Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Tingimused

Kes saab taotleda? MTÜ-d ja sihtasutused, kohaliku ja riigi tasandi avalik-õiguslikud asutused (kohalik omavalitsus, kool, noortekeskus), sotsiaalsed ettevõtted, mitteametlikud noortegrupid (ingl informal group of young people), sotsiaalse vastutuse valdkonnas tegutsevad äriettevõtted. Noortegrupi puhul vastutab üks vähemalt 18-aastane grupiliige taotluse esitamise eest ja toetuse eraldamise korral ka lepingu sõlmimise eest. Pidage silmas, et noortegrupis peab olema vähemalt neli noort, kes peavad olema vanuses 13–30 aastat. Erandjuhtudel, näiteks siis, kui kõik noored on alaealised, võib gruppi esindada vanem täiskasvanu.
Projekti kestus 3–24 kuud.
Noortevahetuse ehk tegevuse kestus 5–21 päeva (ei sisalda reisimisele kuluvat aega, nt lahkumispäev, kui sel päeval ei toimu ühtegi sisulist tegevust).
Eelkohtumine (Preparatory Visit)

Eelkohtumise kestus ei ole piiratud. Ettevalmsitavas kohtumises võib osaleda maksimaalselt 2 inimest igast organisatsioonist ainult juhul, kui üks neist on noor, kes hiljem võtab osa põhitegevusest. Vastuvõtva organisatsiooni või noortegrupi esindaja osalusele ei ole rahastust ette nähtud.

NB! Eelkohtumine peab toimuma projekti toimumisriigis.

Osalejate arv

16–60 noort (pluss grupijuhid ehk juhendajad).Taotlust täites veendu, et tegevuse detailides on märgitud iga projektis osalev partner (sh partner, kelle riigis põhitegevus toimub). Igas grupis peab olema vähemalt neli liiget (grupijuhti arvestamata). Igast osalevast riigist peab noori olema enam-vähem võrdselt, et soodustada mitmekesisust. Grupijuhtide arv oleneb grupi suurusest ja noorte taustast (vanus, eelnev kogemus jm), kuid igal rahvusgrupil peab olema vähemalt üks juht.

Juhul, kui põhitegevuses osalevad ainult vähemate võimalustega noored, siis võib osalejate minimaalne arv olla 10 inimest.

Osalejate vanus 13–30-aastased noored ja täisealised grupijuhid, kellele vanusepiirang ei kehti.
Partnerlus Kaks või rohkem partnerit eri riikidest (nt Eesti + üks välisriik). Taotleja peab olema programmiriigist, partnerid võivad olla ka ELi naabruspiirkonna riikidest (partner country). NB! Kui projekti on kaasatud kasvõi üks programmi partnerriik, klassifitseerub projekt automaatselt koostööna naabruspiirkondade riikidega.*
Tegevuste toimumispaik Tegevused toimuvad ühe projektipartneri asukohariigis ja seega võivad toimuda ka ELi naabruspiirkonna riigis.
Kuhu taotlus esitada? Taotleva organisatsiooni riiklikule agentuurile. Kui projektitegevused viiakse ellu mõnes ELi naabruspiirkonna riigis, esitab üks programmiriigist pärit partner (nt Eesti) taotluse oma riigi Erasmus+ agentuuri.

* NB! Koostöö partnerriikidega ehk ELi naabruspiirkonna riikidega (partner countries): kui projekti on kaasatud kasvõi üks programmi partnerriik, klassifitseerub projekt automaatselt koostööna naabruspiirkondade riikidega. KA1 ehk õpirände kogueelarvest on koostööks ELi naabruspiirkondadega võimalik eraldada maksimaalselt 25%. Seega on konkurents toetuse saamiseks koostöös partnerriikidega toimuvatele projektidele tihe. Soovitame seda partnerite valikul arvesse võtta ja projekti planeerides hästi läbi mõelda (ka taotluses selgelt esile tuua), kas ja mil määral on vajalik ja põhjendatud, et koostöö toimub just nimelt partnerriigiga.