Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Noorte osalusprojekt

2024. aasta taotlustähtaeg noorte osalusprojektideks on 20. veebruar, 7. mai ja 1. oktoober. Vaata kõiki Erasmus+ taotlustähtaegasid siit. 

Noorte osalusprojektid toetavad noorte aktiivset osalust mitteformaalsete meetodite kasutamise abil. Nende projektide eesmärk on pakkuda noortele võimalust ühiskondlikel olulistel teemadel kaasarääkimiseks ja erinevate otsuste tegemise mõjutamiseks.

Osalusprojektid peavad panustama ka osalejate isiklikku arengusse, aitama neil parandada oma sotsiaalset, kodaniku- ja digipädevust ning toetama neid aktiivseteks Euroopa kodanikeks olemisel. Noorte osalusprojektid võivad olla nii riigisisesed kui ka rahvusvahelised. Riigisisesed noorte osalustegevused sobivad eriti hästi kohaliku tasandi ideede katsetamiseks ja erinevate varasemate õnnestunud algatuste edasiarendamiseks ning nende puhul ei pea kaasama välisriigi partnerit.

Sisu Moodul

 • Pakkuda noortele kodanikuühiskonnas osalemise kogemust ja võimalust selleks vajalikke oskusi õppida.
 • Suurendada noorte teadlikkust Euroopa ühistest väärtustest ja põhiõigustest ning toetada Euroopa lõimumisprotsessi, panustades muu hulgas ühe või mitme Euroopa noorte eesmärkide saavutamisesse.
 • Arendada noorte digi- ja meediapädevust, et suurendada nende vastupanuvõimet desinformatsiooni, valeuudiste ja propaganda vastu ning arendada nende võimekust demokraatlikus elus osalemiseks.
 • Viia noori kokku poliitikakujundajatega nii kohalikul, piirkondlikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

Osalusprojekti raames võib korraldada koolitusi ja seminare, arutelusid, rollimänge, simulatsioone, teadlikkuse suurendamise kampaaniaid ja teabesündmuseid, kohtumisi noorte ja poliitikakujundajate vahel nii virtuaalsel kui ka füüsilisel kujul, konsultatsioone, kasutada digitaalse demokraatia vahendeid ja teha palju muud.

Näited tegevustest, mida saab projekti raames ellu viia:

 • kohapeal toimuvad või virtuaalsed  töötoad, kohtumised, seminarid või muud üritused kohalikul, piirkonna, riigi või rahvusvahelisel tasandil. Nende tegevuste raames pakutakse noortele võimalusi info saamiseks, aruteluks ja aktiivseks osaluseks teemadel, mis on olulised nende kui aktiivsete Euroopa kodanike igapäevaelus. Soovituslik on niisugustesse tegevustesse kaasata ka otsustajaid.
 • noortega konsulteerimine, et teha kindlaks teemad ja probleemid, mis on nende jaoks eriti olulised (kohalikus, piirkonna, riigi või rahvusvahelises kontekstis), ning nende vajadused seoses osalemisega kõnealuste teemade käsitlemisel / probleemide lahendamisel;
 • teadlikkuse suurendamise kampaaniad, milles keskendutakse noorte osalemisele demokraatlikus elus;
 • simulatsioonid, mille raames mõtestatakse demokraatlike institutsioonide toimimist ja poliitikakujundajate rolle sellistes institutsioonides.

Projektid võivad hõlmata õpirännet või sündmusi, mis eeldavad osalejate füüsilist kohalolekut. Sellisteks tegevusteks (õpiränne ja kohapealsed sündmused) on ette nähtud konkreetne rahaline toetus.

Järgmised tegevused ei ole abikõlblikud:

 • organisatsioonide või organisatsioonide võrgustike korralised koosolekud,
 • poliitiliste ürituste korraldamine,
 • füüsiline taristu (nt hoonete ja nende püsiseadmete ehitamise/omandamise kulud).

Küsi lisateavet!

Kui sul on huvi noorte osalusprojekti ellu viia, kuid sa ei ole päris kindel oma idee sobivuses programmiga Erasmus+: Euroopa Noored, siis võta ühendust noorteprojektide koordinaatoriga.

Korduma kippuvad küsimused

Jah, noorte osalusprojekt on ainuke Erasmus+ programmi tegevustüüp, mille korral ei ole partnerite kaasamine teistest riikidest kohustuslik. Projekti saab ellu viia kohalikul tasandil.

Jah, mitteametlikud noortegrupid saavad esitada osalusprojekti taotluse.

Otsustaja ehk decision maker on Erasmus+ programmi mõistes poliitikakujundaja kohalikul, regionaalsel, riiklikul või Euroopa Liidu tasandil. Näiteks võivad osalusprojektis olla otsustajana kaasatud vallavolikogu liikmed, linnapea, riigikogu liikmed, Euroopa Parlamendi saadikud jt.

Peale poliitikakujundajate võib osalusprojekti kaasata ka projekti teemavaldkonnaga seotud eksperte, kes mõjutavad oma igapäevatöö kaudu noori puudutavaid otsuseid. Sellised eksperdid võivad olla näiteks ministeeriumite ametnikud, erasektori esindajad, noorsootöö eksperdid, kultuuri-, tervise-, keskkonna- või muude valdkondade spetsialistid, kelle tegevus on seotud projekti teemaga ning kelle kaasamine dialoogi noortega on mõlemale poolele vajalik ja kasulik.

Ei ole, kuid soovitame kindlasti kaasata otsustajaid juhul, kui see on projekti kontekstis asjakohane ning võimaldab saavutada soovitud tulemusi ja mõju.

Jah, ühe projekti sees võib olla mitu erinevat tegevust. Nendesse tegevustesse võib kaasata erinevaid noori ja otsustajaid ning tegevuste formaat võib olla täiesti erinev (näiteks üks 3-päevane seminar, kaks simulatsiooni ja kolm aruteluringi). Peaasi, et iga tegevus oleks projekti üldeesmärgiga kooskõlas ja aitaks kaasa soovitud tulemuse saavutamisele.

Jah, kohalikke reisikulusid, mis on seotud projekti tegevuste elluviimisega, võib projekti eelarvesse lisada. Küll aga tasub kaaluda, kas iga tegevuse korral on kõigi osalejate transpordiks raha vaja. Reisitoetuse summad on fikseeritud Euroopa Komisjoni vahemaa kalkulaatori alusel ega võta arvesse tegelikke reisikulusid. Seetõttu võib reisitoetuse summa olla ebaproportsionaalselt suur ja vähendada projekti kulutõhusust. Sel juhul soovitame reisitoetust vajavate noorte arvu projekti eelarves vähendada.