Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Nähtavus

Projekti nähtavuse suurendamine tähendab oma projekti eesmärkidele, tegevustele ja tulemustele tähelepanu tõmbamist. Nähtavus suurendab inimeste teadlikkust projektist, teie organisatsioonist ja ka projekti toetajatest ning aitab seeläbi levitada projekti ning Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse programmide sõnumeid, leida projektile nii osalejaid kui ka rahastajaid ning suurendada organisatsiooni ja projektitegijate usaldusväärsust.

Nähtavuse tüübid

Nähtavuse võib jagada tinglikult kaheks, kuigi tegevused, millega neid saavutatakse, sageli ühtivad:

 • projekti tegevuste nähtavus;
 • programmide nähtavus.

Nähtavuse planeerimine

Projekti nähtavuse planeerimisel alustage sisust ja alles siis mõelge, kuidas seda sisu sobivasse vormi valada. Heaks tööriistaks on Euroopa Komisjoni koostatud juhend “Kuidas tutvustada oma projekti?

Mõelge läbi järgmised küsimused.

 • Mis on teie projekti peamine sõnum?
 • Kes on need inimesed, kelleni teie sõnum peaks jõudma ehk kes on projekti sihtgrupid?
 • Kuidas te nende inimesteni jõuate? Kas nad elavad teie kodukohas või kusagil mujal? Mis võiks teie projekti juures laiemale avalikkusele huvi pakkuda?

Kavandage oma projekti identiteet ehk nägu.

 • Pange projektile lihtne, meeldejääv ja projekti sisuga seotud nimi. See peaks köitma sihtgrupi tähelepanu ning juba iseenesest selgitama, mis projektiga on tegemist. Kui soovite projekti sisu täpsustada, lisage ka hüüdlause, mis projekti sisu paremini lahti mõtestab.
 • Lisage oma organisatsiooni või grupi nimi projektile nii, et see moodustaks terviku. Kasutage neid süstemaatiliselt koos.

Teie grupis on juba olemas erinevad ressursid nähtavuse suurendamiseks. Teadvustage ja kasutage neid!

Vaadake, millised oskused teil olemas on – IT-asjatundja saab tegeleda kodulehe või blogi ülespanekuga, agar pildistaja sobib projekti fotograafiks, osav sõnaseadja võib asuda materjale toimetama ja vajalikke tekste looma.

Uurige ka välja, millistele võrgustikele on projektis osalejatel juurdepääs (sõbrad, koolid, spordiklubid, huviringid jne). Neidki võrgustikke saate kasutada info levitamiseks oma projekti kohta. Küsige osalejatelt, kuidas nad saavad aidata projekti tulemuste levitamisel ja rakendamisel. Grupina saavutate rohkem ja jõuate enamate inimesteni kui üksinda. Nõnda on lihtsam saavutada ka meedia ja laiema avalikkuse tähelepanu. Kaasake partnerorganisatsioone kohe alguses. Leppige kokku, milline on iga partneri roll projekti nähtavuse suurendamisel.

Mõelge kindlasti läbi ja pange projekti eelarvesse kirja ka projekti nähtavaks tegemisega seotud kulud. Väga võimalik, et te ei vajagi selleks lisaraha, ent kui vajate, siis tuleb sellele mõelda juba projektitaotluse kirjutamise käigus ning asjakohane summa eelarvesse lisada.

Toetajad

Projektiga seotud kommunikatsioonis tuleb ära mainida toetajad. Nii saavad ka teised noored teada, milliseid häid ettevõtmisi programmi toel ellu viiakse, ja oskavad edaspidi programmist oma ideede elluviimiseks toetust küsida. Programmi Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse rahastuslepingus on kehtestatud nõuded, kuidas programmi toetust projektis kajastada tuleb. 

 • Projekti käigus toodetud trükistel, videotes või muudel materjalidel tuleb võimaluse korral viidata toetajale järgmiselt: „Projekt on saanud rahastust Euroopa Komisjonilt. Publikatsiooni sisu kajastab autori seisukohti ja Euroopa Komisjon ei vastuta selles sisalduva teabe kasutamise eest.” (ingl „This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.”) Lauset tuleb kasutada fondiga Tahoma.
 • Ka projektide meediakajastustes tuleb viidata programmide toetusele. Programmile tasub viidata pigem teksti või suulise jutu sees (nt: „Oma projektis, mida rahastas programm Erasmus+/Euroopa Solidaarsuskorpus, korraldasime…”) kui eraldi lausena teksti lõpus. See suurendab tõenäosust, et viide programmile jääb kajastusse alles. 
 • Soovitame materjalides kasutada ka Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri logo (logo värv ning tüüp on taotleja enda valida; logo proportsioone muuta ei tohi!) ning Euroopa Komisjoni välja töötatud programmi Erasmus+ logo või programmi Euroopa Solidaarsuskorpuse logo. Palume lisada logo juurde võimaluse korral ka viide Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskuse kodulehele kas eraldi URLina või tehes logo lingiks.

Mida teha programmide nähtavuse suurendamiseks?

 • Alustage oma teavitustööd projektipartneritest ja projektis osalejatest – nemad on esmane sihtgrupp, kes peaks teada saama, et projekt on ellu viidud programmide toel ning milliseid võimalusi programm veel noortele tegutsemiseks pakub.
 • Kui projekti on planeeritud väljapoole suunatud töötube, seminare või koolitusi, tutvustage ka seal Erasmus+ programmi ja võimalust programmi toel enda ideid ellu viia.
 • Tehke projekti ja programmi nähtavuse suurendamiseks koostööd noorteprogrammide keskusega: jagage oma sündmusi, fotosid ja lugusid blogis.
 • Jagage oma kogemust ka teistega. Tutvustage programmi ja oma projektikogemust kõigile, kellele see huvi võiks pakkuda (klassikaaslased, kolleegid jt), ning julgustage neid võimalust kasutama. Sinu hea kogemuse kuulmine võib nii mõnegi tegudele tõugata! Kui Sul on huvi vabatahtlikuna programmi tutvustada ja oma kogemust erinevatel üritustel jagada, kirjuta oma soovist e-posti aadressile laura.kiviselg@harno.ee.
 • Järgi lepingulisi teavitusnõudeid.

Tüüpilised vead projekti nähtavaks tegemisel

 • Puudub terviklik vaatenurk ja plaan, millal ja miks midagi tehakse. Ei lähtuta osalejate oskustest, huvidest ega projekti eripärast.
 • Luuakse eraldiseisev blogi, koduleht, Facebooki leht, mis sünnib ja sureb koos projektiga. Soovitame võimaluse korral kasutada juba olemasolevaid infokanaleid.
 • Mõeldakse vormile, kuid mitte sõnumile ja eesmärgile. Nt tehakse video või pressiteade, mis on tore ainult osalejatele endile, aga teistele ei ütle midagi („Viie riigi noored said kokku ja veetsid lõbusalt aega”).