Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Rahastusreeglid

 

Rahvusvaheliste koostööprojektide rahastustingimused 2021

Projekti kogueelarve peab olema vahemikus 100 000 – 400 000 €.

Projekti juhtimine ja elluviimine

 • projektijuhtimiskulu (nt planeerimine koordineerimine, suhtlemine partneritega)
 • väiksemamahulised õppe- ja koolitusmaterjalid, vahendid
 • virtuaalne koostöö ja kohalikud projektitegevused (noorsootöö tegevused, õppetegevuste korraldamine ja toetamine)
 • info levitamine, tulemuste levitamine
Koordineeriv organisatsioon:
500 eurot/kuu
Partnerorganisatsioonid:
250 eurot/kuu
Kokku mitte rohkem kui
2750 eurot kuus projekti
kohta
Rahvusvahelised projektikohtumised

 • partnerorganisatsioonide vahel toimuvad projekti elluviimise ja koordineerimise eesmärgil tehtavad kohtumised (üks organisatsioonidest võtab vastu)
 • panus nii reisi- kui ka elamiskuludesse

NB! Kohtumist vastuvõtvale organisatsioonile ei ole lubatud mingil juhul seda rahasummat taotleda.

Reisimine, mille vahemaa on
100–1999 km:
575 eurot/osaleja
Reisimine, mille vahemaa on
2000–… km:
760 eurot/osaleja
Projekti väljundid

 • näiteks õppekava koostamine, pedagoogilised jm noorsootöö materjalid, avalikult kasutatavad õppematerjalid, IT-vahendid jne
 • rahastust saab kasutada ainult kaasatud organisatsioonide töötajate loodava intellektuaalse väljundi jaoks, summad olenevad töötaja profiilist ja riigist, mille organisatsiooni esindajaga on tegemist (sh peab olema projekti kaasatud organisatsioon)
 • intellektuaalne väljund peab olema piisavalt kaalukas (mahult ja sisult), et lisatoetuse küsimine ekspertide töötasuks oleks õigustatud

NB! Mänedžer ei tohi olla lihtsalt inimene, kes koordineerib
üldist väljundi loomist (see on projektijuhi ülesanne). Pigem
võib see olla näiteks õppefilmi tootmisel produtsent vms.

NB! Kõigi selle kategooria tegevuste sooritamiseks peab sõlmima töötajate ja projektis osalevate organisatsioonide vahel töölepingu.

 • Mänedžer – Eestis 88 eurot/tööpäev
 • Õpetaja, koolitaja, uurija, noorsootöötaja – Eestis 74 eurot/tööpäev
 • Tehniline abi – Eestis 55 eurot/tööpäev
 • Tugipersonal – Eestis 47 eurot/tööpäev

Teiste riikide summad on kirjas eraldi tabelis – need on üldjuhul suuremad kui Eestis.

Tulemuste levitamise üritused

 • kulud, mis on seotud riiklike või rahvusvaheliste konverentside, seminaride, ürituste elluviimisega, et jagada ja levitada projekti käigus loodud intellektuaalset väljundit
 • projektile, milles ei loodud intellektuaalset väljundit, ei saa seda toetust küsida
 • projekti kaasatud partnerorganisatsioonide esindajatele
  või liikmetele ei saa seda toetust küsida
 • 100 eurot iga kohaliku osaleja kohta
 • 200 eurot iga rahvusvahelise osaleja kohta
 • 15 eurot iga virtuaalse sündmuse osaleja kohta

Kokku mitte rohkem kui 30 000 eurot projekti kohta ja mitte rohkem kui 5000 eurot kõigi virtuaalsete sündmuste kohta kokku

Erikulud

 • panus otsestesse kuludesse, mis tekkisid seoses toodete või teenuste tellimisega väljaspool projekti elluviivaid organisatsioone
 • juhul, kui teenust ei ole võimalik osutada projekti elluviijatel
 • vahendid ei saa olla seotud kontoritarvetega ega vahenditega, mida osalevad organisatsioonid tavapäraselt kasutavad

80% abikõlblikest kuludest

Kuni 50 000 eurot projekti
kohta

Kaasamistoetus

 • kulud, mis on seotud õpirändetegevuste korraldamisega vähemate võimalustega osalejatele, kes vajavad lisatoetust olenevalt tegelikest kuludest

NB! Koostööprojektide korral on see toetus üldjuhul ette nähtud konkreetsete tõsiste erivajadustega osalejatele sobivate tingimuste loomiseks, mitte lihtsalt näiteks geograafiliste takistustega osalejate kaasamiseks.

100% abikõlblikest kuludest

Lisaks 100 eurot iga osaleja kohta, kelle jaoks kulutusi tehakse

 

Kui projekti vältel toimuvad õpirände tegevused, on võimalik taotleda nende jaoks lisanduvalt järgmist:
Reisikulu

 • osaleja (ja vajaduse korral teda saatva isiku) reisikulu
 • ühe otsa distants elukohariigist tegevuse
  toimumispaika
 • arvutamiseks tuleb kasutada
  Euroopa Komisjoni kalkulaatorit
 • 0–99 km: 23 €
 • 100–499 km: 180 € (210 € rohelise reisimise korral)
 • 500–1999 km: 275 € (320 € rohelise reisimise korral)
 • 2000–2999 km: 360 € (410 € rohelise reisimise korral)
 • 3000–3999 km: 530 € (610 € rohelise reisimise korral)
 • 4000–7999 km: 820 €
 • 8000+ km: 1500 €
Individuaalne toetus

 • korraldustoetus ühe tegevuspäeva kohta, näiteks osalejate majutus ja toitlustus jms kulud
 • 106 € noorsootöötaja kohta
 • 58 € noore kohta

Neid summasid saab maksta kuni 14 päeva. Alates 15. päevast saab maksta nendest summadest 70% ja alates 60. päevast 50%. Summad inimese kohta ümardatakse täiseurodeni

Keeleline toetus (linguistic support)

 • kulud, mis on seotud osaleja keeleliste oskuste arendamisega
 • toetuse vajadus tuleb taotluses selgelt ära märkida
 • ainult tegevustele, mis kestavad 2–12 kuud
150 € osaleja kohta

 

Tasud projekti väljundi väljatöötamiseks eri programmiriikide korral (eurot päevas)
Mänedžer Õpetaja, koolitaja, uurija, noorsootöötaja Tehniline abi Tugipersonal
Taani, Iirimaa, Luksemburg, Holland, Austria, Rootsi, Liechtenstein, Norra 294 241 190 157
Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Soome, Island 280 214 162 131
Tšehhi, Kreeka, Hispaania, Küpros, Malta, Portugal, Sloveenia 164 137 102 78
Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Rumeenia, Serbia, Slovakkia, Põhja-Makedoonia, Türgi 88 74 55 47
Partnerriikidele eraldatavaid toetussummasid on võimalik vaadata programmijuhendist

Sisu Moodul

 • mittekasumlikkus – antava toetuse eesmärgiks ega tulemuseks ei tohi olla toetusesaajale kasumi tootmine
 • ei topeltrahastamisele – igal toetusesaajal on õigus saada ühele ja samale projektile ELi eelarvest ainult üks toetus
 • toetus ei ole tagasiulatuv – Erasmus+ programmist ei saa tagasiulatuvalt rahastada juba toimunud projekte ega projektitegevusi

Eelarve koostamisel peab teekonna mõõtmiseks kasutama Euroopa Komisjoni loodud vahemaa kalkulaatorit. Vahemaa tuleb arvutada linnulennult reisi alguspunktist (milleks vaikimisi on saatva/vastuvõtva organisatsiooni asukoht) projekti toimumiskohta (ühes suunas, nt Kuressaare–Rooma), kuid selle eest ette nähtud summat tuleb kasutada edasi-tagasisõiduks. Erandina võib käsitleda vaid juhtumeid, kus reisi alustamise transpordisõlm (nt Tallinna lennujaam) asub kaugemal kui reisi alguspunkt (nt Kuressaare), sel juhul võib reisi alguspunktiks panna antud transpordisõlme.

Näide: Kuressaare–Rooma 1948 km vs. Tallinn–Rooma 2125 km. Viimane on sobiv vaid juhul, kui reisitakse Tallinna lennujaamast.