Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Ülesanded ja kohustused

Igal kvaliteedimärgise omanikul on vastavalt rollile omad kohustused ja ülesanded. Tuginedes Euroopa Solidaarsuskorpuse programmijuhendile oleme siin ära toonud kõige olulisemad punktid.

Põhjalikumad juhised on kättesaadaval ka Euroopa Solidaarsuskorpuse programmijuhendis. Lisaks tutvu kindlasti ka üldiste kvaliteedinõuetega vabatahtlikule teenistusele siit.

Etapp Roll Tegevused
Korraldus Juhtorganisatsioon
 • Tahab efektiivse projekti koordineerimise koos teiste osalevate organisatsioonidega
 • Tagab, et vabatahtliku töö põhimõtted ja kvaliteet oleks tagatud kõigi osapoolte poolt
 • Esitab taotluse ja kannab finantsilist ja administratiivset vastutust riikliku agentuuri ees kogu projekti vältel
 • Täidab kõik või osa teiste projektis osalevate organisatsioonide administratiivsetest ülesannetest seoses teenistustega
 • Jagab rahalisi vahendeid osalevate organisatsioonidega
 • Viib ellu monitoorimist, aruandlust ja hindamist kooskõlas programmi protseduuridega
 • Viib ellu teavitus- ja infotegevusi
Enne teenistust Tugiorganisatsioon
 • Valib Euroopa Solidaarsuskorpuse portaalis sobivad kandidaadid ja leiab registreeritud noortele sobivad võimalused (seda võib teha ka vastuvõttev organisatsioon)
 • Tagab, et vabatahtlik kirjutab alla vabatahtliku teenistuse lepingule, mis sisaldab ka õpitegevusi ja koolitusi
 • Tagab, et vabatahtlik saab tuge keelelisel ettevalmistusel
 • Tagab ammendava ettevalmistuse vabatahtlikule enne teenistusele minemist lähtudes individuaalsetest vajadustest
 • Tagab vabatahtliku osalemise pre-departure ehk lahkumiseelsel koolitusel, kui seda organiseeritakse riikliku agentuuri poolt
 • Tagab, et vabatahtlikul oleks Euroopa Ravikindlustuse kaart ja/või tema ravi on katetud Euroopa Solidaarsuskorpuse ametliku kindlustuspakkuja poolt (loe lähemalt Programmijuhendist)
 • Tagab, et vabatahtlik saab Euroopa Solidaarsuskorpuse info kit’i
 • Hoiab kontakti vabatahtlikuga ja vastuvõtva organisatsiooniga läbi kogu teenistuse
Teenistuse ajal Vastuvõttev organisatsioon Õppimine, mentorlus ja tugi

 • Tagab, et vabatahtlik osaleks kogu treeningtsüklis (vastavalt teenistusele)
 • Tagab, et vabatahtlik kasutab talle ette nähtud riikliku ravikindlustusskeemi (läbi Euroopa Ravikindlustuse kaarti) või Euroopa Solidaarsuskorpuse ametlikku kindlustuspakkujat
 • Pakub vabatahtlikule võimalust ellu viia selgelt kirjeldatud ülesandeid, mis soodustavad ka vabatahtliku enda ideede, loovuse ja kogemuste rakendamist.
 • Kirjeldab selged õpivõimalused vabatahtlikule ja kaasab sellesse ka vabatahtlikku
 • Tagab vabatahtlikule toe õpiprotsessi reflekteerimisel ja õpitu märkamisel ning dokumenteerimisel Noortepassis.
 • Toetab vabatahtlike osalemist keelekursustel, kui vajalik
 • Leiab mentori, kes toetab õpiprotsessi reflekteerimist ja tagab personaalset tuge
 • Toetab kommunikatsiooni teiste ESKi vabatahtlikega seal, kus on võimalik
 • Annab võimalusi kohaliku kogukonnaga ühendumiseks

Elu- ja töötingimused

 • Tagab sobiva majutuse ja tervislikud toidud (või toiduraha) vabatahtlikule, seda ka puhkuseperioodil
 • Tagab, et kohalik transport on vabatahtlikule võimaldatud
 • Tagav vabatahtlikule nõuetekohase hüvitise igakuiselt või -nädalaselt
Pärast teenistust Tugiorganisatsioon
 • Tagab toe vabatahtliku tagasi jõudmisel koduriiki ja kogukonda
 • Annab vabatahtlikule võimaluse jagada jagada kogemusi ja õpitulemusi
 • Kaasab vabatahtlikku tulemuste levitamisse
 • Toetab vabatahtliku enesearengut
 • Tagab vabatahtliku osalemise Euroopa Solidaarsuskorpuse analüüsikohtumisel