Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kuidas teha?

Tahaksid ise noorte osalusprojekti ellu viia, aga pole päris kindel, kust alustada?

Siia oleme koondanud mõned näpunäited oluliste sammude kohta, mis tuleb noorte osalusprojekti planeerimisel ellu viia. Allolev sammude nimekiri ei ole ammendav ja ka nende järjekord ei pruugi iga projekti puhul täpselt sama olla. Eriti oleneb see näiteks sellest, kas projekti algne idee tuleb teilt või mõnelt välispartnerilt.

Sisu Moodul

Noorte osalusprojekti korraldamine on meeskonnatöö. Seega on esimene samm koguda enda ümber sellest ideest huvitatud inimesed (sõbrad, koolikaaslased jt) ja panna kokku projektimeeskond. Soovituslikult on korraldusmeeskonnas vähemalt 4 noort. Osalevad noored peavad olema vanuses 13–30. Grupis peab olema vähemalt üks täisealine liige.

Noorte osalusprojekti teema valimisel lähtuge iseenda huvidest ning sellest, millistel ühiskondlikel või poliitilistel teemadel soovite kaasa rääkida. Noorte osalusprojekti kohustuslikuks osaks on otsustajate ja/või teemaekspertide kaasamine. Seega mõelge kohe alguses läbi, kes on need otsustajad, kes saavad teie poolt valitud teemal kaasa rääkida, ning keda oleks võimalik ja vajalik kaasata.

Valitud teema võiks olla teisi noori kõnetav, kuna projekti jooksul oodatakse sisendit kõikidelt osalejatelt. Valige teema, mis on teile südamelähedane, puudutab otseselt noori ning mida soovite oma projektiga mõjutada.

Noorte osalusprojekti korraldamiseks ei ole tingimata vaja rahvusvahelist partnerit, projekt võib olla ka kohalik. Kohustuslik ei ole ka kohaliku partneri olemasolu, partneri(te) valik sõltub teemast ning võimekusest. Samas, kui soovite teha koostööd teiste organisatsioonidega ja näete sellest lisandväärtust, siis kohaliku partneri (või partnerite) kaasamine on sama oluline kvaliteediaspekt kui rahvusvaheliste projektide puhul.

Kui valite rahvusvahelise partnerluse, on vaja vähemalt ühte partnerit mõnest ELi või ELi naabruspiirkonna riigist. Partnereid võib olla ka rohkem kui üks. Oluline on, et teie partnerid oleksid projekti elluviimisest samavõrd huvitatud, kui teie ise, ning valmis projekti planeerimisse ja korraldamisse panustama. Kui teete projekti koostöös programmi partnerriikidega, peate arvestama, et taotlust on siiski võimalik esitada ainult programmiriikide Erasmus+ agentuuridele.

Partnerite otsingul alustage isiklikest kontaktidest (sõbrad, sõpruskoolid, jm). Kui see tulemuseni ei vii, külastage partnerotsingute portaali OTLAS, kust leiate tuhandeid organisatsioone üle Euroopa. Registreerige oma grupp ja idee ning otsige sealt sarnase tegevusvaldkonna/huviga organisatsioon või noortegrupp ja võtke nendega ühendust.

Mõelge oma meeskonna ja partneri(te)ga läbi kõik tegevused, mis on vaja ellu viia, et osalusprojekt õnnestuks (tegevusprogrammi ja eelarve koostamine, majutus, toitlustus, transport, taotluse esitamine jm).

Jagage grupi sees ja parterite vahel ära vastutusvaldkonnad ning leppige kokku, kuidas üksteist arengutega kursis hoidma hakkate. Pange paika taotluse koostamise ajaline raam koos tähtaegadega, et taotlus saaks õigeaegselt esitatud.

Kohe alguses peaks partneritega läbi rääkima järgmist:

  • Millal osalusprojekt aset leiab? Sellest sõltub, millal tuleb noorte osalusprojekti taotlus Euroopa Noored rahvuslikku agentuuri esitada. Aastas on programmil Erasmus+: Euroopa Noored 3 taotlustähtaega.
  • Millises riigis osalusprojekti teha? Kui tegemist on kohaliku projektiga, siis see peabki toimuma taotleja riigis. Kui aga tegemist on rahvusvahelise projektiga, siis võite ise otsustada. Rahvusvaheline noorte osalusprojekt peab toimuma ühe projektis osaleva partneri (organisatsiooni) koduriigis ja üldreeglina esitatakse taotlus selle riigi Erasmus+ agentuurile, kus projektitegevused toimuma hakkavad. Siinkohal on oluline meeles pidada, et kui tegemist on noorte poliitikakujundamist mõjutava projektiga, siis erinevate riikide vastav reaalsus on väga erinev. Seega mõelge läbi, mida rahvusvaheline partnerlus annab ning kuivõrd on see otstarbekas projekti eesmägi saavutamiseks.
  • Kui pika projekti teeme? Põhitegevuse kestvus ei ole Erasmus+ programmis määratletud. Tavaliselt kestavad osalusprojektid 3–5 päeva, mille jooksul arutatakse teemat ning saadakse kokku otsustajatega. Võib teha ka mitu põhitegevust, kohtumist ja sündmust projekti jooksul. See oleneb teie projekti ideest ja eesmärgist.

Mida noorte osalusprojekti käigus tegema hakkate? Kõikidel partnergruppidel tuleb koos läbi arutada, mida noorte osalusprojekti päevadel tehakse, ehk läbi mõelda ja kirja panna osalusprojekti programm (programmi näidise leiad taotlusvormi lõpust).

Programm peab sisaldama:

  • noorte üksteisega tutvumist ja ühtse grupi moodustamist projekti esimesel päeval;
  • teema ning eesmärkidega seotud sisulisi tegevusi;
  • nende tegevuste analüüsi ja tagasisidet igapäevaselt ning noorte osalusprojekti lõpus.

Oluline on, et tegevused oleksid mitmekesised ning ülekaalus oleksid noorte endi poolt ette valmistatud ja ellu viidud tegevused: grupitööd, arutelud, simulatsioonid, väliüritused, loengud jm mitteformaalset õppimist pakkuvad tegevused. Programmi keskseks osaks on noorte ja otsustajate omavaheline dialoog, mille käigus noored väljendavad oma arvamust projekti kesksest teemast ning küsivad otsustajatelt tagasisidet.

Üks võimalus planeerida noorte osalusprojekti programmi on vaadata seda kui õppeprotsessi, mille eesmärk on pakkuda osalejatele mitmekesiseid õpikogemusi projekti keskmes oleva teema kohta.

Mida programmi koostamisel silmas pidada?

  • Mitmekesised meetodid: kohe pärast teema valikut tasub asuda grupiga koos aru pidama, kuidas  valitud teemaga tegeleda tahate ning milliseid töömeetodeid kasutada soovite. Valitud meetodid peavad sobima osalusprojekti teema ning eesmärkidega
  • Teema uurimine: arutage projekti keskset teemat koos teiste noortega. Kindlasti uurige teema ja probleemi tausta, sõnastage selle kohta oma arvamus ja konkreetsed ettepanekud otsustajatele. Selleks, et valmistuda dialoogiks otsustajatega, õppige oma arvamust veenvalt argumenteerima, näiteks osaledes avaliku esinemise või väitluse töötoas.
  • Analüüs: analüüsige õpitut nii jooksvalt kui ka projekti lõppedes. Sellest, mis meeleolus on noored ja mis grupis toimub, annab ülevaadet osalejate igapäevane tagasiside. Noorte osalusprojektis on soovitav kasutada erinevaid analüüsimeetodeid (suulist, kirjalikku, kunstilist jm). Analüüsi kasutamine aitab noorte osalusprojekti seltskonnal kinni pidada projektile seatud eesmärkidest ning hinnata seni toimunut. Lisaks võimaldab see osalejatel varakult avastada esilekerkivaid probleeme ja seeläbi neile õigeaegselt reageerida, vajadusel isegi tegevuskava muutes.

Vaata lisaks ka mitteformaalse õppimise kohta www.mitteformaalne.ee

Noorte osalusprojekti elluviimiseks saab taotleda toetust Erasmus+: Euroopa Noored programmist 3 korda aastas. Selleks tuleb esitada taotlus vastaval e-vormil tähtaegselt ühe projektis osaleva partneri Erasmus+ agentuurile. Eestis on selleks Noorteagentuur.

Taotluse esitamise aeg sõltub sellest, millal tahate noorte osalusprojekti ellu viia. Oluline on meeles pidada, et projekti kulutusi saate (eduka taotluse korral) teha kõige varem 3 kuud pärast taotlustähtaja möödumist. Seega, kui tahate noorte osalusprojekti ellu viia näiteks suvel, tasub silmas pidada talvist/kevadist tähtaega.

Taotluse esitab üks organisatsioon või noortegrupp kõikide projekti partnerite eest oma koduriigi Erasmus+ agentuurile.

Kui taotlusvormi avate, siis vaadake see esmalt rahulikult läbi ja võtke aega süvenemiseks. Oluline on vastata kõikidele suunavatele küsimustele alapeatükkide juures ning pöörata tähelepanu sellele, et kirja pandavad mõtted oleksid selged ja arusaadavad, sest antud info põhjal tehakse projekti rahastamise otsus. Veenduge ka eelarve korrektsuses. Taotluse täitmise protseduuride kohta loe pikemalt siit.

Kui soovite saada kasulikke sisulisi kommentaare oma projekti kohta, saatke oma taotluse elektroonne versioon agentuuri eeltähtajaks.

Kui teie taotlus on edukas, sõlmitakse teiega rahastusleping ja te saate vastavalt taotluses kirja pandule ja jälgides Erasmus+ rahastusteegleid, asuda tegema projektikulutusi. Pärast lepingu allkirjastamist kantakse teie poolt märgitud pangakontole 80% teile määratud toetusest. Ülejäänud kuni 20% kantakse teile pärast projekti lõpparuande esitamist ja heakskiitmist.

Projekti ellu viima asudes tuletage kindlasti meelde ja järgige Noorteagentuuri poolt kirja pandud kvaliteedi kriteeriume. Sealt leiate häid soovitusi, et teie projekt oleks mõjus, nähtav, turvaline ja võimalikult arendav ja kasulik kõigile osapooltele.

Üldjuhul peaksite edaspidi tegutsema vastavalt tegevusprogrammile ja taotlusvormis kirja pandule. Siiski, suure tõenäosusega ei lähe kõik plaanikohaselt ja projektis tuleb ette muudatusi. Väga oluline on, et annaksite kohe, kui mõnest olulisest muutusest teadlikuks saate, sellest teada ka Noorteagentuuri konsultandile.

Kindlasti tuleb Noorteagentuuri konsultandiga eelnevalt nõu pidada, kui muudatused puudutavad grupiliikmete arvu, projekti kestust (kuna need muudavad üldjuhul ka projekti eelarvet), partnerite vahetamist, rahastust või sisulisi tegevusi.

Taotluse täitmisel võta endale abiks näidistaotlusvorm.

Projekti ajajoon

Projekti ajajoon: planeerimine, toetamise otsus, tegevuste elluviimine, projekti kokkuvõte