Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kuidas teha?

Tahaksid ise noortevahetust ellu viia, aga pole päris kindel, kust alustada?

Siia oleme koondanud mõned näpunäited oluliste sammude kohta, mis tuleb noortevahetuse planeerimisel ellu viia. Allolev sammude nimekiri ei ole ammendav ja ka nende järjekord ei pruugi iga projekti puhul täpselt sama olla. Eriti oleneb see näiteks sellest, kas projekti algne idee tuleb teilt või mõnelt välispartnerilt.

Sisu Moodul

Noortevahetuse korraldamine on meeskonnatöö. Seega on esimene samm koguda enda ümber sellest ideest huvitatud inimesed (sõbrad, koolikaaslased jt) ja panna kokku projektimeeskond. Soovituslikult on korraldusmeeskonnas vähemalt 4 noort. Osalevad noored peavad olema vanuses 13–30.

Kui noortegrupp on koos, leidke sellele grupijuht. See võib olla näiteks noorsootöötaja, õpetaja, treener, huviringi juhendaja jt, aga ka üks noor teie meeskonnast, kui tal on piisavalt kogemust ja oskusi, et gruppi juhtida ja meeskonnale tuge pakkuda. Grupijuht peab olema vähemalt 18-aastane (vanuse ülempiiri ei ole).

Noortevahetuse teema valimisel lähtuge iseendi huvidest ja sellest, mis teile oluline tundub. Kas teid huvitab keskkond, ettevõtlus, rahvakultuur? Või tahaksite tegeleda hoopis mõne ühiskondliku teemaga nagu hoolivus, kogukondlik aktiivsus, võrdsed võimalused jms? Noortevahetust on võimalik korraldada mistahes teemal.

Lisaks mõelge läbi, miks tasub projekti teha just teiste noortega koos. Mida annab teie ideele juurde rahvusvaheline partnerlus? Milline on teie ja partnerite ühine eesmärk ehk olemasolev probleem või kitsaskoht, mida sooviksite projekti kaudu uurida ja/või lahendada?

Noortevahetuse korraldamiseks on vaja vähemalt üht partnerit mõnest ELi või ELi naabruspiirkonna riigist. Partnereid võib olla ka rohkem. Oluline on, et teie partnerid oleksid projekti elluviimisest samavõrd huvitatud, kui teie ise, ning valmis projekti planeerimisse ja korraldamisse panustama. Kui teete projekti koostöös programmi partnerriikidega, peate arvestama, et taotlust on võimalik esitada ainult programmiriikide Erasmus+ agentuuridele.

Partnerite otsingul alustage isiklikest kontaktidest (sõbrad, sõpruskoolid, jm). Kui see tulemuseni ei vii, külastage partneriotsingute portaali OTLAS, kust leiate tuhandeid organisatsioone üle Euroopa.  Registreerige oma grupp ja idee ja otsige sealt sarnase tegevusvaldkonna või huviga organisatsioon või noortegrupp ning võtke nendega ühendust.

On ka võimalik, et teie ise liitute mõne juba olemasoleva ideega ja hakkate noortevahetust ellu viima projektipartnerina. Liituda tasub just sellise ideega, mis sobib teie enda huvidega. Sealjuures on väga tähtis, et panustaksite projekti kõikidesse etappidesse, töötaksite üheskoos ja ühise eesmärgi nimel ning õpiksite sellest kogemusest nii palju kui võimalik.

Kui projektist huvitatud partnerid on leitud, mõelge üheskoos läbi kõik tegevused, mis on vaja ellu viia, et noortevahetus õnnestuks (tegevusprogrammi kokkupanek, eelarve koostamine, majutus, toitlustus, transport, taotluse esitamine jm).

Jagage parterite vahel ja ka oma grupi sees ära rollid ning leppige kokku, kuidas üksteist arengutega kursis hoidma hakkate. Planeerige oma tegevusi ja pange koos paika tähtajad. 

Kohe alguses peaks partneritega läbi rääkima järgmist:

  • Millal noortevahetus aset leiab? Sellest sõltub, millal tuleb noortevahetuse taotlus esitada Euroopa Noored rahvuslikesse büroodesse. Aastas on programmil Erasmus+: Euroopa Noored 3 taotlustähtaega.
  • Millises riigis noortevahetust teha? Otsustage ise! Noortevahetus peab toimuma ühe projektis osaleva partneri (noortegrupi või organisatsiooni) koduriigis ja üldreeglina esitatakse taotlus selle riigi Erasmus+ agentuurile, kus projektitegevused toimuma hakkavad.
  • Kui pika noortevahetuse teeme? Pikkusega ei maksa üle pingutada, sest esmaseks rahvusvaheliseks kogemuseks piisab ka 8–10 päevast. Noortevahetus ehk aeg, mille jooksul noortegrupid kohtuvad, võib kesta minimaalselt ja maksimaalselt 21 päeva. Sellele eelneb ettevalmistusaeg ning järgnevad analüüs ja kokkuvõtete tegemine, soovitavalt ka järeltegevused.

Mis tegevusi noortevahetuses tegema hakkame? Kõikidel partnergruppidel tuleb koos läbi arutada, mida noortevahetuse päevadel tehakse, ehk läbi mõelda ja kirja panna noortevahetuse programm (programmi näidise leiad taotlusvormi lõpust).

Programm peab sisaldama:

  • noorte üksteisega tutvumist ja ühtse grupi moodustamist projekti esimesel päeval;
  • teema ning eesmärkidega seotud sisulisi tegevusi;
  • nende tegevuste analüüsi ja tagasisidet igapäevaselt ning noortevahetuse lõpus;
  • vaba aja tegevusi.

Oluline on, et tegevused oleksid mitmekesised ning ülekaalus oleksid noorte endi ette valmistatud ja ellu viidud tegevused: grupitööd, arutelud, simulatsioonid, väliüritused jm mitteformaalset õppimist pakkuvad tegevused.

Mida programmi koostamisel silmas pidada?

  • Mitmekesised meetodid: kohe pärast teema valikut tasub asuda koos aru pidama, kuidas teie grupp valitud teemaga tegeleda tahab ning milliseid töömeetodeid kasutada soovite. Valige sobivad meetodid koos partneritega, sest ühine arutamine ja otsustamine paneb noortevahetusele hea aluse. Valitud meetodid peavad sobituma noortevahetuse teema ning eesmärkidega, samuti vahetuses osalevate noorte võimete, oskuste, päritolu ja vajadustega. Sobivaid meetodeid võid otsida näiteks Mitteformaalse õppimise kodulehelt.
  • Kultuuridevaheline õppimine (KVÕ): käsitledes noortevahetuse raames ühist huvi pakkuvat teemat koos erinevate rahvuste esindajatega, on teil võimalus lähemalt tutvuda üksteise kultuuride sarnasuste ja erinevustega, neist paremini aru saada ja neid oma elus arvestama õppida. Kõik see aitab vähendada negatiivseid eelarvamusi ja stereotüüpe ning vältida nende kujunemist. Leidke oma tegevustesse läbivalt näiteid igast osalevast riigist ja tekitage arutelu. Igasse teemasse annab kultuuridevahelist mõõdet lisada, kuid see nõuab teema ettevalmistamisel eeltööd. Vabal ajal jätke osalejatele võimalus tutvuda erinevate asjakohaste materjalidega, nt lugemisnurgas või seintel, raamatu, ajalehe, filmi, pildi, muusika vm kujul.
  • Analüüs: analüüsige õpitut nii jooksvalt kui ka noortevahetuse lõppedes. Noortevahetuses on soovitav kasutada erinevaid analüüsimeetodeid (suulist, kirjalikku, kunstilist jm). Analüüsi kasutamine aitab noorel paremini märgata ja aru saada, mida ta päeva jooksul õppinud on, luua seoseid igapäevaeluga ning seeläbi õpitut laiemalt mõtestada ja kinnistada.

Vaata lisaks ka mitteformaalse õppimise kohta www.mitteformaalne.ee

Noortevahetuse elluviimiseks saab taotleda toetust Erasmus+: Euroopa Noored programmist 3 korda aastas. Selleks tuleb esitada taotlus vastaval e-vormil tähtaegselt ühe projektis osaleva partneri Erasmus+ agentuurile. Eestis on selleks Noorteagentuur.

Oluline on meeles pidada, et projekti kulutusi saate (eduka taotluse korral) teha kõige varem 3 kuud pärast taotlustähtaja möödumist. Seega, kui tahate noortevahetust ellu viia näiteks suvel, tasub silmas pidada talvist/kevadist tähtaega.

Taotluse esitab üks organisatsioon või noortegrupp kõikide projekti partnerite eest oma koduriigi Erasmus+ agentuurile.

Kui taotlusvormi lahti teete, siis vaadake see esmalt rahulikult läbi ja võtke aega süvenemiseks. Oluline on vastata kõikidele suunavatele küsimustele alapeatükkide juures ning  pöörata tähelepanu sellele, et seal kirjutatud mõtted oleksid selged ja arusaadavad, sest antud info põhjal tehakse projekti rahastamise otsus. Taotluse täitmise protseduuride kohta loe pikemalt siit.

Kui soovite saada sisulisi kommentaare oma projekti kohta, saatke oma taotluse elektrooniline versioon eeltähtajaks.

Kui teie taotlus on edukas, sõlmitakse teiega rahastusleping ja saate asuda vastavalt taotluses kirja pandule ja Erasmus+ rahastusreegleid järgides projektikulutusi tegema. Pärast lepingu allkirjastamist kantakse teie poolt märgitud pangakontole 80% teile määratud toetusest. Ülejäänud kuni 20% kantakse teile pärast projekti lõpparuande esitamist ja heakskiitmist.

Projekti elluviimisel tuletage endale ja oma partneritele meelde kvaliteedi kriteeriume ja Noorteagentuuri häid soovitusi nende jälgimiseks.

Üldjuhul peaksite edaspidi tegutsema vastavalt tegevusprogrammile ja taotlusvormi kirja pandule. Siiski, suure tõenäosusega ei lähe kõik plaanikohaselt ja projektis tuleb ette muudatusi. Väga oluline on, et annaksite kõikidest projektiga seotud muudatustest koheselt teada noorteprojektide koordinaatorile või konsultandile.

Kindlasti tuleb Noorteagentuuri noorteprojektide koordinaatoriga eelnevalt nõu pidada, kui muudatused puudutavad grupiliikmete arvu, projekti kestust (kuna need muudavad üldjuhul ka projekti eelarvet), partnerite vahetamist, rahastust või sisulisi tegevusi.

Taotluse täitmisel võta endale abiks näidistaotlusvorm.

Projekti ajajoon

Projekti ajajoon: planeerimine, toetamise otsus, tegevuste elluviimine, projekti kokkuvõte

Vajad endiselt nõu?

The Star of Europe on suurepärane ingliskeelne abivahend eduka noortevahetuse tegemiseks. Veebilehele on koondatud erinevad sammud projekti algusest kuni lõpu ja tagasisidestamiseni. Lisaks on ka hulk online tööriistu (nt. Padlet, Kahoot!, Unsplash jne), et lihtsustada tööd ja inspireerida põnevaid lahendusi kasutusele võtma.