Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Nähtavus

Projekti nähtavuse suurendamine tähendab oma projekti eesmärkidele, tegevustele ja tulemustele tähelepanu tõmbamist. Nähtavus tõstab inimeste teadlikkust projektist, teie organisatsioonist ja ka projekti toetajatest ning aitab seeläbi levitada projekti ja Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide sõnumeid, leida projektile juurde nii osalejaid kui ka rahastajaid ning suurendada organisatsiooni ja projektitegijate usaldusväärsust.

Nähtavuse tüübid

Nähtavuse võib jagada tinglikult kaheks, kuigi tegevused, millega neid saavutatakse, sageli ühtivad:

 • Projekti tegevuste nähtavus;
 • Programmide nähtavus.

Nähtavuse planeerimine

Projekti nähtavuse planeerimisel alustage sisust ja alles siis mõelge, kuidas seda sisu sobivasse vormi valada.

Mõelge läbi:

 • mis on teie projekti peamine sõnum?
 • kes on need inimesed, kelleni teie sõnum peaks jõudma, ehk projekti sihtgrupid?
 • kuidas te nende inimesteni jõuate? Kas nad elavad teie kodukohas või kusagil mujal? Mis teie projekti juures võiks laiemale avalikkusele huvi pakkuda?

Kavandage oma projekti identiteet ehk nägu.

 • Pange projektile lihtne, meeldejääv ja projekti sisuga seotud nimi. See peaks köitma sihtgrupi tähelepanu ning juba iseenesest selgitama, mis projektiga on tegemist. Kui soovite projekti sisu täpsustada, lisage ka hüüdlause, mis projekti sisu paremini lahti selgitab.
 • Lisage oma organisatsiooni või grupi nimi projektile nii, et see moodustaks terviku. Kasutage neid süstemaatiliselt koos.
 • Kui teie organisatsioonil on logo, kasutage seda projektile visuaalse identiteedi loomisel. Kui soovite, võite luua projektile ka oma logo ja nt seostada seda mõne väikese meenega. Oluline on, et kasutate neid samuti süstemaatiliselt igal pool koos.

Teie grupis on juba olemas erinevad ressursid nähtavuse tõstmiseks. Teadvustage ja kasutage neid!

Vaadake, millised oskused teil olemas on – IT asjatundja saab tegeleda kodulehe või blogi ülespanekuga, agar pildistaja sobib projekti fotograafiks, osav sõnaseadja võib asuda materjale toimetama ja vajalikke tekste looma.

Uurige ka välja, millistele võrgustikele on projektis osalejatel ligipääs (sõbrad, koolid, spordiklubid, huviringid jne). Neidki võrgustikke saate kasutada info levitamiseks oma projekti kohta. Küsige osalejatelt, kuidas nad saavad aidata projekti tulemuste levitamisel ja rakendamisel. Grupina saavutate rohkem ning jõuate enamate inimesteni kui üksinda. Nõnda on lihtsam saavutada ka meedia ning laiema avalikkuse tähelepanu. Kaasake partnerorganisatsioone kohe alguses. Leppige kokku, milline on iga partneri roll projekti nähtuvse suurendamisel.

Mõelge kindlasti läbi ning pange projekti eelarvesse kirja ka projekti nähtavaks tegemisega seotud kulud. Väga võimalik, et te ei vajagi selleks täiendavat raha, aga kui vajate, siis tuleb sellele mõelda juba  projektitaotluse kirjutamise käigus ning vastav summa eelarvesse lisada.

Toetajad

Projektiga seotud kommunikatsioonis tuleb ära mainida toetajad. Nii saavad ka teised noored teada, milliseid häid ettevõtmisi programmi toel ellu viiakse, ning oskavad edaspidi programmist oma ideede elluviimiseks toetust küsida. Programmi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse rahastuslepingust tulenevad nõuded, kuidas programmi toetust projektis kajastada tuleb. 

 • Kõikidel puhkudel tuleb kasutada Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri logo (logo värv ning tüüp on taotleja enda valida; logo proportsioone muuta ei tohi!) ning Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud programmi Erasmus+ logo või programmi Euroopa Solidaarsuskorpuse logo. Palume lisada logo juurde võimalusel ka viide Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskuse kodulehele kas eraldi URLina või tehes logo klikitavaks. 
 • Projekti raames toodetud trükistel, videotes või muudel materjalidel tuleb võimalusel viidata toetajale järgmiselt: „Projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. Publikatsiooni sisu peegeldab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei ole vastutav selles sisalduva informatsiooni kasutamise eest.” (Ingl: „This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”) Lauset tuleb kasutada fondiga Tahoma.
 • Ka projektide meediakajastustes tuleb viidata programmide toetusele. Programmile tasub viidata pigem teksti või suulise jutu sees (nt: “Oma projektis, mida rahastas programm Erasmus+/Euroopa Solidaarsuskorpus, korraldasime…”) kui eraldi lausena teksti lõpus. See suurendab tõenäosust, et viide programmile kajastusse alles jääb. 

Mida teha programmide nähtavuse suurendamiseks?

 • Alustage oma teavitustööd projekti partneritest ja projektis osalejatest – nemad on esmane sihtgrupp, kes peaks teada saama, et projekt on ellu viidud programmide toel ning milliseid võimalusi programm veel noortele tegutsemiseks pakub.
 • Kui projekti on planeeritud väljapoole suunatud töötube, seminare või koolitusi, tutvustage ka seal Erasmus+ programmi ja võimalust programmi toel enda ideid ellu viia.
 • Tehke projekti ja programmi nähtavuse suurendamiseks koostööd Noorteprogrammide keskusega: jagage oma sündmusi, fotosid ja lugusid blogis, lisage projekti pressikajastus meie meedia rubriiki
 • Jagage oma kogemust ka teistega. Tutvustage programmi ja oma projektikogemust kõigile, kellele see huvi võiks pakkuda (klassikaaslased, kolleegid jt), ning julgustage neid võimalust kasutama. Sinu hea kogemuse kuulmine võib nii mõnegi tegudele tõugata! Kui sul on huvi vabatahtlikuna programmi tutvustada ja oma kogemust erinevatel üritustel jagada, kirjuta oma soovist: regina.rahn@harno.ee.
 • Järgi lepingulisi teavitusnõudeid.

Tüüpilised vead projekti nähtavaks tegemisel

 • Puudub terviklik lähenemine ja plaan, millal ja miks midagi tehakse. Ei lähtuta osalejate oskustest, huvidest ega projekti eripärast.
 • Luuakse eraldiseisev blogi, koduleht, Facebooki leht, mis sünnib ja sureb koos projektiga. Soovitame võimalusel kasutada juba olemasolevaid infokanaleid.
 • Mõeldakse vormile, aga mitte sõnumile ja eesmärgile. Nt tehakse video või pressiteade, mis on tore ainult osalejatele endile, aga teistele ei ütle midagi (“5 riigi noored said kokku ja veetsid lõbusalt aega”).