Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kuidas teha?

Tahaksid ise noorte osalusprojekti ellu viia, kuid ei ole päris kindel, kust alustada?

Oleme siia koondanud mõned näpunäited oluliste sammude kohta, mis tuleb noorte osalusprojekti planeerimisel teha. Allolev sammude nimekiri ei ole ammendav ja ka nende järjekord ei pruugi iga projekti puhul täpselt sama olla. Eriti oleneb see näiteks sellest, kas projekti algne idee tuleb teilt või mõnelt välispartnerilt.

Sisu Moodul

Noorte osalusprojekti korraldamine on meeskonnatöö. Seega on esimene samm koguda enda ümber sellest ideest huvitatud inimesed (sõbrad, koolikaaslased jt) ja panna kokku projektimeeskond. Soovituslikult on korraldusmeeskonnas vähemalt neli noort. Osalevad noored peavad olema vanuses 13–30. Grupis peab olema vähemalt üks täisealine liige.

Noorte osalusprojekti teema valimisel lähtuge iseenda huvidest ning sellest, millistel ühiskondlikel või poliitilistel teemadel soovite kaasa rääkida. Noorte osalusprojekti kohustuslikuks osaks on otsustajate ja/või teemaekspertide kaasamine. Seega mõelge kohe alguses läbi, kes on need otsustajad, kes saavad teie valitud teemal kaasa rääkida, ning keda oleks võimalik ja vajalik kaasata.

Valitud teema võiks olla teisi noori kõnetav, sest projekti jooksul oodatakse sisendit kõikidelt osalejatelt. Valige teema, mis on teile südamelähedane, puudutab otseselt noori ja mida soovite oma projektiga mõjutada.

Noorte osalusprojekti korraldamiseks ei ole tingimata vaja rahvusvahelist partnerit, projekt võib olla ka kohalik. Kohustuslik ei ole ka kohaliku partneri olemasolu, partneri(te) valik oleneb teemast ja võimekusest. Samas, kui soovite teha koostööd teiste organisatsioonidega ja näete sellest lisandväärtust, siis on kohaliku partneri (või partnerite) kaasamine sama oluline kvaliteediaspekt kui rahvusvaheliste projektide korral.

Kui valite rahvusvahelise partnerluse, on vaja vähemalt ühte partnerit mõnest ELi või ELi naabruspiirkonna riigist. Partnereid võib olla ka rohkem kui üks. Oluline on, et teie partnerid oleksid projekti elluviimisest samavõrd huvitatud kui teie ise ning valmis projekti planeerimisse ja korraldamisse panustama. Kui teete projekti koostöös programmi partnerriikidega, peate arvestama, et taotlust on siiski võimalik esitada ainult programmiriikide Erasmus+ agentuuridele.

Partnerite otsingul alustage isiklikest kontaktidest (sõbrad, sõpruskoolid jm). Kui see tulemuseni ei vii, külastage partnerotsingute portaali OTLAS, kust leiate tuhandeid organisatsioone üle Euroopa. Registreerige oma grupp ja idee ning otsige sealt sarnase tegevusvaldkonna/huviga organisatsioon või noortegrupp ja võtke nendega ühendust.

Mõelge oma meeskonna ja partneri(te)ga läbi kõik tegevused, mis on vaja osalusprojekti õnnestumiseks ellu viia (tegevusprogrammi ja eelarve koostamine, majutus, toitlustus, transport, taotluse esitamine jm).

Jagage grupi sees ja partnerite vahel ära vastutusvaldkonnad ning leppige kokku, kuidas üksteist arengusammudega kursis hoidma hakkate. Määrake taotluse koostamise ajaline raam koos tähtaegadega, et taotlus saaks esitatud õigel ajal.

Kohe alguses peaks partneritega läbi rääkima järgmised küsimused:

  • Millal osalusprojekt aset leiab? Sellest oleneb, millal tuleb noorte osalusprojekti taotlus programmi Euroopa Noored rahvuslikku agentuuri esitada. Aastas on programmil Erasmus+: Euroopa Noored kolm taotlustähtaega.
  • Millises riigis osalusprojekti teha? Kui tegemist on kohaliku projektiga, siis see peabki toimuma taotleja riigis. Ent kui tegu on rahvusvahelise projektiga, siis võite ise otsustada. Rahvusvaheline noorte osalusprojekt peab toimuma ühe projektis osaleva partneri (organisatsiooni) koduriigis ja üldjuhul esitatakse taotlus selle riigi Erasmus+ agentuurile, kus projektitegevused toimuma hakkavad. Siinkohal on oluline meeles pidada, et kui tegemist on noorte poliitikakujundamist mõjutava projektiga, siis erinevate riikide vastav reaalsus on väga erinev. Seega mõelge läbi, mida rahvusvaheline partnerlus annab ja kuivõrd on see otstarbekas projekti eesmärgi saavutamiseks.
  • Kui pika projekti teeme? Põhitegevuse kestus ei ole Erasmus+ programmis määratud. Tavaliselt kestavad osalusprojektid 3–5 päeva, mille jooksul arutatakse teemat ja saadakse kokku otsustajatega. Võib teha ka mitu põhitegevust, kohtumist ja sündmust projekti jooksul. See oleneb teie projekti ideest ja eesmärgist.

Mida noorte osalusprojekti käigus tegema hakkate? Kõikidel partnergruppidel tuleb koos läbi arutada, mida noorte osalusprojekti päevadel tehakse, ehk läbi mõelda ja kirja panna osalusprojekti programm (programmi näidise leiad taotlusvormi lõpust).

Programm peab sisaldama:

  • noorte üksteisega tutvumist ja ühtse grupi moodustamist projekti esimesel päeval;
  • teema ja eesmärkidega seotud sisulisi tegevusi;
  • nende tegevuste analüüsi ja tagasisidet iga päev ning noorte osalusprojekti lõpus.

Oluline on, et tegevused oleksid mitmekesised ning ülekaalus oleksid noorte endi ette valmistatud ja ellu viidud tegevused: grupitööd, arutelud, simulatsioonid, väliüritused, loengud jm mitteformaalset õppimist pakkuvad tegevused. Programmi keskseks osaks on noorte ja otsustajate omavaheline dialoog, mille käigus noored väljendavad oma arvamust projekti kesksest teemast ning küsivad otsustajatelt tagasisidet.

Üks võimalus planeerida noorte osalusprojekti programmi on vaadata seda kui õppeprotsessi, mille eesmärk on pakkuda osalejatele mitmekesiseid õpikogemusi projekti keskmes oleva teema kohta.

Mida programmi koostamisel silmas pidada?

  • Mitmekesised meetodid: kohe pärast teema valikut tasub grupiga koos aru pidada, kuidas valitud teemaga tegeleda tahate ja milliseid töömeetodeid kasutada soovite. Valitud meetodid peavad sobima osalusprojekti teema ja eesmärkidega.
  • Teema uurimine: arutage projekti keskset teemat koos teiste noortega. Kindlasti uurige teema ja probleemi tausta, sõnastage selle kohta oma arvamus ja konkreetsed ettepanekud otsustajatele. Selleks, et valmistuda dialoogiks otsustajatega, õppige oma arvamust veenvalt argumenteerima, näiteks osaledes avaliku esinemise või väitluse töötoas.
  • Analüüs: analüüsige õpitut nii jooksvalt kui ka projekti lõpus. Sellest, mis meeleolus on noored ja mis grupis toimub, annab aimu osalejate igapäevane tagasiside. Noorte osalusprojektis on soovitatav kasutada mitmesuguseid analüüsimeetodeid (suulist, kirjalikku, kunstilist jm). Analüüsi kasutamine aitab noorte osalusprojekti seltskonnal kinni pidada projektile seatud eesmärkidest ja hinnata seni toimunut. Lisaks võimaldab see osalejatel varakult märgata võimalikke probleeme ja seeläbi neile õigel ajal reageerida, vajaduse korral isegi tegevuskava muutes.

Vaata ka mitteformaalse õppimise veebilehte www.mitteformaalne.ee.

Noorte osalusprojekti elluviimiseks saab taotleda toetust  Erasmus+: Euroopa Noored programmist kolm korda aastas. Selleks tuleb esitada taotlus vastaval e-vormil tähtajaks ühe projektis osaleva partneri Erasmus+ agentuurile. Eestis on selleks Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuur.

Taotluse esitamise aeg oleneb sellest, millal tahate noorte osalusprojekti ellu viia. Oluline on meeles pidada, et projekti kulutusi saate (eduka taotluse korral) teha kõige varem 3 kuud pärast taotlustähtaja möödumist. Seega, kui tahate noorte osalusprojekti ellu viia näiteks suvel, tasub silmas pidada talvist/kevadist tähtaega.

Taotluse esitab üks organisatsioon või noortegrupp kõikide projekti partnerite eest oma koduriigi Erasmus+ agentuurile.

Kui taotlusvormi avate, siis vaadake see esmalt rahulikult läbi ja võtke aega süvenemiseks. Oluline on vastata kõikidele suunavatele küsimustele alapeatükkide juures ning pöörata tähelepanu sellele, et kirjapandud mõtted oleksid selged ja arusaadavad, sest selle info põhjal tehakse projekti rahastamise otsus. Veenduge ka eelarve korrektsuses. Taotluse täitmise protsessi kohta loe pikemalt siit.

Kui soovite saada oma projekti kohta kasulikke sisulisi kommentaare, saatke oma taotluse elektrooniline versioon agentuuri eeltähtajaks.

Kui teie taotlus on edukas, sõlmitakse teiega rahastusleping ja saate asuda taotluses kirjapandu kohaselt ja Erasmus+ rahastusreegleid järgides projektikulutusi tegema. Pärast lepingu allkirjastamist kantakse teie märgitud pangakontole 80% teile määratud toetusest. Ülejäänud kuni 20% kantakse teile pärast projekti lõpparuande esitamist ja heakskiitmist.

Projekti ellu viima asudes tuletage kindlasti meelde ja järgige agentuuri kirja pandud kvaliteedikriteeriume. Sealt leiate häid soovitusi, et teie projekt oleks mõjus, nähtav, turvaline ja võimalikult arendav ja kasulik kõigile osapooltele.

Üldjuhul peaksite edaspidi tegutsema tegevusprogrammi ja taotlusvormis kirjapandud teabe kohaselt. Siiski, suure tõenäosusega ei lähe kõik plaanipäraselt ja projektis tuleb ette muudatusi. Väga oluline on, et annaksite kohe, kui mõnest olulisest muutusest teadlikuks saate, sellest teada ka agentuuri konsultandile.

Kindlasti tuleb agentuuri konsultandiga enne nõu pidada, kui muudatused puudutavad grupiliikmete arvu, projekti kestust (sest need muudavad üldjuhul ka projekti eelarvet), partnerite vahetamist, rahastust või sisulisi tegevusi.

Taotluse täitmisel võta endale abiks näidistaotlusvorm.

Projekti ajajoon

Projekti ajajoon: planeerimine, toetamise otsus, tegevuste elluviimine, projekti kokkuvõte

Vajad nõu?

Q! äpp kirjutada kvaliteetset noorteprojekti. Sealt leiad palju suunavaid materjale ja küsimusi, mille peale projekti kirjutades tasuks mõelda.

Küsi lisateavet!

Kui sul on huvi viia ellu osalusprojekti, kuid sa soovid abi, võta ühendust koordinaatoritega.