Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Väikeprojekt

Väikeprojektid võimaldavad kujundada projektiideed just enda vajaduste järgi ja aidata kaasa noortevaldkonna tegevuste kvaliteedi parandamisele.

2024. aasta taotlustähtajad väikeprojektidele on 5. märts ja 1. oktoober. Vaata kõiki Erasmus+ programmi taotlustähtaegu siit.

Nii nagu suuremahuliste koostööprojektide korral on ka väikeprojektide eesmärk uute ja uuenduslike tavade väljatöötamine ja jagamine, kuid tegevused toimuvad väiksemas mahus ja lühema aja vältel. Lisaks saab taotleja väikeprojektide eelarves pea kõike ise otsustada ja ka selle taotlusvorm on esmataotlejate jaoks piisavalt lihtne.

Projektide käigus peab kaasama vähemalt ühe välisriigi partneri ja projekti ülesehitusel peab lähtuma ka nende vajadusest. Väikeprojektid sobivad noorsootöö asutustele, omavalitsustele, noorteorganisatsioonidele ja teistele noortevaldkonnas tegutsejatele.

Enne projektitaotluse kirjutamist on mõistlik tutvuda soovitustega taotlejatele, mis on koostatud suuremahuliste koostööprojektide kohta, kuid kehtivad üldiselt ka väikeprojektide korral.

Sisu Moodul

Üldised noortevaldkonna koostööprojektide prioriteedid:

 • kodanikuaktiivsuse ning noorte algatusvõime ja ettevõtlikkuse, sealhulgas sotsiaalse ettevõtluse edendamine
 • noorsootöö kvaliteedi, innovatsiooni ja tunnustamise parandamine
 • noorte tööalase konkurentsivõime suurendamine
 • poliitika, teaduse ja praktika vaheliste seoste tugevdamine

Väikeprojektide lisanduvad eesmärgid:

 • võimaldada ja laiendada uute tulijate, vähemate kogemustega organisatsioonide ja väikeste organisatsioonide juurdepääsu programmile
 • toetada vähemate võimalustega sihtrühmade kaasamist
 • toetada Euroopa kodanikuaktiivsust ja tuua Euroopa mõõdet kohaliku tasandi tegevusse
 • noorsootöö materjalide ja meetodite arendamine, pedagoogilised lähenemised ja vahendid
 • noortevaldkonna organisatsioonide võimekuse suurendamise ja võrgustiku loomisega seotud tegevused
 • projektipõhine koostöö, üksteiselt õppimine, töötoad, virtuaalsed laboratooriumid, virtuaalsed koostöökeskkonnad
 • strateegiliste koostööplaanide väljatöötamine ja elluviimine
 • info-, juhendamis-, nõustamis- ja koolitustegevused
 • noortevaldkonna uuringud ja võrdlevad analüüsid
 • noorsootöö kvaliteedistandardite ja pädevusprofiilide loomine
 • noorsootöö kvaliteedi tagamise, tunnustamise ja hindamise parandamine
 • rahvusvahelised koolitus- ja õppetegevused

Kindlasti ei ole see nimekiri lõplik ning iga taotleja peaks projekti loomisel lähtuma just enda eesmärkidest ja oodatavatest tulemustest.

Küsi lisateavet!

Kui sul on huvi rahvusvahelist koostööprojekti ellu viia, kuid sa ei ole päris kindel oma idee sobivuses programmiga Erasmus+: Euroopa Noored, siis võta ühendust noortevaldkonna arendusprojektide koordinaatoriga.

Korduma kippuvad küsimused

Nagu nimigi ütleb on väikeprojektid nii oma tegevuste mahu, kestuse ja rahalise maksumuse poolest väiksemad kui suuremahulised koostööprojektid. Tegevuste eesmärkide mõttes ei ole neil kahel tegevustüübil olulisi vahesid. Väikeprojektid on lihtsamad kui suuremahulised koostööprojektid, kuid erinevalt suuremahulistest projektidest ei ole võimalik tegevustesse partnerriike kaasata.

Väikeprojektid võivad hõlmata õpirände tegevusi, kuid ei saa ainult nendega piirduda. Väikeprojektides on oluline roll ka kohalikel tegevustel, näiteks õppimise käigus omandatud teadmiste kasutuselevõtmine enda kogukonnas. Kui noorsootöötajate õpiränne võib olla ühekordne tegevus, mille keskmes on üks koolitus, siis väikeprojektid on üldjuhul pikemad ning nende raames võib ellu viia ka mitmest õpirändest koosnevaid projekte.

Projekti esitamisel tuleb lähtuda valdkonnast, mis saab projekti elluviimisest enim kasu. Kui projekti raames täiendatakse näiteks kokanduse õppekava, edendab projekt eeskätt kutsehariduse valdkonda. Kui projekti käigus arendatakse üldhariduskoolide õpetajate erialast pädevust, siis võiks ka projekti esitada üldharidusvaldkonnas. Noortevaldkonnas rahastame aga selliseid projekte, millel on väga selge seos noortevaldkonna ja noorsootööga. Hea koostööprojekt keskendub noortevaldkonnas olulistele probleemidele ning aitab neid rahvusvahelises koostöös süsteemselt ja jätkusuutlikult lahendada.

Projektitaotluse esitamisel saab valida kahe toetussumma vahel: 30 000 € ja 60 000 €. Nendest summadest erinevat rahastust ei ole võimalik valida. Seetõttu peab taotluse esitamisel hindama hästi oma projekti käigus elluviidavate tegevuste eelarve vajadust ja valima selle põhjal sobivama rahasumma. Siinkohal on oluline arvestada ka kulutõhususe printsiibiga ja olla Euroopa Liidu maksumaksja raha kasutamisel pigem kokkuhoidlik.

Väikeprojekti eelarve peab lähtuma projekti tegevuste elluviimisel tekkivatest kulutustest ning olema realistlik ja kokkuhoidlik. Praktikas tuleks enda tegevuste maksumus detailselt läbi mõtelda. Näiteks kui korraldada väikeprojekti raames rahvusvaheline koolitus, tuleks välja arvutada selle osalejate toitlustus-, majutus- ja transpordikulud, sündmuskoha rent, koolitajate tasud ja muud tekkivad kulutused. Need tuleb projektitaotluses ka võimalikult täpselt kirja panna, sest muidu ei ole võimalik projektide hindajatel teie eelarvest aru saada ja sel juhul langeb teie projektitaotluse punktiskoor.

Väikeprojektide puhul ei ole vaja vahemaad välja arvutada ega selle põhjal osalejate reisitoetust arvestada. Kõik vajaminevad kulutused, sh reisitoetus, peab olema arvestatud üldise projekti eelarve sisse ja üldjuhul tuleks eelarves arvestada realistlikult tekkiva reisikulutuste suurusega.

Eesti agentuurile on võimalik taotlusi esitada nii eesti kui ka inglise keeles. Kuna koostööprojektide korral on väga oluline planeerida projektitegevusi koos partneritega, võib olla praktilisem teha seda inglise keeles.