Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Tingimused

NB! Kui projekti on kaasatud kasvõi üks programmi partnerriik, klassifitseerub projekt automaatselt koostööna naabruspiirkondade riikidega.*

 
Kes saab taotleda? Taotleda saavad MTÜ-d ja sihtasutused, kohaliku ja riigi tasandi avalik-õiguslikud asutused (kohalik omavalitsus, kool, noortekeskus), sotsiaalsed ettevõtted, sotsiaalse vastutuse valdkonnas tegutsevad äriettevõtted, mitteametlikud noortegrupid (ingl informal group of young people).
Projektitegevuste kestus 2 järjestikust päeva kuni 2 kuud.
Osalejate arv Maksimaalselt 50 osalejat igas projekti tegevuses (v.a koolitajad jt arutelujuhid).
Osalejate vanus Vanusepiire ei ole.
Partnerlus Kaks või rohkem partnerit eri riikidest. Taotleja peab olema programmiriigist, partnerid võivad olla ka ELi naabruspiirkonna riikidest (partner country). Koostöö Venemaa ja Valgevene organisatsioonidega ei ole lubatud.
Tegevuste toimumispaik Tegevused toimuvad ühe (või liikuvate tegevuste korral mitme) projektipartneri asukohariigis.
Kuhu taotlus esitada? Taotlus esitatakse üldjuhul selle riigi büroosse, kus toimuvad projektitegevused. Kui projektitegevused viiakse ellu mõnes ELi naabruspiirkonna riigis, esitab üks programmiriigist pärit partner taotluse oma riigi Erasmus+ büroosse.

* NB! Koostöö partnerriikidega ehk ELi naabruspiirkonna riikidega (partner countries): KA1 ehk õpirände kogueelarvest on koostööks ELi naabruspiirkonna riikidega võimalik eraldada maksimaalselt 25% ja seetõttu on koostöös partnerriikidega toimuvate projektide vahel tihe konkurents. Soovitame seda partnerite valikul arvesse võtta ja projekti planeerides hästi läbi mõelda (ka taotluses selgelt esile tuua), kas ja mil määral on vajalik ja põhjendatud, et koostöö toimub just nimelt partnerriigiga.

Tutvu ka noorsootöötajate õpirände projektide:

Taotlemine