Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Võtmepädevused

Noorteprojektide Noortepassis kirjeldatakse õppimist elukestva õppe võtmepädevuste abil. „Pädevuse” all mõtleme teadmiste, oskuste ja suhtumiste kogumit. Mõiste „võtmepädevus” (ingl key competence) viitab millelegi, mis on igas eluvaldkonnas vajalik ning toetab inimese eneseteostust, sotsiaalset ühtekuuluvust, kodanikuaktiivsust ja tööalast konkurentsivõimet.

Noortepassi tunnistus, mis projekti lõpus kätte antakse, on vaid dokument, kuid sellegipoolest oluline dokument, mis kirjeldab projekti jooksul toimunud õppimist. See kirjeldab kindla aja jooksul saavutatud õpitulemusi. Ühe projekti jooksul ei ole kellelgi võimalik teha mõne võtmepädevuse ette linnukest ja öelda: „Nii, see on nüüd tehtud!”. Seda seetõttu, et võtmepädevused kuuluvad elukestva õppe juurde. See näitab, et Noortepassil on oma koht Euroopa hariduse ja tööhõive laiemas raamistikus. Noortepass on sageli esimene samm, millele järgneb veel palju teisi. (Allikas: Noortepassi avastades, lk 40.)

Elukestva õppe võtmepädevuste raamistik koosneb kaheksast võtmepädevusest. 

Sisu Moodul

 • Võime kasutada eri keeli suhtlemiseks ning mõtete, tunnete ja faktide mõistmiseks ja neist arusaamiseks suuliselt või kirjalikult
 • Kultuuriliste erinevuste ja mitmekesisuse mõistmine ja aktsepteerimine
 • Uudishimu keelte ja kultuuridevahelise suhtluse vastu
 • Suutlikkus õppida võõrkeelt eri viisidel
 • Oskus korraldada oma õppimist
 • Oskus omandada õppimisvõimet
 • Oskus vastutada õppimise eest ja saada üle sellega seotud takistustest
 • Oskus analüüsida ja hinnata oma õpitulemusi
 • Oskus suhelda sobival viisil sõprade, pere ja kolleegidega
 • Oskus käia läbi eri taustaga inimestega
 • Oskus lahendada konflikte konstruktiivsel viisil
 • Oskus tegutseda vastutustundliku kodanikuna ning osaleda täiel määral ühiskondlikus ja sotsiaalses elus, toetudes sotsiaalsetele, majanduslikele, seaduslikele ja poliitilistele kontseptsioonidele ning üleilmsetele arengusuundadele ja jätkusuutlikkusele
 • Ülevaade osalejate kodanikuaktiivsusest, kaasatusest ja solidaarsuskogemusest eri projektide vältel
 • Rahvusvaheline kodanikuõppe väärtus
 • Ülevaate omamine sellest, mis toimub teie külas, linnas, riigis, Euroopas ja maailmas
 • Teadmised demokraatia, kodanikuühiskonna ja inimõiguste kontseptsioonide ning ideede kohta
 • Koostöövõime ja suutlikkus planeerida projekte, millel on kultuuriline, sotsiaalne või finantsväärtus
 • Algatusvõime ja võime tegutseda oma ideede elluviimise nimel
 • Loovus ja uuenduslikkus
 • Julgus riskida
 • Projektijuhtimisoskused
 • Kõik, mis on seotud meedia, muusika, näitekunsti, kirjanduse, kujutava kunstiga jne ning nende kaudu väljendatud loominguga
 • Digitehnoloogia vastutustundlik kasutamine, üksteisega suhtlemine ja koostöö, meediapädevus, digisisu loomine, turvalisuse tagamine, intellektuaalomandiga seotud küsimused, probleemide lahendamine ja kriitiline mõtlemine
 • Oskus kasutada teavet mitmesuguste digitehnoloogiate kaudu, kahelda olemasolevas teabes ning uudishimulik ja eelarvamusteta suhtumine
 • Arvuti ja interneti kasutamise põhioskused
 • Oskus kasutada loogilist mõtlemist igapäevaelu probleemide lahendamisel
 • Oskus teha faktidel põhinevaid järeldusi
 • Oskus edendada laiemalt teadust, tehnoloogiat ja inseneriteadust
 • Võime väljendada mõtteid, tundeid ja fakte suuliselt ja kirjalikult
 • Võime suhelda sobival viisil

Kõik võtmepädevused on võrdselt olulised. Neist mitmes on kattuvaid ja üksteisega seotud aspekte ning teemasid, mis läbivad kogu võtmepädevuste raamistikku (nt kriitiline mõtlemine, loovuse rakendamine, algatusvõime, probleemide lahendamine, riskide hindamine jms) ja mis on olulised kõigi kaheksa võtmepädevuse puhul.

2019. aastal muudeti võtmepädevusi – loe lähemalt selle tausta kohta eesti, vene või inglise keeles.

LISALUGEMINE: