Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Ülesanded ja kohustused

Igal kvaliteedimärgise omanikul on olenevalt rollist mitmesuguseid kohustusi ja ülesandeid. Tuginedes Euroopa Solidaarsuskorpuse programmijuhendile, oleme nimetanud siin kõige olulisemad punktid.

Põhjalikumad juhised on esitatud ka Euroopa Solidaarsuskorpuse programmijuhendis. Lisaks tutvu kindlasti ka üldiste kvaliteedinõuetega vabatahtlikule teenistusele, mille leiad siit.

Etapp Roll Tegevused
Korraldus Juhtorganisatsioon
 • Tagab tõhusa projekti koordineerimise koos teiste osalevate organisatsioonidega
 • Tagab, et kõik osapooled järgivad vabatahtliku töö põhimõtteid ja kvaliteedinõudeid
 • Esitab taotluse ja kannab finantsilist ja administratiivset vastutust riikliku agentuuri ees kogu projekti vältel
 • Täidab kõik või osa teiste projektis osalevate organisatsioonide administratiivsetest ülesannetest seoses teenistustega
 • Jagab rahalisi vahendeid osalevate organisatsioonidega
 • Jälgib, koostab aruandeid ja hindab kooskõlas programmi protseduuridega
 • Viib ellu teavitus- ja infotegevusi
Enne teenistust Tugiorganisatsioon
 • Valib Euroopa Solidaarsuskorpuse portaalis sobivad kandidaadid ja leiab registreeritud noortele sobivad võimalused (seda võib teha ka vastuvõttev organisatsioon)
 • Tagab, et vabatahtlik kirjutab alla vabatahtliku teenistuse lepingule, mis hõlmab ka õpitegevusi ja koolitusi
 • Tagab, et vabatahtlik saab tuge keelelisel ettevalmistusel
 • Tagab ammendava ettevalmistuse vabatahtlikule enne teenistusele minemist, lähtudes individuaalsetest vajadustest
 • Tagab vabatahtliku osalemise pre-departure’i ehk lahkumiseelsel koolitusel, kui seda organiseerib riikliku agentuur
 • Tagab, et vabatahtlikul oleks Euroopa ravikindlustuskaart ja/või tema ravi on kaetud Euroopa Solidaarsuskorpuse ametliku kindlustuspakkuja poolt (loe lähemalt programmijuhendist)
 • Tagab, et vabatahtlik saab Euroopa Solidaarsuskorpuse info kit’i
 • Hoiab kontakti vabatahtlikuga ja vastuvõtva organisatsiooniga kogu teenistuse jooksul
Teenistuse ajal Vastuvõttev organisatsioon Õppimine, mentorlus ja tugi

 • Tagab, et vabatahtlik osaleks kogu treeningtsüklis (olenevalt teenistusest)
 • Tagab, et vabatahtlik kasutab talle ette nähtud riiklikku ravikindlustusskeemi (Euroopa ravikindlustuskaardi kaudu) või Euroopa Solidaarsuskorpuse ametlikku kindlustuspakkujat
 • Pakub vabatahtlikule võimalust ellu viia selgelt kirjeldatud ülesandeid, mis soodustavad ka vabatahtliku enda ideede, loovuse ja kogemuste rakendamist
 • Kirjeldab selgeid õpivõimalusi vabatahtlikule ja kaasab sellesse ka vabatahtliku
 • Tagab vabatahtlikule toe õpiprotsessi kajastamisel ja õpitu märkamisel ning dokumenteerimisel Noortepassis
 • Vajaduse korral toetab vabatahtlike osalemist keelekursustel
 • Leiab mentori, kes toetab õpiprotsessi kajastamist ja tagab personaalse toe
 • Toetab suhtlust teiste ESK vabatahtlikega seal, kus on võimalik
 • Annab võimalusi kohaliku kogukonnaga ühendumiseks

Elu- ja töötingimused

 • Tagab sobiva majutuse ja tervislikud toidud (või toiduraha) vabatahtlikule, sh puhkuseperioodil
 • Tagab, et kohalik transport on vabatahtlikule võimaldatud
 • Tagab vabatahtlikule nõuetekohase hüvitise igal kuul või nädalal
Pärast teenistust Tugiorganisatsioon
 • Tagab toe vabatahtliku naasmisel koduriiki ja kogukonda
 • Annab vabatahtlikule võimaluse jagada kogemusi ja õpitulemusi
 • Kaasab vabatahtliku tulemuste levitamisse
 • Toetab vabatahtliku enesearengut
 • Tagab vabatahtliku osalemise Euroopa Solidaarsuskorpuse analüüsikohtumisel