Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kvaliteedinõuded

Vabatahtliku teenistusega käivad kaasas teatud kvaliteedinõuded, mida osalevatelt organisatsioonidelt ootame. Esitame siin Euroopa Solidaarsuskorpuse programmijuhendis nimetatud nõuded ja väikese meelespea selle kohta, mida jälgima peaksite.

Sisu Moodul

Vabatahtlikud tuleb teenistusse valida ausalt, läbipaistvalt ja objektiivselt, olenemata nende soost, rahvusest, religioonist, seksuaalsest sättumusest, poliitilisest hoiakust ja erivajadustest. Nõuda ei tohi kindlat kvalifikatsiooni, haridustaset, kogemust või keeleoskust. Kindlama profiiliga vabatahtlikku võib otsida ainult juhul, kui see on põhjendatud teenistuses tehtavate ülesannetega või kontekstiga. Kaasatuse eesmärgil peab vabatahtlikul teenistusel osalemine olema osalejale tasuta, välja arvatud võimalik panus reisikuludesse (eeldusel, et eraldatud summa ei kata täies mahus reisikulusid ära).

Agentuuri soovitus: ära hinda noore olemasolevaid kogemusi, vaid pigem tema potentsiaali. Kui vabatahtlikul on sarnases valdkonnas juba suur kogemuste pagas, siis võib tal hakata kiiresti igav. Olulisem erialasest ettevalmistusest on sageli vabatahtliku soov midagi uut õppida.

Vabatahtlik teenistus ei tohi asendada tööd või praktikat. Vabatahtlik tegevus peab täiendama juba olemasolevat tasustatud tööd. Vabatahtlik ei tohi olla tasustatud töötaja asemel ega mõjutada nende töötasu või töötingimusi.

Agentuuri soovitus: jälgi, et vabatahtlik ei jääks üksi sihtgrupiga töötama ega üksi vastutama. See aga ei tähenda, et ta ei tohi üksi vastutust üldse võtta, eesmärk on lihtsalt vajaduse korral ja kriitilistes olukordades vabatahtliku jaoks olemas olla. Lõpuks vastutab töökoha ja tegevuste tagajärgede eest organisatsioon ise. Siinkohal tasub ka rõhutada, et vabatahtlikule ei sobi enamasti kontoritöö, mille puhul on tööülesannete jagamine keerukas.

Vabatahtliku teenistuse ülesanded peaksid võimaldama osalejatel arendada enda oskusi nii isiklikul, sotsiaalsel kui ka ühiskondlikul tasandil. Organisatsioonid peaksid vabatahtlike tööülesanded ühildama ka kohaliku kontekstiga ning toetama vabatahtlike kontakte kogukonna ja kodanikuühiskonnaga. Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtliku teenistuse väärtus ja kasutegurid peaksid olema vabatahtlikule selged õpikogemuse kirjeldamise kaudu.

Agentuuri soovitus: kuigi organisatsioon esitab kvaliteedimärgisega ühe tegevuskava, siis tasuks see iga uue vabatahtliku korral uuesti üle vaadata ja seda vajaduse korral kohandada. Tegevused peavad andma võimalusi teistega nii tööl kui ka kogukonnas koostööks ning aitama vabatahtlikul omandada uusi oskusi.

Osalejale tuleb tagada turvalised ja korralikud elu- ja töötingimused. Noored inimesed ja organisatsioonid peavad alla kirjutama vabatahtliku tegevuse lepingule (volunteering agreement), milles on esitatud osapoolte õigused ja kohustused ning läbimõeldud tööülesanded.

Agentuuri soovitus: vabatahtliku tegevuse leping peab olema hästi läbi mõeldud ja seal kirjeldatud tööülesanded peavad vastama reaalsusele. Samuti on oluline, et järgiksite seda, mida olete ise vabatahtlikule lubanud ja ka vastupidi.

Osalejate, osalevate organisatsioonide ja sihtgruppide turvalisus ja ohutus peab olema tagatud. Selline ohutus peaks hõlmama ka rakenduvaid lubasid vastavalt riigisisestele õigusaktidele ja sihtgrupile, kellega koos töötatakse. Vabatahtliku tegevuse elluviimisel peab kohanema ka tekkinud eriolukordadega.

Agentuuri soovitus: mõelge enne läbi, kas vabatahtlikul on vaja mõnda spetsiaalset dokumenti, mis lubab tal teie juures tööd teha. Pandeemia ja muude eriolukordade ajal peab samuti jätkuma vabatahtliku töö, kuid seda turvalistes tingimustes.

Finantseeskirjadega kooskõlas olles ei tohi toetusesaajad saada programmide toetustest finantsilist kasu. Organisatsioonid peavad katma osalejate teenistusest tulenevad kulud, kuid ei tohiks neile eraldada palka või muud tasu.