Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Väikeprojekt

Väikeprojektid võimaldavad paindlikult kujundada projektiideed just enda vajadustele vastavalt ning aidata kaasa noortevaldkonna tegevuste kvaliteedi tõstmisele.

Väikeprojektide eesmärgid on sarnased suuremahuliste koostööprojektidega – uute ja uuenduslike praktikate välja töötamine ja jagamine, kuid tegevused toimuvad väiksemas mahus ja lühema ajaperioodi vältel. Seevastu on väikeprojektide eelarves võimalik taotlejal pea kõike ise otsustada ja ka selle taotlusvorm on esmataotlejate jaoks piisavalt lihtne.

Projektide käigus peab kaasama vähemalt ühte välisriigi partnerit ja projekti ülesehitusel peab lähtuma ka nende vajadusest. Väikeprojektid on sobilikud  noorsootöö asutustele, omavalitsustele, noorteorganisatsioonidele kui ka teistele noortevaldkonnas tegutsejatele.

Enne projektitaotluse kirjutamist on mõistlik tutvuda soovitustega taotlejatele, mis on kirjutatud suuremahuliste koostööprojektide kohta, kuid kehtivad üldiselt ka väikeprojektide puhul.

Sisu Moodul

 • Noorsootöö kvaliteedi, uuenduslikkuse ja tunnustamise edendamine
 • Noorte aktiivse osaluse, algatusvõime ja sotsiaalse ettevõtluse edendamine
 • Noorte töövõimaluste soodustamine
 • Poliitikate, uuringute ja praktikate ühildamine

Eesti jaoks on prioriteetseks teemaks ka nutikas noorsootöö ja selle teemalised projektid on kindlasti tervitatud.

 • noorsootöö materjalide ja meetodite arendamine, pedagoogilised lähenemised ja vahendid;
 • noortevaldkonna organisatsioonide võimekuse suurendamisele ning võrgustiku loomisele suunatud tegevused;
 • projektipõhine koostöö, üksteiselt õppimine, töötoad, virtuaalsed laboratooriumid, virtuaalsed koostöökeskkonnad;
 • strateegiliste koostööplaanide väljatöötamine ja elluviimine;
 • info-, juhendamis-, nõustamis- ja  coachingu tegevused;
 • noortevaldkonna uuringud ja võrdlevad analüüsid;
 • noorsootöö kvaliteedistandardite ja pädevusprofiilide loomine;
 • noorsootöö kvaliteedi tagamise, tunnustamise ning hindamise parendamine;
 • rahvusvahelised koolitus- ja õppetegevused

Kindlasti pole tegemist lõpliku nimekirjaga ning iga taotleja peaks projekti loomisel lähtuma just enda eesmärkidest ning oodatavatest tulemustest.

Küsi lisainfot!

Kui sul on huvi rahvusvahelist koostööprojekti ellu viia, aga sa pole päris kindel oma idee sobivuses Erasmus+: Euroopa Noored programmiga, siis võta ühendust noortevaldkonna arendusprojektide koordinaatoriga.

Korduma kippuvad küsimused

Nagu ka nimetus viitab on väikeprojektid nii oma tegevuste mahult, ajalise kestuse poolest kui ka rahalise maksumuse mõttes väiksemad kui suuremahulised koostööprojektid. Tegevuste eesmärgi osas ei ole neil kahel tegevustüübil olulisi vahesid. Väikeprojektid on lihtsamad ja vabama eelarvekasutusega kui suuremahulised koostööprojektid, kuid erinevalt suuremahulistest projektidest ei ole võimalik tegevustesse partnerriike kaasata.

Väikeprojektid võivad endast hõlmata õpirände tegevusi, kuid ei saa ainult nendega piirduda. Väikeprojektides on oluline roll ka kohalikel tegevustel, näiteks õpitu käigus omandatud teadmiste kasutusele võtmine enda kogukonnas. Kui noorsootöötajate õpiränne võib olla ühekordne tegevus, mille keskmes on üks koolitus, siis väikeprojektid on üldjuhul pikemad ning nende raames võib läbi viia ka mitmest õpirändest koosnevaid projekte.

Projekti esitamisel tuleb lähtuda valdkonnast, mis saab projekti elluviimisest enim kasu. Kui projekti raames täiendatakse näiteks kokanduse õppekava, edendab projekt eeskätt kutsehariduse valdkonda. Kui projekti raames arendatakse üldhariduskoolide õpetajate erialaseid pädevusi, siis võiks ka projekti esitada üldharidusvaldkonnas. Noortevaldkonnas rahastame aga selliseid projekte, millel on väga selge seos noortevaldkonna ja noorsootööga. Hea koostööprojekt keskendub noortevaldkonnas olulistele probleemidele ja aitab neid rahvusvahelises koostöös süsteemselt ning jätkusuutlikult lahendada.

Projektitaotluse esitamisel on võimalik valida kahe toetussumma vahel: 30 000€ ja 60 000€. Antud summadest erinevat rahastust pole võimalik valida. Seetõttu peab taotluse esitamisel hindama hästi oma projekti käigus ellu viidavate tegevuste eelarve vajadust ning valima selle põhjal sobivama rahasumma. Siinkohal on oluline arvestada ka kuluefektiivsuse printsiibiga ning olla pigem kokkuhoidlik Euroopa Liidu maksumaksja raha kasutamisel.

Väikeprojekti eelarve peab lähtuma projekti tegevuste ellu viimisel tekkivatest kulutustest ning olema realistlik ja kokkuhoidlik. Praktikas tuleks enda tegevuste maksumus detailselt läbi mõtelda. Näiteks kui korraldada väikeprojekti raames rahvusvaheline koolitus, tuleks arvestada välja selle osalejate toitlustuse, majutuse ja transpordi kulud, sündmuskoha rent, koolitajate tasud ja muud tekkivad kulutused. Need tuleb projektitaotluses ka võimalikult detailselt kirja saada, sest vastasel juhul pole võimalik projektide hindajatel teie eelarvest aru saada ning sel juhul langeb teie projektitaotluse punktiskoor.

Väikeprojektide puhul pole vaja vahemaad välja arvutada ega selle põhjal osalejate reisitoetust arvestada. Kõik vaja minevad kulutused s.h. reisitoetus peab olema arvestatud üldise projekti eelarve sisse ning üldjuhul tuleks eelarve mõttes realistlikult tekkivat reisikulutuste suurust.

Eesti agentuurile on võimalik taotlusi esitada nii eest kui ka inglise keeles. Kuna koostööprojektide puhul on väga oluline partneritega koos projektitegevuste planeerimine, võib olla seda praktilisem inglise keeles teha.