt ja osavamalt toetada, oleme alljärgnevalt kokku kogunud mõned asjakohased uuringud, huvitavad meetodid ja inspireerivad projektinäited.

Sisu Moodul

Noorte hääl demokraatia kriisis: kodanikuhariduse väljakutsed

Uuringu peamised järeldused: Eesti õpilased on vaatamata kõrgele ühiskonnaalaste teadmiste tasemele kodanikuosalusega seotud algatustes passiivsed, sh nii koolisisestes algatustes, tulevases valimisosaluses kui alternatiivsetes osalusvormides (nt  protestiaktsioonid jms). Näeme nii selle uuringu kui ka eelmiste uuringute tulemustest, et kuigi õpilaste ühiskonnaalased teadmised on pigem head, siis nende oskus ja võimekus teadliku ja aktiivse ühiskonnaliikmena tegutseda ning panustada ei ole piisav, et demokraatlikus ühiskonnas toime tulla.

T-KIT käsiraamat 7 Euroopa kodanikuks olemine noorsootöös

Mida huvitavat sealt leiab?: Käsiraamatus on praktikapõhine peatükk, mis on pühendatud õpitegevustele, mis on seotud Euroopa kodanikuks olemisega. Teemade poolest keskenduvad kõik meetodid Euroopa kodanikuks olemisega seotud pädevustele (kodanikuks olemise sisu mõistmine, noorte osalus, Euroopa konstrueerimise protsess, rahvusliku ja Euroopa kodakondsuse dilemma jne), aga nendega toetatakse ka üldpädevusi nagu suhtlemine, meeskonnatöö, konfliktilahendus ja läbirääkimisoskused.

Kodanikuaktiivsuse ja osaluse teemaga seotud E+ või ESK projekte, mida on Eestis varem ellu viidud, saab sirvida kaardirakendusest.

Varasemate osalusprojektide näiteid.

Demokraatliku kodaniku kujunemist toetavate hariduslike praktikate, materjalide ja algatuste kaardistus Eestis (kogutakse Tallinna Ülikooli “Democrat” projekti raames).