Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Võtmepädevused

Noortepassis kirjeldatakse õppimist elukestva õppe võtmepädevuste abil. „Pädevuse” all mõtleme teadmiste, oskuste ja suhtumiste kogumit. Mõiste „võtmepädevus” (ingl key competence) viitab millelegi, mis on igas eluvaldkonnas vajalik ning toetab inimese eneseteostust, sotsiaalset ühtekuuluvust, kodanikuaktiivsust ja tööalast konkurentsivõimet.

Noortepassi tunnistus, mis projekti lõpus kätte antakse, on pelgalt dokument, kuid sellegi poolest on see oluline dokument, mis kirjeldab projekti jooksul toimunud õppimist. See kirjeldab kindla perioodi jooksul saavutatud õpitulemusi. Ühe projekti jooksul ei ole kellelgi võimalik teha mõne võtmepädevuse ette linnukest ja öelda: “Nii, see on nüüd tehtud!”. Seda seetõttu, et võtmepädevused kuuluvad elukestva õppe juurde. See näitab, et Noortepassil on oma koht Euroopa hariduse ja tööhõive laiemas raamistikus. Noortepass on sageli esimene samm, millele järgneb veel palju teisi. (Allikas: Noortepassi avastades, lk 40).

Elukestva õppe võtmepädevuste raamistik koosneb kaheksast võtmepädevusest. 

Sisu Moodul

 • Võime kasutada eri keeli suhtlemiseks ning mõtete, tunnete ja faktide mõistmiseks ja neist arusaamiseks suuliselt või kirjalikult
 • Kultuuriliste erinevuste ja mitmekesisuse mõistmine ja aktsepteerimine
 • Uudishimu keelte ja kultuuridevahelise suhtluse vastu
 • Suutlikkus õppida võõrkeelt eri viisidel
 • Oskus korraldada oma õppimist
 • Oskus omandada õppimisvõimet
 • Oskus vastutada oma õppimise eest ja sellega seotud takistustest üle saada
 • Oskus analüüsida ja hinnata oma õpitulemusi
 • Oskus suhelda kohasel viisil sõprade, pere ja kolleegidega
 • Oskus käia läbi eri taustaga inimestega
 • Oskus lahendada konflikte konstruktiivsel viisil
 • Oskus tegutseda vastutustundliku kodanikuna ja täiel määral osaleda ühiskondlikus ja sotsiaalses elus, toetudes sotsiaalsetele, majanduslikele, seaduslikele ja poliitilistele kontseptsioonidele ning üleilmsetele arengutele ja jätkusuutlikkusele.
 • Ülevaade osalejate kodanikuaktiivsusest, kaasatusest ja solidaarsuskogemusest eri projektide vältel
 • Rahvusvaheline kodanikuõppe väärtus
 • Ülevaate omamine sellest, mis toimub teie külas, linnas, riigis, Euroopas ja maailmas
 • Teadmised demokraatia, kodanikuühiskonna ja inimõiguste kontseptsioonide ning ideede kohta
 • Koostöövõimet ja suutlikkust planeerida projekte, millel on kultuuriline, sotsiaalne või finantsväärtus
 • Algatusvõime ja võime tegutseda oma ideede elluviimise nimel
 • Loovus ja uuenduslikkus
 • Julgus riskida
 • Projektijuhtimisoskused
 • Kõik, mis on seotud meedia, muusika, näitekunsti, kirjanduse, kujutava kunstiga jne, ning nende kaudu väljendatud loominguga
 • Digitehnoloogiate vastutustundlikku kasutamist, üksteisega suhtlemist ja koostööd, meediapädevust, digisisu loomist, turvalisuse tagamist, intellektuaalomandiga seotud küsimusi, probleemide lahendamist ja kriitilist mõtlemist
 • Oskus kasutada teavet mitmesuguste digitehnoloogiate kaudu, kahelda olemasolevas teabes ning uudishimulik ja eelarvamusteta suhtumine
 • Põhilised arvuti ja interneti kasutamise oskused
 • Oskus kasutada loogilist mõtlemist igapäevaelu probleemide lahendamisel
 • Oskus teha faktidel põhinevaid järeldusi
 • Oskus edendada laiemalt teadust, tehnoloogiat ja inseneeriat.
 • Võime väljendada mõtteid, tundeid ja fakte, suuliselt ja kirjalikult
 • Võime suhelda sobival viisil

Kõik võtmepädevused on võrdselt olulised. Neist mitmes on kattuvaid ja üksteisega seotud aspekte ning teemasid, mis läbivad kogu võtmepädevuste raamistikku: nt kriitiline mõtlemine, loovuse rakendamine, algatusvõime, probleemide lahendamine, riskide hindamine jms on olulised kõigi kaheksa võtmepädevuse puhul.

2019. aastal muudeti võtmepädevusi – loe rohkem selle tausta kohta eesti, vene või inglise keeles.

LISALUGEMINE: