Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Kuidas teha?

Tahaksid ise rahvusvahelist noortealgatust ellu viia, aga pole päris kindel, kust alustada?

Siia oleme koondanud mõned näpunäited oluliste sammude kohta, mis tuleb rahvusvahelise noortealgatuse planeerimisel ellu viia. Allolev sammude nimekiri ei ole ammendav ja ka nende järjekord ei pruugi iga projekti puhul täpselt sama olla. Eriti oleneb see näiteks sellest, kas projekti algne idee tuleb teilt või mõnelt välispartnerilt.

Sisu Moodul

Rahvusvahelise noortealgatuse korraldamine on meeskonnatöö. Seega on esimene samm koguda enda ümber sellest ideest huvitatud inimesed (sõbrad, koolikaaslased jt) ja panna kokku projektimeeskond. Soovituslikult on korraldusmeeskonnas vähemalt 4 noort. Osalevad noored peavad olema vanuses 13–30. Grupis peab olema vähemalt üks täisealine liige.

Noortealgatuse teema valimisel lähtuge iseendi huvidest ja kogukonna vajadustest. Noortealgatuse projektid on suunatud noori ümbritseva keskkonna parandamiseks, seega keskenduge teie kogukonnas, koolis, külas või linnas olevale väljakutsele, mille lahendamisse soovite oma projektiga panustada. Noortealgatust on võimalik korraldada mistahes teemal, mis toob positiivse muudatuse noorte ja kogukonna ellu. Kui teema on enam-vähem paigas, on lihtsam ka partnereid leida ja oma ideed teistele tutvustada.

Noortealgatus on pikaajaline koostööprojekt, seetõttu on partnerite valik antud tegevustüübi puhul eriti oluline. Leidke partner, kellel on sarnane väljakutse omas kodukohas ning kes on samuti motiveeritud positiivset muutust looma. Noortealgatuse korraldamiseks on vaja vähemalt ühte partnerit mõnest ELi või ELi naabruspiirkonna riigist. Partnereid võib olla ka rohkem, kuid soovitame siiski partnerite arvu mitte liiga suureks ajada, kuna taotleja peab muude tegevuste kõrval suutma ka koordineerida koostööd partnerite vahel ja see võib nii mahuka projekti puhul osutuda suureks väljakutseks. Kui teete projekti koostöös programmi partnerriikidega, peate arvestama, et taotlust on siiski võimalik esitada ainult programmiriikide Erasmus+ agentuuridele. Kui soovite kaasata partnerit partnerriigist, siis soovitame hästi kaaluda, millist lisandväärtust partner toob.

Partnerite otsingul alustage isiklikest kontaktidest (sõbrad, sõpruskoolid jm). Kui see tulemuseni ei vii, külastage partneriotsingute portaali OTLAS, kust leiate tuhandeid organisatsioone üle Euroopa. Registreerige oma grupp ja idee ning otsige sealt sarnase tegevusvaldkonna/huviga organisatsioon või noortegrupp ja võtke nendega ühendust.

Siiski, noortealagatuste puhul on soovituslik, et partner oleks kasvõi mingil määral teile tuttav.

Kui projektist huvitatud partnerid on leitud, mõelge üheskoos läbi kõik tegevused, mis on vaja ellu viia, et noortealgatus õnnestuks (tegevusprogrammi kokkupanek, eelarve koostamine, majutus, toitlustus, transport, taotluse esitamine jm).

Jagage parterite vahel ja ka oma grupi sees ära vastutusvaldkonnad ning leppige kokku, kuidas üksteist arengutega kursis hoidma hakkate. Planeerige oma tegevusi ja pange koos paika tähtajad. et taotlus õigeaegselt esitada.

Kohe alguses peaks partneritega läbi rääkima järgmised küsimused.

  • Millal projektijuhtimise kohtumine toimub? Noortealgatuse raames saab kavandada kohtumise, kus kõik partnerid tulevad kokku, arutamaks projekti erinevaid faase ning nende sisulisi ja korralduslikke aspekte.
  • Milliseid kohalike tegevusi tasub planeerida eesmärgi saavutamiseks? Otsustage ise! Noortealgatus peab toimuma ühe projektis osaleva partneri (noortegrupi või organisatsiooni) koduriigis ja üldreeglina esitatakse taotlus selle riigi Erasmus+ agentuurile, kus projektitegevused toimuma hakkavad. Noortealgatuse tegevuste fookus on kohalikel tegevustel. Planeerige, milliseid sündmusi ja muid tegevusi soovite enda koduriigis ellu viia (samuti planeerib partner enda vastavad tegevused). Kohalikud tegevused ei pea kõikidel partneritel olema samasugused ega toimuma üheaegselt, kuid üksteise toetamiseks ning inspireerimiseks tasub planeerida tegevusi koos, arvestades iga osaleva riigi eripärast reaalsust. Kohalikud tegevused võivad olla väga erinevad: noortelt noortele korraldatud seminarid, töötoad, teatrietendused, näitused, kontserdid jne. Oluline on aga meeles pidada, et igas tegevuses peaks sisalduma õpimoment nii tegevust kavandavate ja ellu viivate noorte jaoks kui ka tegevuses osalevate noorte ja teiste kogukonnaliikmete jaoks. 
  • Kui pika projektijuhtimise kohtumise teeme? Pikkusega ei maksa liialdada, tavaliselt kestab kohtumine 3–5 päeva, kuid päevade arv ei ole piiratud. Projektikohtumised on mõeldud eeskätt projektijuhtimise planeerimiseks. Samuti võib lisada õppeelemendi, juhul kui mõlemad grupid vajavad endi arendamist konkreetsel teemal.

Mis tegevusi noortealgatuses tegema hakkame? Kõikidel partnergruppidel tuleb koos läbi arutada, mida noortealgatuse vältel tehakse, ehk läbi mõelda ja kirja panna noortealgatuse tegevuskava (tegevuskava näidise leiad taotlusvormi lõpust).

Tegevuskava peab sisaldama projekti eesmägi saavutamisele suunatud kohalikke tegevusi ning rahvusvahelisi projektikohtumisi. Keskenduge eeskätt kohalikele tegevustele ning olge loovad! Noortealgatuse planeerimisel ärge unustage, et see on siiski õpiprotsess, mille eesmärk on õppida ise projekti ellu viies, aga ka luua õppimisvõimalust teistele inimestele ja seeläbi positiivset muutust kogukonnas. Mida programmi koostades silmas pidada?

  • Mitmekesised meetodid ja tegevused: mõelge läbi, kuidas valitud teemaga tegeleda tahate, ehk milliseid tegevusi planeerite ja milliseid töömeetodeid soovite kasutada. Planeerige tegevusi koos partneritega, et igal osalisel tekiks ühtsesse projektimeeskonda kuulumise tunne.
  • Kultuuridevaheline õppimine (KVÕ): kuna noortealgatus pakub võimalust rahvusvahelise projekti elluviimiseks, on projektipartneritel võimalus lähemalt tutvuda üksteise kultuuride sarnasuste ja erinevustega, neist paremini aru saada ja neid oma elus arvestama õppida. Kõik see aitab vähendada negatiivseid eelarvamusi ja stereotüüpe ning vältida nende kujunemist. Seda on eriti oluline meeles pidada koostööd alustades, kuna töötamis- ja suhtlemiskombed erinevates kultuurides võivad olla erinevad. Ei tasu pidada midagi enesestmõistetavaks, pigem arutage kõiki asju koos, et saavutada ühemõtteline selgus eriti kokkuleppete sõlmimise ja neist kinnipidamise osas.
  • Analüüs: analüüsige õpitut nii jooksvalt kui ka noortealgatuse lõppedes. Varuge oma meeskonnaga aega, et läbi mõelda, mida olete seoses projekti tegemisega hiljuti õppinud. Õpitu teadvustamiseks, analüüsimiseks ja kinnistamiseks on soovitav kasutada erinevaid analüüsimeetodeid (suulist, kirjalikku, kunstilist jm). 
  • Vaata lisaks ka mitteformaalse õppimise kohta www.mitteformaalne.ee

Noortealgatuse elluviimiseks saab taotleda toetust Erasmus+: Euroopa Noored programmist 3 korda aastas. Selleks tuleb esitada taotlus vastaval e-vormil tähtaegselt ühe projektis osaleva partneri Erasmus+ agentuurile. Eestis on selleks Noorteagentuur.

Oluline on meeles pidada, et projekti kulutusi saate (eduka taotluse korral) teha kõige varem 3 kuud pärast taotlustähtaja möödumist. Seega, kui tahate noortealgatust ellu viia näiteks suvel, tasub silmas pidada talvist/kevadist tähtaega.

Taotluse esitab üks organisatsioon või noortegrupp kõikide projektipartnerite eest oma koduriigi Erasmus+ agentuurile.

Kui taotlusvormi avate, siis vaadake see esmalt rahulikult läbi ja võtke aega süvenemiseks. Oluline on vastata kõikidele suunavatele küsimustele alapeatükkide juures ning jälgida, et kirjapandavad mõtted oleksid selged ja arusaadavad, sest antud info põhjal tehakse projekti rahastamise otsus. Veenduge ka eelarve korrektsuses. Taotluse täitmise protseduuride kohta loe pikemalt siit.

Kui soovite saada sisulisi kommentaare oma projekti kohta, saatke oma taotluse elektroonne versioon büroosse eeltähtajaks.

Kui teie taotlus on edukas, sõlmitakse teiega rahastusleping ja saate asuda vastavalt taotluses kirja pandule ja Erasmus+ rahastusteegleid järgides projektikulutusi tegema. Pärast lepingu allkirjastamist kantakse teie poolt märgitud pangakontole 80% teile määratud toetusest. Ülejäänud kuni 20% kantakse teile pärast projekti lõpparuande esitamist ja heakskiitmist.

Projekti ellu viima asudes tuletage kindlasti meelde ja järgige Noorteagentuuri poolt kirja pandud kvaliteedi kriteeriume. Sealt leiate häid soovitusi, et teie projekt oleks mõjus, nähtav, turvaline ning võimalikult arendav ja kasulik kõigile projekti osapooltele.

Üldjuhul peaksite edaspidi tegutsema vastavalt tegevusprogrammile ja taotlusvormi kirja pandule. Siiski, suure tõenäosusega ei lähe kõik plaanikohaselt ja projektis tuleb ette muudatusi. Väga oluline on, et annaksite kõikidest projektiga seotud olulistest muudatustest kohaselt teada ka Noorteagentuuri konsultandile.

Kindlasti tuleb Noorteagentuuri konsultandiga eelnevalt nõu pidada, kui muudatused puudutavad grupiliikmete arvu, projekti kestust (kuna need muudavad üldjuhul ka projekti eelarvet), partnerite vahetamist, rahastust või sisulisi tegevusi.

Projekti ajajoon

Projekti ajajoon: planeerimine, toetamise otsus, tegevuste elluviimine, projekti kokkuvõte