Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Prioriteedid

Noortevaldkonna strateegilise koostöö projektid peavad olema kooskõlas Erasmus+ programmi KA2 prioriteetidega.

Prioriteedid jagunevad kaheks: horisontaalsed ja valdkondlikud prioriteedid. Horisontaalsed prioriteedid on erinevate valdkondade ülesed ja nendega võib, aga ei pruugi strateegilise koostöö projekt haakuda. Valdkondlikud prioriteedid on aga olulised kõigile noortevaldkonna strateegilise koostöö projektidele ning vähemalt ühega neist peab projekt väga hästi seotud olema.

2019. aastaks on rahvusvahelise noortealgatuse projektidele seatud järgmised prioriteedid:

Sisu Moodul

sealhulgas eeskätt:

 • noorsootöötajate ja noorsootöö suutlikkuse toetamine;
 • noorsootöötajate toetamine eesmärgiga arendada ja jagada efektiivseid meetodeid töös marginaliseerunud noortega, vähendamaks rassismi ja ebatolerantsust noorte seas;
 • vähemate võimalustega noorte kaasamine ja nende tööhõivelisuse toetamine, pöörates erilist tähelepanu noortele, kes on marginaliseerumise ohus ja/või kellel on sisserändaja taust, sh äsja saabunud noored immigrandid ja pagulased;
 • kultuuridevahelise dialoogi ja mitmekesisuse aktsepteerimise soodustamine ühiskonnas;
 • noorte ülemineku lihtsustamine noorest täiskasvanuks saamisel: eelkõige tööturule integreerimine, pädevuste areng, kohaldumine kvaliteedistandardite ja kutse-eetika koodeksiga;
 • noorsootöö rahvusvahelistumise toetamine ja selle avamine valdkondadeülesele koostööle;
 • teadmiste edendamine noorte olukorra ja noortepoliitika kohta, noorsootöö ja informaalse ning mitteformaalse õppimise nähtavuse ja tunnustamise edendamine kohalikul, riiklikul, regionaalsel või Euroopa tasandil.

mis võimaldaks paremat valdkondadevahelist koostööd noori puudutavates küsimustes ja annaks noortele võimaluse neis küsimustes kaasa rääkida. Fookuses on eeskätt sotsiaalse tõrjutuse riskis olevad noored. Siin on oluline eeskätt:

 • kõigi noorte aktiivse osalemise toetamine demokraatlikus Euroopa kodanikuühiskonnas;
 • noorte poliitilise ja sotsiaalse osalemise laiendamine ja süvendamine kohalikul, piirkondlikul, riiklikul, Euroopa või ülemaailmsel tasandil;
 • noorte vabatahtliku tegevuse toetamine;
 • kõigi noorte sotsiaalse kaasatuse suurendamine, võttes arvesse Euroopa põhiväärtusi;
 • mitmekesisuse, kultuuride- ja religioonidevahelise dialoogi ning ühiste väärtuste – vabaduse, sallivuse ning inimlike, sotsiaalsete ja majanduslike õiguste austamise edendamine;
 • kriitilise mõtlemise ja teadliku meediakasutuse tõhustamine noorte seas;
 • noorte algatusvõime tugevdamine, eriti sotsiaalvaldkonnas;
 • noortele võimaluste loomine otsustajate, ametnike, huvigruppide või organisatsioonide esindajatega kohtumiseks, oma arvamuse avaldamiseks ja neid puudutavate otsuste mõjutamiseks.

Esikohale seatakse rahvusvahelised noortealgatused, mis võimaldavad noortel oma ideid ellu viia ja seeläbi kogukonnas märgatud probleeme lahendada.
Võimalikud tegevused strateegiliste koostööprojektide raames:

 • tõsta noorsootöös saadava õpikogemuse kvaliteeti läbi uuenduslike lähenemiste loomise ning heade praktikate levitamise;
 • edendada võtmepädevuste arendamist ning hindamist;
 • tugevdada sidet haridus-, koolitus-, noorsootöö- ning töömaailma vahel;
 • toetada uuenduslike praktikate kasutuselevõttu noorsootöös läbi õpimeetodite, individuaalse lähenemise, kriitilise mõtlemise, infotehnoloogia kasutamise jm;
 • edendada kohalike ja regionaalsete avalik-õiguslike asutuste panustamist noorsootöö kvaliteedi arendamisse;
 • edendada noorsootöö valdkonnas tegutsejate professionaalset arengut;
 • suurendada noortevaldkonna organisatsioonide võimekust;
 • edendada kaasatust noortevaldkonnas, et toetada vähemate võimalustega inimeste osalust ühiskonnas ning ennetada koolist väljalangevust;
 • edendada ettevõtlikkuse alast haridust, tööhõivelisust ja uute ettevõtete teket (sh sotsiaalseid ettevõtted), toetamaks karjäärivalikuid, mis on kooskõlas isikliku ja professionaalse arenguga;
 • suurendada osalust õppimises ja tööhõives läbi kvaliteetse karjäärinõustamise ning tugi- ja nõustamisteenuste arendamise;
 • aidata kaasa õppijate liikumisele erinevate formaalse ja mitteformaalse hariduse tasandite ja tüüpide vahel, kasutades erinevaid Euroopa tasandil tunnustatud vahendeid pädevuste ja kvalifikatsiooni tunnustamiseks, hindamiseks ja läbipaistvuse tagamiseks.